Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Vinogradova

Novērtējums 8.2
 • 
Novērtējums 5.8
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 5.0
 • 
Novērtējums 1.0
 • 
Tomēr...
Nav ziņojumu par Vinogradovs   Rakstiet
Tūristu stāsti par Vinogradovs pievienot stāstu
Es neiesaku
Sovdepiv viesnī ca ar atbilstoš u servisu. Brokastis ir, bet labā kas nevar bū t. 4 dienu laikā tas ne reizi netika iztī rī ts. Ja ir citi varianti - NOTEIKTI CITI VARIANTI!
 •  8 mēnešus atpakaļ
jauka sanatorija
Jauka sanatorija, viss tikko izremontē ts, labs serviss, lieliska ā rstē š ana. Sanatorijas akcenti ir peldbaseini, izcila ū dens vingroš ana - paldies trenerim Jurijam!
 •  1 gadā atpakaļ
Telpa pilna sovdep
Istaba ir pilna sovdep, nav vē rts 360 UAH. no cilvē ka. Medmā sas nav vē rī gas, savā starpā sarunā jas, bet par pacientu aizmirst.
 •  4 gadā atpakaļ
Lielisks kūrorts tiem, kam patiešām nepieciešama dziedināšana
Ilgi meklē ju internetā sanatoriju ar termā lo baseinu, labu medicī nas bā zi un adekvā tā m cenā m. Daudz lasu par to, ka termā lie ū deņ i brī numainā kā rtā palī dz tiem, kam problē mas ar rokā m, kā j&...
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca, liels plus baseins
Viesnī ca lieliska, ar prieku mū s uzņ ē ma, tī rs ē rts suite, 2 atseviš ķ i numuriņ i. Baseins ir liels pluss, un tuvumā ir restorā ns.
 •  5 gadiem atpakaļ
Patika
atpū tos pie mā sas 19. janvā rī . Istaba ekonomiska un diezgan maza. Bet viss tī rs. Ē diens izcils, daudzveidī gs. Ī paš s paldies akvatrenerei Viktorijai un masā ž as terapeitam Pā velam.
 •  5 gadiem atpakaļ
Brīnišķīga daba, kvalitatīva ārstēšana, labs ēdiens
Sanatorijā pirmo reizi brī niš ķ ī gais dabas skaistums, pieklā jī gs kolektī vs. Paldies visiem par brī niš ķ ī gajiem svē tkiem!
 •  6 gadiem atpakaļ
Uzmanīgajam personālam tas patika
Ir problē mas ar starpskriemeļ u trū ci, izvē lē jos "Siltumnī cu". Mani patī kami pā rsteidza administrā cijas efektivitā te pā rvietoš anā , viņ i adekvā ti atbild uz jautā jumiem.
 •  6 gadiem atpakaļ
labi!
Viņ ai nesen tika veikta smaga operā cija un viņ a kļ uva par sanatorijas izvē li atveseļ oš anai. Pirms tam sanatorijā s nebiju bijusi, izlasot atsauksmes nolē mu doties uz Siltumnī cu.
 •  6 gadiem atpakaļ
Lieliska daba, lieliska apkalpošana
Gribē jā m atrauties no trokš ņ a, ja nebū tu tie trī s radioaparā ti, kas nemitī gi kliedz, vieta š o vē lmi apmierinā tu.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Vinogradovs