Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Tatarova

Novērtējums 7.8
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
№4. Koruna 3*
Novērtējums 7.5
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Bukovela (Poļanica)  • 
Jaremče  • 
Bukovela (Poļanica)  • 
Jaremče  • 
Jaremče  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Tatariv pievienot stāstu
ES iesaku! Ļoti draudzīgi darbinieki, lieliska virtuve par pieņemamām cenām!
Viesnī ca ir ļ oti tī ra un mā jī ga. Viss ir paš taisī ts. Ļ oti pieklā jī gs personā ls. Tī ras, mā jī gas istabiņ as, ir tikai 12.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Vidēja viesnīca. Tīra istaba.
Wai wai š ausmī gi strā dā ja, visu laiku vajadzē ja ieslē gt un izslē gt, citā di pā rstā ja ķ ert. Telpas tī rī ba ir ideā la, dvieļ i nemitī gi tiek mainī ti, papī rs, lupatas, sū kļ i tiek vesti...
 •  1 gadā atpakaļ
Neiesaku palikt šajā viesnīcā!
Diemž ē l pā rē jais neizdevā s, un lū k, kā pē c. Mē s atpū tā mies š ajā viesnī cā.2019. gadā un nolē mā m atbraukt vē lreiz, jo pa istabas logu bija redzams skaists varens Mež s.
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Viesnī ca ļ oti patika. Lielisks serviss, tī rs, ļ oti draudzī gs personā ls. Virtuve ir kaut kas neticams. Lielas porcijas un ļ oti garš ī gi.
 •  3 gadā atpakaļ
Šausmas! Srach, netīrumi, peles, bojāta elektroinstalācija, nekaunīgi saimnieki
Š ausmas! ! ! Visur ir netī rumi un atkritumi, mā ja nav sakopta, pa mā ju skraida peles, slē dž i saplī suš i, pliki vadi izsprauž ā s pie katla un sadales skapja, lapenē , koptelpā un virtuve ir srach, netī rumi, mantas guļ , pu...
 •  3 gadā atpakaļ
Krāpnieki!
Rezervē ju numuriņ u š ajā viesnī cā.12. augustā , plā noju ierasties ar dzimteni 18. augustā , atteicu priekš apmaksu 1000 UAH.
 •  3 gadā atpakaļ
Ārkārtīgi brīnišķīgi svētki
Vē lamies pateikties saimniekiem Natā lijas kungiem un Jurija kungiem par neaizmirstamajiem iespaidiem no svē tkiem. Š eit patieš ā m ir jū tama Karpatu dvē sele.
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca ģimenēm
Septembrī palika pā ris dienas. Visi ir laimī gi. Ar izmitinā š anu problē mu nebija. Satikts, izmitinā ts, pabarots. Numuri ir atbilstoš i standartam, plaš i, ē rti un tī ri.
 •  4 gadā atpakaļ
Viss ir kārtībā
Viesnī cu izvē lē jā mies nejauš i. Man ļ oti patika istaba. Saimnieki ir ļ oti uzmanī gi un atsaucī gi. Viesnī ca ir tī ra, kā rtī ga un ē rta.
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliska vieta, kur palikt kopā ar bērniem
Atnā ca otro reizi. Peldbaseins - apsildā ms, super! Tī rs, kā rtī gs. Personā ls ir neuzkrī toš s un draudzī gs. Lieliska atraš anā s vieta.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Tatariv