Navoi atpūtas centrs "Lazurnaya"

27 Aprilis 2013 Ceļošanas laiks: no 05 Jūnijs 2012 ieslēgts 05 Jūnijs 2012
Reputācija: +12
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Labs dienas laiks! Vē los padalī ties iespaidos par ceļ ojumu uz Uzbekistā nu. Bet tagad es gribu uzrakstī t par mū su mē ģ inā jumu atpū sties uz Tudakul ezera atpū tas centrā Lazurnaya (š ī ir Navoi atpū tas zona). Pienā kuš i pie vā rtiem, apjautā jā mies apsargiem, ko mē s vē lē tos atpū sties un kas tam vajadzī gs, bet atbildē mū s ne pā rā k pieklā jī gi lū dza doties prom. Izbraucā m un prasī jā m, vai nav kā ds, kas varē tu atrisinā t š o jautā jumu (varbū t vajag nopirkt biļ eti vai ko tā du). Droš i vien apsargi uzaicinā ja savu vecā ko, jo pē c kā da laika no kaimiņ u ē kas neaustruma izskata vī rietis raibā uniformā no pusatvē rtā m durvī m mums kliedza (nejokoju): “Neviens neļ aus. tu te iekš ā , ej prom no š ejienes! " Un aizcirta durvis un pazuda. Ā rā palikuš ie apsargi teica, ka tas ir viņ u priekš nieks, tač u atteicā s nosaukt viņ u un savus vā rdus, kā arī mums paskaidrot atteikuma iemeslu. Mums lī dzi bija bē rni, kuriem stā stī jā m par vietē jo cilvē ku viesmī lī bu. . Kā du laiku nevarē jā m nā kt pie prā ta, negribē jā m skatī ties bē rniem acī s. . . Uzbekistā na parā dī ja savu ī sto seju? Vai arī š is ir atseviš ķ s gadī jums? Nogulumi palika, manuprā t, uz visiem laikiem. Tas bija 06/05/2012 aptuveni 14:00. Š ī "Azure" ī paš nieki pē c tam zaudē ja vairā kus simtus tū kstoš u naudas, un mē s viņ us cienā m.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums