Viesmīlība, draudzīgums, apkalpošana Uzbekistānā ir brīnišķīga!

08 Janvāri 2018 Ceļošanas laiks: no 03 Janvāri 2018 ieslēgts 07 Janvāri 2018
Reputācija: +350
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Jaunajā.2018.  gadā mē s nolē mā m doties uz Uzbekistā nu. Kompleksā s tū res tika piedā vā tas no Maskavas galvenokā rt uz trim pilsē tā m Taš kentu-Samarkandu-Buhā ru. Domā jā m, ka 3 pilsē tas mums ar pā rvā kš anos ir daudz, paš i paņ ē mā m Uzbekistan Airways biļ etes. (apmē ram 1.000 rubļ u vienai personai, lidojums no Maskavas uz Samarkandu, atpakaļ no Buhā ras uz Maskavu). Ekskursijas programma un viesnī cas tika pasū tī tas un apmaksā tas ar Maskavas aģ entū ras starpniecī bu.

Viesnī cas, kuras izvē lē jā mies, bija pirmā s 4* viesnī cas, mums bija tikai 1 nakts Samarkandā un 2 Buhā rā .

Lidojums: Uzbekistan Airways ir lieliska izvē le — 4 stundas lidojuma pagā ja bez brī dinā juma. Pakalpojums, ē diena kvalitā te, apkalpoš ana un pati lidmaš ī na ir lieliska.


Viesnī ca Samarkandā  — Grand Samarkand Superior. Kā du prieku piedzī vojā m, kad ieraudzī jā m viesnī cu! Es pat negribē ju doties ekskursijā s. Dekors ir vienkā rš i lielisks - pie sienā m keramika, brokā ta tipa aizkari, lustras no AAE, pie sienā m nacionā lā s gleznas.

Pagalms ir siltumnī ca ar dziedā tā jputniem un gleznā m pie sienā m, tu tur sē di vakarā dzer kafiju, it kā oā zē zem platā nas! Telpas ir milzī gas. Gultas ē rtas, daudz dvieļ u, č ī bas, peldmē teļ us. Atkal - dekorē ts ar suzani (tautiskais izš uvums), kaligrā fija-gravī ras. Mū su istabas logi pavē rā s uz terasi-balkonu uz pagalmu. Viss bija iekā rtots jaunajam gadam, brokastis - bufete - ļ oti cienī gas. Internets strā dā ja. TV - plazmas panelis, fē ns, istabā elektriskā tē jkanna (kafijas-tē jas komplekts). Personā ls - bez š aubā m - izcils, draudzī gs, profesionā ls, izpalī dzī gs.

Viesnī ca Buhā rā - Devon Begi - paš ā vecpilsē tas sirdī . Dekors - dzenā š ana, krā soš ana. Ā ra iekš ē jie pagalmi. Kas bija svarī gi - grī das istabā un vannā bija apsildā mas. Bija patī kami atgriezties viesnī cā , tas nav risinā jums - vienkā rš i pā rnakš ņ ot, jū s varat droš i tur dzī vot ar prieku.

Transfē rs no Samrkandas uz Buhā ru — ar moderno ā trgaitas vilcienu Afrosiab (Sapsan tipa) 1.5 stunda. (biļ etes jau bija iekļ autas ekskursijā ). Stacijā tī rī ba un nepieredzē ta apsardze - daudz policijas un kontroles. Nav rindu un drū zmē š anā s, organizā cija ir skaidra, profesionā la un draudzī ga.

Programma: mē s pilnī bā paļ ā vā mies uz mū su gidu Guļ u - mē s gandrī z neko nezinā jā m par Samarkandu, Buhā ru, mē s redzē jā m attē lus internetā . Guļ a pielā gojā s mū su ritmam un sastā dī ja programmu - Samarkandas apskats pa dienu, apskatī jā m Timura mauzoleju, Ulugbekas observatoriju, Registā na laukumu, vakarā vakariņ ojā m nacionā lajā restorā nā , tad atkal braucā m un apskatī jā m Timuru. Mauzolejs ar nakts apgaismojumu. Visur mū s veda š oferis ar Hyundai mikroautobusu. Uzbekistā nas arhitektū ra, vē sture, senatne ir pā rsteidzoš a.

Buhā rā pavadī jā m 2 dienas - pirmajā dienā staigā jā m pa centru, gide mums visu izstā stī ja pastaigas laikā .


Mē s apmeklē jā m centrā lā s ielas, laukumus, medresas, minaretu un veikalus. Izcila un brī niš ķ ī ga atelpa bija nacionā lajā tē jas namiņ ā . Mums atveda 3 veidu Buhā ras tē ju, austrumu saldumus, cezvē brū vē tu kafiju. Viss bija smarž ī gi un garš ī gi. Pati tē jnī ca ir dekorē ta ar paklā jiem, izš uvumiem un reljefu. Nā kamajā dienā devā mies uz tirgu - nopirkā m saldas dā vanas un tomā tu kastī ti). Pastaigā jā mies pa veco cietoksni, iekš ā ir ļ oti interesants vē stures muzejs, apbrī nojā m moš eju ar 40 kolonnā m no tē jnī cā m. Un tā bija neparasta diena, nokļ uvā m divā s svē tvietā s – sū fiju spē ka vietā s. Senais 9.  gadsimta Ismaila Samani mauzolejs Buhā rā un sū fiju centrs Nokshbandi atrodas 15 minū š u brauciena attā lumā no Buhā ras. Š ī s vietas ir pā rsteidzoš as ar savu skaistumu, arhitektū ru, kā arī fizisko spē ku, lielā ko un senā ko sū fiju un zoroastrisma filozofiju garī go mantojumu.

Š ajā s vietā s bija ļ oti silti un sirsnī gi, dabas skaistums un arhitektū ra papildinā ja iekš ē jo pacē lumu. Lielisks ceļ ojums.

Vakarā devā mies uz plova meistarklasi pie grafikas dizainera un restauratora. Š ā das nodarbī bas tū ristiem viņ š taisa savā privā tmā jā , rā da arī savas eļ ļ as gleznas un kaligrā fiskā s gravī ras. Mē s bijā m sajū smā !

Par pā rtiku daudz nerakstī š u — lai ko viņ i arī pasū tī tu — viss bija garš ī gi — samsa, kebabi, ljulija, plovs, tē ja no 13 garš augiem. . . varat uzskaitī t bezgalī gi.

Pakalpojums, viesmī lī ba un apkalpoš ana Uzbekistā nā visaugstā kajā lī menī , kas padarī ja mū su ceļ ojumu vē l ē rtā ku un sirsnī gā ku! Mē s tikai gribam novē lē t, lai Krievijā viņ i ņ emtu piemē ru un augtu vietē jā tū risma kvalitā te.

Laiks - Samarkandā bija +5 un lietus ar smidzinoš u lietu. Notī rī ts lī dz 14:00 neilgi. Buhā rā mums paveicā s - bija saulains laiks, + 8-10. Pastaigā m pa pilsē tu bijā m labi ģ ē rbuš ies ziemas apavos, jakā s un cepurē s.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Бухара 6 января 2018
Суфийский комплекс Нокшбанди, Бухара 6 января 2018
Бухарский плов - мастер класс
Самарканд 4 января 2018
Бухара зимой
Минарет-маяк Бухара янв 2018 г
Мечеть 40-ка колонн Бухара январь 2018
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums