Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Uzbekistāna

Nav atrakciju Uzbekistāna
Tūristu stāsti par Uzbekistāna pievienot stāstu
Viesmīlība, draudzīgums, apkalpošana Uzbekistānā ir brīnišķīga!
Jaunajā.2018.  gadā mē s nolē mā m doties uz Uzbekistā nu. Kompleksā s tū res tika piedā vā tas no Maskavas galvenokā rt uz trim pilsē tā m Taš kentu-Samarkandu-Buhā ru.
 •  6 gadiem atpakaļ
Uzbekistāna ir pasakaina valsts
. Beidzot sapnis piepildī jā s un mē s apmeklē jā m Uzbekistā nu. Š ī ir maģ iska, pasakaina valsts. Tū kstoš un viena nakts pilnā krā š ņ umā .
 •  7 gadiem atpakaļ
Piespiedu ceļojums cauri Vidusāzijai manas tantes mantojumam.
Lī dz Jaunajam gadam nebija ilgs laiks. Tika pirktas dā vanas, pā rrunā ta svē tku galda ē dienkarte, uzposta eglī te. Un pē kš ņ i atskanē ja draudī gs telefona zvans.
 •  7 gadiem atpakaļ
Svētceļojums uz Austrumiem
Š eit, senajā zemē , Man ir krā saini sapņ i. Kā zils slieksnis Viņ i mani sauc par smagu. Š eit atskan balss no debesī m.
 •  6 gadiem atpakaļ
Navoi atpūtas centrs "Lazurnaya"
Labs dienas laiks! Vē los padalī ties iespaidos par ceļ ojumu uz Uzbekistā nu. Bet tagad es gribu uzrakstī t par mū su mē ģ inā jumu atpū sties uz Tudakul ezera atpū tas centrā Lazurnaya (š ī ir Navoi atpū tas zona).
 •  11 gadiem atpakaļ
Uzbekistānas peldošā tūre
Uzbekistā na ir gluda tū re. Ja jū s neesat mē ģ inā jis Uzbekistā nas plovu Uzbekistā nā , esat veltī gi nodzī vojis savu dzī vi, un, ja esat izmē ģ inā jis tikai viena veida 10-15 š ī š edevra š ķ ...
 •  13 gadiem atpakaļ
Samarkanda un Buhāra
Uzbekistā nas aviokompā nijas pamatoti tiek uzskatī tas par uzticamā m. 4. jū lijā lidoja no Astanas uz Taš kentu. Saņ ē mu zī mogu pasē , un tā pē c tad viņ š dzī voja viesnī cā s, ar reģ istrā ciju ...
 •  13 gadiem atpakaļ
3 dienas Buhārā
Š is bija mans 2. brauciens uz Buhā ru. . . pirmais bija vienatnē ar klasesbiedru bariņ u trokš ņ ainā kompā nijā , nekad neredzē ju visu pilsē tas š armu.
 •  13 gadiem atpakaļ
papildinājums apskatam "planēta Uzbekistāna"
Ļ oti stipri ož pē c PR - sā kš u ar to, ka uzbeku policisti un visi viņ u dienesti ir pilnī gi bezpredelš iki, kas izgā juš i to kontroli apstiprinā s, sā kš u ar to, ka praktiski viss ir jā deklarē (mobilie telefoni, foto, ...
 •  14 gadiem atpakaļ
Uzbekistānas planēta
Mē s esam atvē ruš i sev, mū ž seniem putekļ iem klā tas senā s durvis, aiz kurā m ir skaisti pasakainie Austrumi, un vē lamies pastā stī t daž us sausus faktus par to, kā di deviņ metrī gi stereotipu viļ ņ i p...
 •  15 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »