Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Aizkarpatija

№1. Natashka 3*
Novērtējums 8.2
 • 
Novērtējums 7.9
 • 
№3. Bogolvar 4*
Novērtējums 6.6
 • 
№4. LiAn 2*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 6.7
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Aizkarpatija pievienot stāstu
Neiesaku
Neiesaku. Viesnī cas un restorā na komplekss paredzē ts svinī giem pasā kumiem, nevis atpū tai ar bē rniem. Viesnī ca atrodas uz galvenajiem ceļ iem.
 •  4 gadā atpakaļ
Laba atmosfēra, kluss un mierīgs
Laba viesnī ca. Administrā cija strā dā perfekti, uz visiem pieprasī jumiem reaģ ē uzreiz. Tatjana, Viktorija, tu esi labā kā , paldies par patī kamo stundu.
 •  4 gadā atpakaļ
Super atpūta
Paldies par brī niš ķ ī gajiem svē tkiem! ! ! !! Š eit atpū tos pirmo reizi ekskursijā un viss ļ oti patika! ! ! !! Draudzī gs personā ls un garš ī ga virtuve, vanna ir vienkā rš i lieliska.
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliskas brīvdienas!
Man patika viss: 4 ē dienreizes dienā , draudzī gs personā ls, administratore Tatjana, kura tikš anā s reizē vienmē r apjautā jas, kā ir vai nevajag, lokā cija š ika, neaizmirstamas ekskursijas ar gidu Vasiliju un taksometra vadī t...
 •  4 gadā atpakaļ
Super viesnīca, super brīvdienas
Š ajā viesnī cā atpū š amies ne pirmo reizi. Viss ir lieliski. Š ī s viesnī cas ī paš nieki ir ļ oti jauki. Viss personā ls ir super klases.
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliska atpūta, garšīgs ēdiens, viesmīlīgs personāls
Pā rē jais izdevā s lieliski. Ļ oti draudzī gs un viesmī lī gs personā ls, mū s uzņ ē ma nevis ieraš anā s dienā , bet gan pē c pieraksta.
 •  4 gadā atpakaļ
Ceļojums cauri Aizkarpatijām
Viss sā kā s ar Kijevas vienī gā akvaparka slē gš anu. Mē s to apmeklē jā m ar apskauž amu regularitā ti - apmē ram reizi 2-3 gados.
 •  4 gadā atpakaļ
Labi iespaidi!))
Viesnī cā "Nataš a" atpū tusies divas reizes, ar gandrī z gada starpī bu, un varu teikt, ka š ogad viesnī ca ir ļ oti "pieaugusi"!
 •  4 gadā atpakaļ
Briesmīgi
Š o viesnī cu neizvē lē jos, jo tiku uzaicinā ts uz seminā ru. Informā cija, kas man tika nosū tī ta pē c pieprasī juma par dzī ves apstā kļ iem, bija vienkā rš i lieliska - fotogrā fijas ar plaš ā m istab...
 •  4 gadā atpakaļ
Bogolvars iemīlējies?
Bogolvā rā esam treš o reizi; ) un mums viss patī k; ) Numuri ir vienkā rš i, tī ri, labā stā voklī , savlaicī ga un rū pī ga uzkopš ana.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Aizkarpatija