Lieliska viesnīca. Mans sirsnīgs ieteikums!!!!

Rakstīts: 6 septembris 2022
Ceļošanas laiks: 30 augusts — 6 septembris 2022
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Mē s palikā m š ajā viesnī cā , jo mums patika atsauksmes un fotogrā fijas. Galvenais kritē rijs izvē lē bija miers, mā jī gums un skaisti skati. Ierodoties Vorohtā , Mikola mū s sagaidī ja stacijā un palī dzē ja ar koferiem. Ļ oti patī kams, pieklā jī gs, sabiedrisks cilvē ks. Viņ š vienmē r labprā t palī dz un konsultē . Kamē r gaidī jā m reģ istrē š anos, apskatī jā m apkā rtni un paē dā m gardas pusdienas bū diņ ā . Personā ls ir ļ oti pieklā jī gs un viesmī lī gs. Es gribu nekavē joties pateikties Marijas kundzei. Ļ oti patī kams un jū tī gs cilvē ks. Pagatavo neticami garš ī gus ē dienus. Profesionā lis savā jomā . Man patika viss viesnī cā . Teritorija, darbinieki, serviss, ē diens, telpas un atraš anā s vieta ir vienā lī menī . Teritorija nav liela, bet ļ oti ē rta. Baseins tiek tī rī ts katru dienu. Uzsildī ts ū dens. Pat vē sā laikā jū s saņ emat prieku. Katru dienu mums piedā vā ja kompleksā s pusdienas un vakariņ as. Ļ oti daudzveidī ga, budž eta un garš ī ga. Porcijas lielas.
Arī par numuru komentā ru nav. Mā jī gi, kā rtī gi, ē rti. Viss, kas cilvē kam vajadzī gs, ir klā t. Fē ns, dvieļ i, ledusskapis. Protams, es saprotu, ka katram cilvē kam ir savas vajadzī bas un vē lmes. Tač u visa pietika, lai mē s atpū stos un baudī tu ainavu. Sirsnī gs ieteikums tiem, kas vē las atpū tinā t savu dvē seli, sirdi un ķ ermeni visaugstā kajā lī menī . Un mē s noteikti atgriezī simies pie jums vē lreiz. Mē s esam ā rkā rtī gi pateicī gi Horytsvit viesnī cas personā lam par patī kamo pieredzi. Uz visiem laikiem sirdī? ?
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu