Uzbekistānas planēta

26 Maija 2009 Ceļošanas laiks: no 04 Aprilis 2009 ieslēgts 11 Aprilis 2009
Reputācija: +31
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Mē s esam atvē ruš i sev, mū ž seniem putekļ iem klā tas senā s durvis, aiz kurā m ir skaisti pasakainie Austrumi, un vē lamies pastā stī t daž us sausus faktus par to, kā di deviņ metrī gi stereotipu viļ ņ i par š o apbrī nojamo valsti, ko sauc par Uzbekistā nu, kas tik biedē t mū sdienu ceļ otā jus, vajadzē tu salū zt.

Droš ī ba. Uzbekistā na ir absolū ti droš a valsts. Papildus viesmī lī bas paraž ā m par jū su sirdsmieru rū pē jas milzī ga sabiedriskā s kā rtī bas sargu armija - lidostā , laukumos un laukumos, stacijā s un krustojumos jū s sagaida un aizraida cilvē ku gā dī gi skatieni. vienveidī gs. Uzbekistā nas pilsoņ iem š ā da uzmanī ba var š ķ ist lieka, un mums, viesiem, kas š eit atrodamies tū kstoš iem kilometru no savā m mā jā m, š ā das rū pes tikai nomierina un atslā bina.


Ar tik lielu policistu skaitu visa brauciena laikā dokumenti ne reizi netika pā rbaudī ti, piegā ja klā t daudzkā rt, bet viss izvē rtā s "laba ceļ a" vē lmē s. Personī gi es jau sen esmu zaudē jis ieradumu uz š ā du policistu rī cī bu. Papildus bargai pieklā jī bai ar viņ iem vienmē r var atrast kopī gu valodu un par simbolisku samaksu nokļ ū t vietā s, kur ceļ š ir slē gts vienkā rš iem mirstī gajiem.

Pilsē tas. Taš kenta ir liela, zaļ a un ļ oti tī ra pilsē ta, tā tiek nepā rtraukti laistī ta, slaucī ta, celta un labiekā rtota. Samarkanda var dalī ties ar š o prieku, Buhā ra ir nedaudz putekļ aina, jo atrodas tuvu tuksneš a ugunī gajai elpai, bet arī ļ oti kopta un mā jī ga pilsē ta.

Transports. Es jums apliecinu, ja jums ir 3-4 cilvē ku kopiena, jū s pat nepamanī sit transporta izmaksas. Taksometrs pa pilsē tu maksā apmē ram 1-2 dolā rus, pilnvē rtī ga auto tū re pa nakts alejā m un bulvā riem maksā.5-6 dolā rus.

Cenu cilvē cī gums ir attiecinā ms arī uz starppilsē tu transfē riem - automaš ī na no Samarkandas uz Taš kentu maksā apm. $40.4 stundas ar Daewoo-Nexia salī dzinoš i labā trasē . Varat arī izmantot firmas vilcienu Taš kenta-Samarkanda, kura luksusa nodalī juma izmaksas ir aptuveni 12 USD vienai personai, tas ir ļ oti ē rti un ē rti (gaisa kondicionieris, pā rtika, dzē rieni, TV). No Taš kentas izbrauc no rī ta, tuvā k pusdienlaikam jau Samarkandā . Neaizstā jams variants vasaras karstumā.

Alkohols. Veikalos un lielveikalos ir salī dzinoš i liela vī nu, alus, degvī na izvē le. Un, manuprā t, neviens tevi pat nesodī s, ja dzersi tieš i uz ielas. Bet fakts ir tā ds, ka neviens to nedara, visu laiku viņ i nekur nav redzē juš i dzē rā jus (izņ emot kafejnī cas un restorā nus), un vē l jo vairā k piedzē ruš os. Daļ ē ji no tā ielas vakarā un naktī ir tik mierī gas. Tradī cijas...

Valū ta. Samainī t Krievijas rubļ us bankā ir problemā tiski.

Lī dzi bija arī eiro, kas arī š ķ ita pasaulē populā rā kā valū ta, tā pē c ar lielā m grū tī bā m to varē ju samainī t tikai vienā vietā . Paņ emiet ASV dolā rus ceļ ā . Lū dzam ņ emt vē rā , ka banknotes ir labā stā voklī (nolietotas un pat nedaudz saplē stas banknotes š eit netiek pieņ emtas) un labā k, ja tā s ir 10.20 vai 50 dolā ru banknotes. Pirmkā rt, vietē jā naudā.100 dolā ri tas var bū t vesels maiss ar summā m, un, otrkā rt, ja radī sies nepatī kama situā cija, tas nebū s tik nož ē lojami.


Viesnī cas. Jū s varat apmesties pompozos padomju debesskrā pjos vai ultramodernā s ē kā s no stikla un betona, bet mē s vienmē r izvē lē jā mies nelielas privā tas viesnī cas. Nakš ņ oš ana diviem ar brokastī m maksā apmē ram 35-45 dolā rus, kas Uzbekistā nai ir liela nauda.

Bet par š o naudu jū s ienirt, piemē ram, viduslaiku Buhā ras atmosfē rā (veca Bai mā ja, atjaunota, ar visā m ē rtī bā m, bet nezaudē jot savu austrumniecisko garš u) vai Samarkandas karavā nserai. Izmitinā š anas apstā kļ i ir ļ oti labi, divā s no č etrā m viesnī cā m bija baseins, kas ir jauks papildinā jums saulainā dienā.

Noslē dzu savu referā tu, iespē jams, kirilicā izskanē juš ā atmiņ as kā du iedvesmos ceļ ot uz Uzbekistā nu, bū š u ļ oti priecī gs.

Mans viedoklis ir tā ds, ka pirms ceļ ojuma uz Vidusā ziju ir jā nobriest (labā nozī mē ), jā izjū t tieksme pē c pavisam citas pasaules, kuras saknes meklē jamas senos laikos. Reģ ions savā attī stī bā izgā ja cauri ļ oti daudziem vē sturiskiem posmiem, kuros bija vislielā kie uzplaukumi (mā ksla, zinā tnes, kultū ra, arhitektū ra) un briesmī gi kritumi ar postu un gandrī z pilnī gu aizmirstī bu.

Tač u katru reizi Austrumi uzplauka ar jaunu sparu un katru reizi Samarkandā un Buhā rā atnā ca caurspī dī gs pavasaris ar aukstā m straumē m, ziedu aromā tiem un putnu dziesmā m.

Neraugoties uz mū ž ī gajā m tirdzniecī bas un kultū ras saitē m ar citā m valstī m, Uzbekistā na nav zaudē jusi savu izcilo oriģ inalitā ti, eiropieš iem (kuru vidū ir arī lielā kā daļ a krievu) pā rsteigums un sajū sma š eit ir visur, sā kot no oriģ inā lā m arhitektū ras formā m lī dz dabai, kur lī dzā s pastā v tuksneš i un spilgti dā rzi.

Nemē ģ iniet meklē t marš rutus ē rtos autobusos ar "plaš u" ekskursiju programmu, ticiet man, tas ir tikai blā vs pasaules vā ks, kas jums var pavē rties patiesī bā . Austrumu tirgus, agrā s pastaigas pa miegaino vecpilsē tu, karsta tē ja zem milzī gā m dienvidu zvaigznē m, labi zinā mā viesmī lī ba un slaidie minareti un simtgadī gie putekļ i uz bruģ ē tā m ielā m kalpo kā dekorā cijas tam visam.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Шохи Зинда
Регистан
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums