Uzbekistānas peldošā tūre

01 Septembris 2011 Ceļošanas laiks: no 25 augusts 2011 ieslēgts 30 augusts 2011
Reputācija: +101.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Uzbekistā na ir gluda tū re.

Ja jū s neesat mē ģ inā jis Uzbekistā nas plovu Uzbekistā nā , esat veltī gi nodzī vojis savu dzī vi, un, ja esat izmē ģ inā jis tikai viena veida 10-15 š ī š edevra š ķ irnes, tad jū s nezinā t visu par pā rtiku.


Tie plovi, kurus ē dā t ā rpus Uzbekistā nas – pat ja tos ir pagatavojis uzbeku š efpavā rs, neskaitā s. Plovs ir jā ē d savā dzimtenē , sē ž ot virs murgojoš as straumes aprikož u vai cidoniju paē nā , un š ī š edevra garš a ir jā izceļ ar pasaules labā ko augļ u kontrastaino aromā tu. Viss š is krā š ņ ums jā dzer ar melno vai zaļ o tē ju, kas brū vē ta atbilstoš i visā m vietē jā m tradī cijā m un ielieta bļ odiņ ā s ne vairā k kā uz pusi - lai nepaspē tu atdzist un viesmī lī gie saimnieki rū pī gi uzraudzī s - vai ir pienā cis laiks ielejiet viesim nā kamos divus vai trī s malkus š ī smarž ī gā avota ū denī pagatavotā dzē riena. Tajā paš ā laikā minaretiem un seno pieminekļ u kupoliem vajadzē tu priecē t ē doš ā acis, bet ausi – bū rī ieliktas paipalas č ivinā š ana un gudra saruna. Tikai tad tu sajū ti lē no ritoš ā laika š alkoņ u un cilvē ka nesteidzī go dzī ves ritmu, kas no naivuma pā riet uz gudrī bu.

Un cik plovu veidus izmē ģ inā si - Taš kenta, kā zu plovs ar rozī nē m, Samarkanda, kur burkā ni tiek gatavoti ī paš ā veidā un pasniegti atseviš ķ i, plovs ar paipalā m, Buhā ra - kura recepte palika no Buhā ras emī ra, plovs kurā gatavoš anas beigā s ieliek cidoniju un nī kuļ oš anu pā rim piepilda visu dā rzu ar brī niš ķ ī gu smarž u un, negribu atklā t visus noslē pumus, vē l trī sreiz trī s daž ā di plovi.

Un kā di vī ni pavadī s jū su vakariņ as - no Uzbekistā nas vī nogā m, kas ne reizi vien ieguvuš as godalgotas vietas starptautiskos konkursos, un saldie vī ni, pē c zinā tā ju domā m, liks pretrunā ar daudziem Francijas un Vā cijas vī niem. Tač u ne katra ceļ ojumu aģ entū ra spē j pietiekami smalki pieiet raitam ceļ ojumam.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums