Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Uzhgorod

№1. Edelveis 2*
Novērtējums 7.6
 • 
Novērtējums 7.4
 • 
Novērtējums 8.2
 • 
Novērtējums 8.1
 • 
Novērtējums 7.6
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Uzhgorod pievienot stāstu
ļoti slikti
Atbilde Kategoriski neiesaku nevienam te iet 1 viņ i atslē dz karsto ū deni (Kā rlis), tev jā skrien un jā lū dz ieslē gt 2 wifi nedarbojas katru otro dienu 3 brokastis ir ļ oti niecī gas un nav garš ī gas 4.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Personāls apkalpo zemā līmenī, nav cieņas, īpaši pret mammām ar bērniem
Viņ a ieradā s ar bē rnu atpū sties uz 14 dienā m, bet pē c 2 devā s mā jā s, jo termā lā baseina apmeklē juma procedū ras laikā bē rniem nav kur vest 4 gadus veco bē rnu.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Skaņas izolācija
Kopumā laba viesnī ca. Tī ri. Ļ oti tī rs. Labi izmazgā ti dvieļ i. Halā ti š ķ iet kā smilš papī rs, bet svaigi.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Viesnīca kopumā ir normāla
Kopumā nav slikti, bet ir piezī mes. Lielais baseins ir paredzē ts tikai cilvē kiem, kuri prot peldē t. Tie, kas neprot peldē t - nedariet tur neko un nedariet neko.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca visādā ziņā slikta
Istaba ir ļ oti smacī ga un slikti ož . Viesnī ca atrodas uz š osejas, tā pē c nav iespē jams gulē t ar atvē rtu logu trokš ņ a dē ļ , kā arī nav gaisa kondicionē š anas.
 •  2 gadā atpakaļ
Tas ir šausmīgi
1. Viesnī cā nav tī rī bas: tas attiecas gan uz numuru, gan uz restorā nu. 2. Bezmaksas autostā vvieta: tā ir, bet pē c principa kurš pirmais nokavē jā s, tavas personī gā s problē mas meklē vietu, kur vē lies.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca ir laba, bet nevajag tik daudz ietaupīt
Š ajā viesnī cā palikā m neilgu laiku (lai gan plā nojā m daudz ilgā k). Gribu teikt, ka devā mies uz š o viesnī cu apzinoties, ka pusdienas un brokastis bū s jā iegā dā jas, tač u nebijā m gaidī juš i, ka...
 •  4 gadā atpakaļ
Cena neatbilst kvalitātei. Šausmas!
Es vē los jums pastā stī t par savu uzturē š anos š ajā viesnī cā . Uzhgorodā ieradā mies divos pē cpusdienā , lī dz taksometrs š ur tur, treš ais uz vietas, attiecī gi nekā dus naš ķ us nesagaidī...
 •  4 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, laba atrašanās vieta, bet ne visas gultas ir ērtas
Uzhgorodā apstā jā mies uz dienu š ajā viesnī cā , atgriež oties no ceļ ojuma no Ungā rijas, nezinā jā m, cik ilgs laiks bū s jā š ķ ē rso robež a un neriskē jā m ar vilciena biļ etē m (kas ...
 •  4 gadā atpakaļ
Mums patika svētki
Es grasī jos rakstī t veselu traktā tu, bet, izlasot recenzijas, sapratu, ka gandrī z par visu jau ir uzrakstī ts, un piekrī tu visā m slavinoš ajā m atsauksmē m.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Uzhgorod