Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Aizkarpatija

Novērtējums 7.9
 • 
№2. Bogolvar 4*
Novērtējums 6.6
 • 
№3. LiAn 2*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 6.7
 • 
№5. Zatishok 3*
Novērtējums 8.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Aizkarpatija pievienot stāstu
Nepatika
4 pieauguš ie 3 bē rni. Pasū tī tas pusdienas. Viņ i jautā ja par gatavoš anas laiku. Ē dienkartē nebija gandrī z nekā .
 •  5 mēnešus atpakaļ
Neiesaku
Neiesaku. Viesnī cas un restorā na komplekss paredzē ts svinī giem pasā kumiem, nevis atpū tai ar bē rniem. Viesnī ca atrodas uz galvenajiem ceļ iem.
 •  4 gadā atpakaļ
Laba atmosfēra, kluss un mierīgs
Laba viesnī ca. Administrā cija strā dā perfekti, uz visiem pieprasī jumiem reaģ ē uzreiz. Tatjana, Viktorija, tu esi labā kā , paldies par patī kamo stundu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Super atpūta
Paldies par brī niš ķ ī gajiem svē tkiem! ! ! !! Š eit atpū tos pirmo reizi ekskursijā un viss ļ oti patika! ! ! !! Draudzī gs personā ls un garš ī ga virtuve, vanna ir vienkā rš i lieliska.
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliskas brīvdienas!
Man patika viss: 4 ē dienreizes dienā , draudzī gs personā ls, administratore Tatjana, kura tikš anā s reizē vienmē r apjautā jas, kā ir vai nevajag, lokā cija š ika, neaizmirstamas ekskursijas ar gidu Vasiliju un taksometra vadī t...
 •  5 gadiem atpakaļ
Super viesnīca, super brīvdienas
Š ajā viesnī cā atpū š amies ne pirmo reizi. Viss ir lieliski. Š ī s viesnī cas ī paš nieki ir ļ oti jauki. Viss personā ls ir super klases.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska atpūta, garšīgs ēdiens, viesmīlīgs personāls
Pā rē jais izdevā s lieliski. Ļ oti draudzī gs un viesmī lī gs personā ls, mū s uzņ ē ma nevis ieraš anā s dienā , bet gan pē c pieraksta.
 •  5 gadiem atpakaļ
Ceļojums cauri Aizkarpatijām
Viss sā kā s ar Kijevas vienī gā akvaparka slē gš anu. Mē s to apmeklē jā m ar apskauž amu regularitā ti - apmē ram reizi 2-3 gados.
 •  5 gadiem atpakaļ
Labi iespaidi!))
Viesnī cā "Nataš a" atpū tusies divas reizes, ar gandrī z gada starpī bu, un varu teikt, ka š ogad viesnī ca ir ļ oti "pieaugusi"!
 •  5 gadiem atpakaļ
Briesmīgi
Š o viesnī cu neizvē lē jos, jo tiku uzaicinā ts uz seminā ru. Informā cija, kas man tika nosū tī ta pē c pieprasī juma par dzī ves apstā kļ iem, bija vienkā rš i lieliska - fotogrā fijas ar plaš ā m istab...
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Aizkarpatija