Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Svaļava

Novērtējums 8.6
 • 
Novērtējums 8.3
 • 
№3. Zatishok 2*
Novērtējums 9.0
 • 
№4. Zatyshok 2*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Svaliava pievienot stāstu
Forša vasarnīca lieliskā vietā!
Viss ir vienkā rš i ideā li. Istabā s ir viss nepiecieš amais, un galvenais – omulī gs kamī ns. Ir vairā kas atpū tas zonas (š ū puļ tī kli, š ū poles), lieliska vieta bā rbekjū .
 •  3 gadā atpakaļ
Garšīga dzimšanas diena)
Sviniet dzimš anas dienu ar solī jumu Villa Kvitka! Villa atrodas kalnā . Teritorija ir ļ oti skaista, skaista ainava, kluss. Garda virtuve, laimī gs bē rns.
 •  3 gadā atpakaļ
Romantiska viesnīca
Villā -Kvitkā palikā m pirmo reizi. Ī sā k sakot, mā jī ga, var teikt, mā jas viesnī ca. ikviena viesa sirsnī ga uzņ emš ana veicina patī kamu relaksē još u atpū tu.
 •  6 gadiem atpakaļ
Viesnīca un serviss sagādā vilšanos.
Atraš anā s vieta uzpirka ar savu skaistumu, tī ru gaisu, ā rstniecisko ū deni, svaigumu un tuvumu pie dabas, tač u viesnī ca izsvī troja visas š ā das brī vdienas priekš rocī bas.
 •  6 gadiem atpakaļ
Mājīga viesnīca kalnos
Mā jī ga viesnī ca kalnos. Teritorija, lai arī maza, ļ oti kopta, numuriņ i labi, ē diens pietiekami pieklā jī gs, lai gan brokastis vienmuļ as, bet vienmē r var pasū tī t kaut ko no restorā na ē dienkartes, cenas pieņ e...
 •  7 gadiem atpakaļ
Mūsdienīgs kūrorts
Labs kū rorts, kurā ir daudz minerā lavotu (Luzhanskaya, Polyana) un veselī bas kū rorti katram budž etam. Mū sdienī gais kū rorts atrodas kalnos.
 •  7 gadiem atpakaļ
Ļoti slikti dzīves apstākļi, bez servisa
Š is stā sts varē ja notikt jebkurā pilsē tā un jebkurā laikā , bet sagadī jā s tā , ka tas notika ar mums un tieš i tur, kur tas notika - "pie Artū ra" ciematā .
 •  8 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca!!!
Viss ir lieliski! Ja bū si bez personī gā transporta, tevi sagaidī s un uz vilcienu nogā dā s viesnī cas maš ī na ar labu š oferi.
 •  8 gadiem atpakaļ
SUPER!!!
Paliku pie puiš iem nedē ļ u. . . viņ iem tā bija pirmo reizi. . . kad viņ i aizbrauca, bija tā , it kā viņ i bū tu ceļ ojuš i no radiem.
 •  9 gadiem atpakaļ
Viss ir labi
Bija 4 dienas wifi darbojas, ir daž ā das telpas pē c veida un maka, man patika viss.
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Svaliava