Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Synevyr

№1. Arnika 3*
Novērtējums 8.1
 • 
Novērtējums 8.2
 • 
№3. Sinevir 3*
Novērtējums 10.0
 • 
№4. Berloga 2*
Novērtējums 6.1
 • 
Novērtējums 5.8
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Synevyr pievienot stāstu
Vēlā rudenī atpūtās. Viss ir visaugstākajā līmenī
Lieliska viesnī ca. Daudzas vietas Karpatos atpū tā s kopā ar draugiem un ģ imeni. Bet "Arnica" ir atpū tas vieta, kur gribas atgriezties vē l un vē l (jau piecas reizes).
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliskas brīvdienas
Atpū tā s visā dzimtenē Sinevyrā , viesnī cā "Synevyr Chardash" (18 km no ezera). Apmierinā ts ar atpū tu, dabu un skaisto ainavu.
 •  4 gadā atpakaļ
2 zvaigžņu viesnīca, apkalpošana atstāj daudz ko vēlēties
Viesnī ca nav uzkopta, serviss diezgan slikts (istabiņ a pat nebija noputinā ta pirms ieraš anā s un uz grī das bija matu bumbas), restorā nā ir niķ ī ga attieksme, diezgan augstas cenas, salī dzinot ar kaimiņ u iestā dē m un j...
 •  4 gadā atpakaļ
Briesmīgi dzīves apstākļi
Dzī vojā m 50 cilvē ku grupā š ajā atpū tas centrā "Terebļ a" 25. jū nijā , iespaidi bija š ausmī gi. Sā ksim ar to, ka rezervē š anas programmā "Viesnī cas 24.
 •  4 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, vistuvāk Synevyr ezeram.
Arnikā atpū š amies ne pirmo gadu, vienmē r atbraucam maijā ar ģ imeni uz svē tkiem. Tač u š ajā vizī tē mū s ļ oti sarū gtinā ja daudzi faktori: - reģ istratū rā nebijā m ī paš i gaidī...
 •  4 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, bet iesaku būdiņā "Na Ditsu Do Tsimbora"
Viesnī ca ir ļ oti labs administrators Kostja. Bet Kolyba viņ iem ir slikta. Iesaku bū diņ u "Na Ditsu Do Tsimbora" pa ceļ am uz ezeru. Lieliska vieta, lielisks interjers.
 •  5 gadiem atpakaļ
Saindējies ar kartupeļiem ar sēnēm
Atpū tā mies ar č etru cilvē ku kompā niju tuvē jā "Berlogā ". Uz Arniku devā mies ē st visas 5 dienas, ko bijā m Synevyr - patika omulī gā teritorija, laba apkalpoš ana un pats ē diens.
 •  5 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca. Netālu no ezera
Skaista koka viesnī ca - mums iedeva baltas č ī bas (vienreizē jā s lietoš anas). Tas ir saprotams - ja netī rumi ir tā pē c, ka tuvumā ir mež s.
 •  5 gadiem atpakaļ
Jauka viesnīca, bet daži trūkumi
Atvaļ inā jumā devā mies ar divā m ģ imenē m, viesnī cu atradā m caur internetu. Pati viesnī ca nav slikta, tī ra un ē rta, lī dz ezeram apmē ram 1.
 •  5 gadiem atpakaļ
viesnīca ir ļoti pieklājīga.
Mē s palikā m š ajā viesnī cā ar grupu, un visiem ļ oti patika. Š ī ir labā kā viesnī ca ezera apkā rtnē .
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Synevyr