Goritsvit 3*– Atsauksmes

38
Novērtējums 7.510
№6 viesnīcas reitingā Verhovina
7.7 Numurs
6.6 apkalpošana
7.7 Tīrība
6.3 Uzturs
6.9 Infrastruktūra
Mājīga viesnīca Karpatos kalnu upes krastā zem kalna ar mežu. Gostiny Dvor "Horytsvet" piedāvā izmitināšanu Karpatos divās koka mājiņās ar ērtām istabām. Uz kompleksu ved koka tilts pāri Black Cheremosh upei.Vairāk →
аватар margokoren.ukaine
 •  apceļots 4 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s palikā m š ajā viesnī cā , jo mums patika atsauksmes un fotogrā fijas. Galvenais kritē rijs izvē lē bija miers, mā jī gums un skaisti skati. Ierodoties Vorohtā , Mikola mū s sagaidī ja stacijā un palī dzē ja ar koferiem. … Tomēr ▾ Mē s palikā m š ajā viesnī cā , jo mums patika atsauksmes un fotogrā fijas. Galvenais kritē rijs izvē lē bija miers, mā jī gums un skaisti skati. Ierodoties Vorohtā , Mikola mū s sagaidī ja stacijā un palī dzē ja ar koferiem. Ļ oti patī kams, pieklā jī gs, sabiedrisks cilvē ks. Viņ š vienmē r labprā t palī dz un konsultē . Kamē r gaidī jā m reģ istrē š anos, apskatī jā m apkā rtni un paē dā m gardas pusdienas bū diņ ā . Personā ls ir ļ oti pieklā jī gs un viesmī lī gs. Es gribu nekavē joties pateikties Marijas kundzei. Ļ oti patī kams un jū tī gs cilvē ks. Pagatavo neticami garš ī gus ē dienus. Profesionā lis savā jomā . Man patika viss viesnī cā . Teritorija, darbinieki, serviss, ē diens, telpas un atraš anā s vieta ir vienā lī menī . Teritorija nav liela, bet ļ oti ē rta. Baseins tiek tī rī ts katru dienu. Uzsildī ts ū dens. Pat vē sā laikā jū s saņ emat prieku. Katru dienu mums piedā vā ja kompleksā s pusdienas un vakariņ as. Ļ oti daudzveidī ga, budž eta un garš ī ga. Porcijas lielas.
Arī par numuru komentā ru nav. Mā jī gi, kā rtī gi, ē rti. Viss, kas cilvē kam vajadzī gs, ir klā t. Fē ns, dvieļ i, ledusskapis. Protams, es saprotu, ka katram cilvē kam ir savas vajadzī bas un vē lmes. Tač u visa pietika, lai mē s atpū stos un baudī tu ainavu. Sirsnī gs ieteikums tiem, kas vē las atpū tinā t savu dvē seli, sirdi un ķ ermeni visaugstā kajā lī menī . Un mē s noteikti atgriezī simies pie jums vē lreiz. Mē s esam ā rkā rtī gi pateicī gi Horytsvit viesnī cas personā lam par patī kamo pieredzi. Uz visiem laikiem sirdī? ?
На фото територія готелю.
аватар Ivanova_Kseniya
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mums ļ oti patika atvaļ inā jums Goritsvitā . Pieklā jī gs personā ls, viesnī ca vienmē r tī ra. Istabas labas, wi-fi darbojas labi, pasakaini skati pa logu, viesnī cas pē rle - apsildā ms baseins. … Tomēr ▾ Mums ļ oti patika atvaļ inā jums Goritsvitā . Pieklā jī gs personā ls, viesnī ca vienmē r tī ra. Istabas labas, wi-fi darbojas labi, pasakaini skati pa logu, viesnī cas pē rle - apsildā ms baseins.
аватар set7b
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Diemž ē l nav normā la wi-fi, paziņ oja vietnē . Kolyba nestrā dā ja 3 dienas pē c mū su ieraš anā s. Administrators nemaz nav orientē ts uz klientu, rupjš . Pat par tik pieņ emamā m izmitinā š anas cenā m jums nevajadzē tu paciest š ā das neē rtī bas. … Tomēr ▾ Diemž ē l nav normā la wi-fi, paziņ oja vietnē . Kolyba nestrā dā ja 3 dienas pē c mū su ieraš anā s. Administrators nemaz nav orientē ts uz klientu, rupjš .
Pat par tik pieņ emamā m izmitinā š anas cenā m jums nevajadzē tu paciest š ā das neē rtī bas.
аватар oksana-kuzmenko-2011
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca atrodas upes krastā , ar skaistu skatu uz kalniem, viesnī cas teritorija ir sakopta, ir plaš s apsildā ms baseins. Personā ls laipns un pretimnā koš s. Teritorijā atrodas restorā ns, kurā varat nobaudī t Hutsulu un Aizkarpatu virtuves ē dienus. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas upes krastā , ar skaistu skatu uz kalniem, viesnī cas teritorija ir sakopta, ir plaš s apsildā ms baseins. Personā ls laipns un pretimnā koš s. Teritorijā atrodas restorā ns, kurā varat nobaudī t Hutsulu un Aizkarpatu virtuves ē dienus. Istabas tī ras ar visā m ē rtī bā m. Mums ļ oti patika, noteikti atbrauksim vē l.
Территория отеля,отличное место для занятий йогой
аватар astupak20012
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Plusi: ierodoties viesnī cā , jū s patī kami sagaida darbinieki; skaisti skati; laba vanna; pieklā jī gs apsargs. Viss. Mī nusi: zirnekļ i istabā ; problē mas ar kanalizā ciju duš ā ; Viesnī ca sevi pozicionē kā viesnī cu-restorā nu. … Tomēr ▾ Plusi: ierodoties viesnī cā , jū s patī kami sagaida darbinieki; skaisti skati; laba vanna; pieklā jī gs apsargs. Viss.
Mī nusi: zirnekļ i istabā ; problē mas ar kanalizā ciju duš ā ; Viesnī ca sevi pozicionē kā viesnī cu-restorā nu.
Ir iespē ja pasū tī t ē dienu par patī kamu cenu, lielu ē dienu skaitu, BET ja pasū tā t zupu, bet pā rē jie apmeklē tā ji pasū tī s borš č u, tad zupu neredzē siet, jū su pasū tī jums ir atkarī gs no citu cilvē ku pasū tī juma (kā ē damistabā ).
Ē dā m tikai viesnī cas teritorijā , un, kad pasū tī ju salā tus ar sē nē m, visu nā kamo dienu pavadī ju pie tualetes.
Š ī s viesnī cas darbinieki noliedza savu saistī bu ar š o incidentu, aizbildinoties ar to, ka viņ i nekā dā veidā nevarot mū s noindē t (atkā rtoju, viņ i ē da TIKAI jū su viesnī cas teritorijā ).
Mans puisis pavā rei lika saprast, ka esmu saindē jusies ar viņ u salā tiem, un nekā das reakcijas nebija.
Neviens mums nepiedā vā ja medicī nisko palī dzī bu, paspē jā m izlū gties ogļ u paku, aptieciņ a bija pustukš a.
Izdzē ru mū su medikamentus, ko paņ ē mu lī dzi, un aptieku š ajā ciematā vispā r nav.
Kad istabiņ ā atkā rtojā m sarunu ar pavā ru, tā vietā , lai atvainotos un samierinā tos ar to, ka devos uz viņ u virtuvi, pavā re izvirzī ja teoriju, ka esmu stā voklī (tā nav)).
Un tad viņ a nokā pa no mū su istabas, un mums bija tas gods dzirdē t, kā š ī s iestā des darbinieki apspriež mani, manu jauno vī rieti un manu fiktī vo grū tniecī bu.
Es tikai gribē ju lū gt vismaz attā linā ties no mū su loga, apspriež ot mū s.
Ieteikumi: papildinā t aptieciņ u, iemā cī ties pieņ emt savas kļ ū das un nestrī dē ties ar klientiem, ja viesis ar kaut ko neapmierinā ts, jā cenš as to labot, nevis pā rmest viesim no visa spē ka, ka viņ š pats vainī gs. par visu.
Mē s š eit vairs nenā ksim un neiesakā m.
Viņ i satiekas skaisti, nolaiž as ne pā rā k daudz (ī si sakot).
аватар taniababchuk09
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s ar ģ imeni atpū tā mies Goritsvitā . Man ļ oti patika! Liels paldies saimniekam par sirsnī go uzņ emš anu, darbiniekiem - par patī kamo un komfortablu apkalpoš anu. Man ļ oti patika istaba, mā jī ga, ar skaistu interjeru, skats pa logu, kas vienkā rš i hipnotizē . … Tomēr ▾ Mē s ar ģ imeni atpū tā mies Goritsvitā . Man ļ oti patika! Liels paldies saimniekam par sirsnī go uzņ emš anu, darbiniekiem - par patī kamo un komfortablu apkalpoš anu. Man ļ oti patika istaba, mā jī ga, ar skaistu interjeru, skats pa logu, kas vienkā rš i hipnotizē . Neizsakiet vā rdos, cik forš i ir no rī ta pamosties un pa logu redzē t kalnu! Runā jot par atpū tu, atpū tniekiem noteikti bū s ko darī t. Atpū tā mies ziemas sezonā , tā pē c pirts, kubls, slē poš ana/ragaviņ as, muzeji, ekskursijas padarī ja mū su brī vo laiku, skumji noteikti nebū s! Iesaku visiem apmeklē t Goritsvit kaut vai ainavas dē ļ ! Upe, kalni, klusums...Tas ir jā redz savā m acī m
Ē diens augstumā , ļ oti garš ī gs, liela ē dienu izvē le, man ļ oti patika individuā lā pieeja viesiem, ņ emot vē rā ē dienu vē lmes un atmosfē ru bū dā , mē s noteikti atgriezī simies pie jums))
аватар oob81
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Mē s par lielu nož ē lu nevarē jā m apciemot Adoni personī gi ģ imenes apstā kļ u dē ļ . Bet mani iepriecinā ja tas, ka tad, kad administrā cija par to tika informē ta (25 dienā s, kā pienā kas, pē c vietnē norā dī tajiem nosacī jumiem), mums divu darba dienu laikā tika atgriezta visa avansa summa. … Tomēr ▾ Mē s par lielu nož ē lu nevarē jā m apciemot Adoni personī gi ģ imenes apstā kļ u dē ļ .
Bet mani iepriecinā ja tas, ka tad, kad administrā cija par to tika informē ta (25 dienā s, kā pienā kas, pē c vietnē norā dī tajiem nosacī jumiem), mums divu darba dienu laikā tika atgriezta visa avansa summa.
Noteikti viesosimies pie Adonis, tiklī dz bū s iespē ja!
аватар anna.i3107
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ajā viesnī cā atpū š os otro reizi. Pirmo reizi 2014. gadā un tad man ļ oti patika. Klusa, mierī ga un skaista daba. Es gribē ju š eit atgriezties vē lreiz. Galu galā daba š eit ir ļ oti skaista, un viesnī cas naktsmī tne bija apmierinā ta. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā atpū š os otro reizi. Pirmo reizi 2014. gadā un tad man ļ oti patika. Klusa, mierī ga un skaista daba. Es gribē ju š eit atgriezties vē lreiz. Galu galā daba š eit ir ļ oti skaista, un viesnī cas naktsmī tne bija apmierinā ta. Krā saini numuriņ i, garš ī ga virtuve un viesnī cas personā la viesmī lī ba. Š ogad nolē mu ar draugiem atbraukt uz Karpatiem, proti, uz š ejieni, uz Goritsvitu. Bet mums nepaveicā s ar laikapstā kļ iem. Pē c 2 nakš u uzturē š anā s (un plā nojā m tur pavadī t 7 naktis) mums nā cā s evakuē ties 2020.  gada jū nija plū du dē ļ . Mē s bijā m 8 pieauguš ie. Mums piedā vā ja pā rcelt atvaļ inā jumu uz citiem datumiem, bet diemž ē l darba dē ļ tā das iespē jas nebija, tā pē c nauda par atlikuš o nakti mums tika atdota. Lai gan katrs no mums par to neš aubī jā s. Pat pē c tik ī sas uzturē š anā s bija skaidrs, ka gan ī paš nieks, gan viesnī cas personā ls ir kā rtī gi cilvē ki. Ceram uz š ejieni atbraukt vē l, bet visticamā k nā kamgad.
аватар _402105
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ļ oti forš a viesistaba, kur var atvē sinā ties un atpū sties. Skaisti skati gan no viesnī cas, gan no visas apkā rtnes. Liels pluss ir silts un ā rkā rtī gi tī rs baseins iestā des teritorijā )) 20 metru attā lumā ir kalnu upe, kurā var stundā m sē dē t un apbrī not dabu))) istabas ir tī ras, mā jī gas)), jo ir plaš s klā sts, izmē ģ inā ju gandrī z visu)))) ļ oti draudzī gs personā ls, ī paš i Nikolaja kungs (ī paš nieks) katrā tikš anā s reizē interesē jā s vai ar mums viss ir labi, un kā atpū sties, esam ļ oti pateicī gi))) kopumā visiem es tur vairā k nekā vienu reizi atgriezī š os ar prieku))) labklā jī bu jums)) jums ir labi)). … Tomēr ▾ Ļ oti forš a viesistaba, kur var atvē sinā ties un atpū sties. Skaisti skati gan no viesnī cas, gan no visas apkā rtnes. Liels pluss ir silts un ā rkā rtī gi tī rs baseins iestā des teritorijā )) 20 metru attā lumā ir kalnu upe, kurā var stundā m sē dē t un apbrī not dabu))) istabas ir tī ras, mā jī gas)), jo ir plaš s klā sts, izmē ģ inā ju gandrī z visu)))) ļ oti draudzī gs personā ls, ī paš i Nikolaja kungs (ī paš nieks) katrā tikš anā s reizē interesē jā s vai ar mums viss ir labi, un kā atpū sties, esam ļ oti pateicī gi))) kopumā visiem es tur vairā k nekā vienu reizi atgriezī š os ar prieku))) labklā jī bu jums)) jums ir labi))
Вид з готелю)
аватар qwertyasdfsw24
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ilgu laiku izvē lē jā mies vietu atpū tai, pā rlasā m atsauksmes par daž ā diem portā liem un pē c labā m atsauksmē m izvē lē jā mies viesu namu "Goritsvit". Un mē s esam ļ oti priecī gi bū t š eit! Mū s sagaidī ja ar paš taisī tu liķ ieri un speķ i)), kas atradā s netā lu no tī ras, tī ras telpas ar visu nepiecieš amo komfortablai atpū tai. … Tomēr ▾ Ilgu laiku izvē lē jā mies vietu atpū tai, pā rlasā m atsauksmes par daž ā diem portā liem un pē c labā m atsauksmē m izvē lē jā mies viesu namu "Goritsvit". Un mē s esam ļ oti priecī gi bū t š eit! Mū s sagaidī ja ar paš taisī tu liķ ieri un speķ i)), kas atradā s netā lu no tī ras, tī ras telpas ar visu nepiecieš amo komfortablai atpū tai. Visas mē beles istabā ir izgatavotas no dabī gā koka, un pati telpa ir izklā ta ar koku, kas rada patī kamu koka smarž u. Karstais ū dens ir pieejams pastā vī gi. Bū diņ ā , kas atrodas uz vietas, jū s ar prieku pagatavosiet gardus hutsuļ u ē dienus un daudz ko citu. Un tas viss par ļ oti labu cenu! Visi darbinieki un saimnieki ir ļ oti jauki cilvē ki, vienmē r dodieties satikt atpū tniekus, lai svē tki bū tu pē c iespē jas ē rtā ki! Gandrī z katru dienu Mikola kungs jautā ja, vai mums iet labi, vai esam apmierinā ti. . ! ! ! ! Nu, kas attiecas uz apkā rtē jo dabu, tad var uzrakstī t veselu darbu...Un ī si sakot, skaistums ir neticams...
netā lu upe, mež s, tī rs gaiss! ! ! Š eit ir pilnī ga smadzeņ u atiestatī š ana))) Un, starp citu, uz ielas ir skaists baseins, kas ir ļ oti krā sains brī vdienas, it ī paš i, ja jū s atpū š aties ar bē rniem. Bē rniem visu dienu ir ko darī t)) Un arī pieauguš ajiem patī k tur pavadī t daudz stundu)
Bet nevaru nekomentē t iepriekš ē jo komentā ru ar nosaukumu "Š ausmī gi", jo biju liecinieks kongresam un š ī s kompā nijas aizieš anai...Cilvē ki, esiet cilvē ki! ! ! ! ! ! ! Jū s mē ģ inā t sabojā t cilvē ku reputā ciju ar vienu pildspalvas vē zienu, un uzvesties kā mež oņ i...18 cilvē ku grupa uzvedas ne tik labi - smiekli, kliedzieni, kliedzieni...Nā kamā s dienas rī ts sā kā s ar to paš u, un plus baseins, kuru jū s, iespē jams, gribē jā t izplatī t. . Š ķ iet, ka tavi "bē rni" neko tā du nav redzē juš i.
Pie baseina bija arī citi atpū tnieki ar bē rniem, bet neviens no jums tam nepievē rsa uzmanī bu.
Acī mredzot arī mā tes uzskatī ja š o uzvedī bu par normā lu, jo viņ as nekomentē ja par bē rniem...Bet, kad pieauguš ie bē rni slejā s iekļ ā va dziesmas ar mā tē m, protams, Mikola kungs izteica piezī mes, ka mammā m tas nepatī kot. ļ oti daudz. . . Bet tas, iespē jams, ir jā dara parastam saimniekam. Jo rodas iespaids, ka visiem pā rē jiem atpū tniekiem bija jā dodas prom, lai bū tu ē rti...Kas attiecas uz š ampū niem un kondicionieriem, tad droš i vien bija jā izvē las mā joklis par pusotru tū kstoti dienā , to vietnē s ir pietiekami daudz. Galu galā , izvē loties mā jokli par saprā tī gu cenu, mē s aptuveni saprotam, kam un kā tur jā bū t. Tā pē c vispirms vajag tad uzvesties cilvē cī gi un attieksme pret tevi bū s atbilstoš a! ! ! Kā jū s visi bū siet slikti un vainī gi - un viesnī cu ī paš nieki, un valdī ba, un prezidenti.
Visiem pā rē jiem ļ oti iesaku viesmī lī go pagalmu "Goritsvit"! ! ! ! ! Nenož ē lo! ! ! !!
Ceru, ka mans pā rskats kā dam noderē s))) Lai visiem jaukas brī vdienas! ! !
Array Array Array
Parādīt vairāk »


iemiesojums lyubov.orekhovs
7 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvji viesnīca
iemiesojums cvitkarpat
‹ Viesnīca Goritsvit 3*
iemiesojums tyristif32
‹ Viesnīca Goritsvit 3*

Mājīga viesnīca Karpatos kalnu upes krastā zem kalna ar mežu. Gostiny Dvor "Horytsvet" piedāvā izmitināšanu Karpatos divās koka mājiņās ar ērtām istabām. Uz kompleksu ved koka tilts pāri Black Cheremosh upei.

Atrašanās vieta Līdz pārtikas veikaliem - 100 m. Līdz galvenajam ceļam - 100 m. Verhovinas ciema rajona centrs atrodas 12 km attālumā. Līdz Vorohtui - 40 km, līdz Bukovelei - 55 km. Līdz Ivano-Fankovskai - 120 km.
Pludmalē
Viesnīcā

Teritorijā atrodas kafejnīca-kolyba, malkas pirts, 4 paviljoni ar grila iekārtām, bērnu un sporta laukumi, vasarā - apsildāms āra baseins.

Ēdināšana: kafejnīca-kolyba ar atklātu uguni, mājas gatavošana, hutsuļu un ukraiņu nacionālo ēdienu gatavošana ēdienkartē.

Pakalpojums iekļauts cenā:

Izmitināšana divvietīgā numurā. Gultas veļas un dvieļu komplekts. Lapuņu un grila iekārtu izmantošana uz vietas. Apsildāmā āra baseina izmantošana 7x4x1,2 (L/W/D). Sporta un bērnu rotaļu laukuma izmantošana. Wi-Fi sabiedriskās vietās. Numuri tiek uzkopti, gultas veļa un dvieļi tiek mainīti pēc pieprasījuma. "Kompliments" no viesnīcas reģistrēšanās brīdī.

Pakalpojums par papildus samaksu:

Autostāvvieta. Velosipēdu noma. Makšķerkātu noma. Malka bārbekjū + iesmi.

Ekskursiju programmas - kontaktu nodrošināšana ekskursiju organizatoriem.

Pirts līdz 6 personām. Veļu mazgāšana (līdz 5 kg).

Transfēra pakalpojumi no/uz Ļvovu, Ivanofrankivsku, Kolomiju, Vorohtu.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins  FREE 
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta
 • bezmaksas wifi
 • veļas mazgāšana
 • izmitināšana ar dzīvniekiem
 • nesmēķētāju numuri
 • transfērs uz/no lidostas
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu ēdienkarte restorānā
Izklaide un sports Pārgājieni kalnos (Goverla, Pop Ivan, Pisany Kamen, Alpu ezeri, ūdenskritumi), sēņu un ogu lasīšana. Izjādes ar zirgiem, vizināšanās ar kamanām ziemā. Slēpošana. Ekskursijas uz muzejiem. Raftings. Paraplāns. Meistarklases podniecībā un aušanā.
 • sauna / vanna / hammam
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • futbola laukums
 • velosipēdu noma
 • jogas nodarbības
 • makšķerēšana
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Gostiny Dvor "Horytsvet" piedāvā izmitināšanu Karpatos divās koka mājiņās ar 4 un 8 istabām. Visas kompleksa kotedžas ir būvētas no koka, dabīga, videi draudzīga būvmateriāla.

Istabās

Divstāvu māja ar 8 istabām.

Pirmajā stāvā ir koplietošanas minivirtuve (mikroviļņu krāsns, elektriskā tējkanna, ledusskapis), 4 divvietīgas istabas, katrā divvietīga gulta, krēsls-gulta, mēbeļu komplekts, televizors, vannas istaba (tualete) , izlietne, duša, fēns).

Otrajā stāvā ir 4 istabas ar balkoniem, katrā ir divguļamā gulta, krēsls-gulta, mēbeļu komplekts, televizors, vannas istaba (tualete, izlietne, duša, fēns).

Trīsstāvu māja ar 4 istabām.

Pirmajā stāvā atrodas malkas pirts.

Otrajā stāvā - 2 divvietīgas istabas ar balkonu. Katrā numurā ir divguļamā gulta, dīvāngulta, mēbeļu komplekts, televizors, vannas istaba (tualete, izlietne, duša, fēns).

Trešajā stāvā - 2 divvietīgas istabas ar balkonu. Katrā numurā ir divguļamā gulta, dīvāngulta, mēbeļu komplekts, televizors, vannas istaba (tualete, izlietne, duša, fēns).

Adrese ar. Augšjaseņevs, Verhovinskas rajons, Ivanofrankivskas apgabals
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, теннис, футбол. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает йогой. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами рыбной ловли. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием.