Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Verhovina

№1. Lavanda 1*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.1
 • 
№3. Povnitsia 2*
Novērtējums 8.9
 • 
Novērtējums 8.8
 • 
№5. Verkhovel 4*
Novērtējums 8.7
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Verhovina pievienot stāstu
Lieliska viesnīca. Mans sirsnīgs ieteikums!!!!
Mē s palikā m š ajā viesnī cā , jo mums patika atsauksmes un fotogrā fijas. Galvenais kritē rijs izvē lē bija miers, mā jī gums un skaisti skati.
 •  4 nedēļas atpakaļ
Lielisks personāls, cenas / kvalitātes attiecība, tīras telpas
Viņ a atnā ca atpū sties pie vī ra, nebija nekā du gaidu, gribē ja tikai izbaudī t Karpatus, bet, ja mē s zinā tu, ka viesnī ca ir tik laba, mē s bū tu atnā kuš i agrā k.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Esmu sajūsmā, viesnīca un restorāns Eiropas līmenī, garšīgi un mājīgi.
Vispirms vē los uzsvē rt, ka darbinieki š eit ļ oti labi dara savu darbu, restorā ns gatavo garš ī gus ē dienus un ā tri veic pasū tī jumus.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Redzams, ka lielu ieguldījumu deva gan īpašnieki, gan darbinieki.
Viesnī cu izvē lē jos ekskluzī vi spa dē ļ , tā pē c nebija nekā du cerī bu par viesnī cu vai restorā nu, tač u man bija neticami pā rsteigums, ka komplekss ir tā da lī meņ a.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca
Mums ļ oti patika atvaļ inā jums Goritsvitā . Pieklā jī gs personā ls, viesnī ca vienmē r tī ra. Istabas labas, wi-fi darbojas labi, pasakaini skati pa logu, viesnī cas pē rle - apsildā ms baseins.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca. ES iesaku
Laba viesnī ca. Tī rs, mā jī gs, ē rts. Saimnieki ir viesmī lī gi, ievē rojami cilvē ki. Ir internets, virtuve, kur var gatavot pats, ir visi nepiecieš amie trauki.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca. Ir W-Fi. Autostāvvietas. Sava virtuve
Super. Man ļ oti patika. Reģ istrē š anā s notiek ā tri. Divas nedē ļ as paskrē ja kā viena diena. Cenas kvalitā te 5 no 5.
 •  1 gadā atpakaļ
Mājīga un viesmīlīga viesnīca ar labiem dzīves apstākļiem
Viesnī ca atrodas Verkhovyna ciemata centrā , tuvumā ir daudz kafejnī cu, restorā nu, veikalu, tirgus ir pastaigas attā lumā . Visas telpas ir labā un tī rā stā voklī .
 •  1 gadā atpakaļ
Neiesaku
Diemž ē l nav normā la wi-fi, paziņ oja vietnē . Kolyba nestrā dā ja 3 dienas pē c mū su ieraš anā s. Administrators nemaz nav orientē ts uz klientu, rupjš .
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīcas atrašanās vieta
Viesnī ca atrodas upes krastā , ar skaistu skatu uz kalniem, viesnī cas teritorija ir sakopta, ir plaš s apsildā ms baseins. Personā ls laipns un pretimnā koš s.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Verhovina