Viesnīca ir jauka

Rakstīts: 24 septembris 2018
Ceļošanas laiks: 4 septembris 2018
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga. Nav sū dzī bu par Wi-Fi. Ā trums ir brī niš ķ ī gs – mums ar vī ru ir divi datori un neviens necieta. Saimnieki ļ oti laipni un atsaucī gi. Istaba ir tī ra un ē rta. Pavasarī bijā m aukstumā – un istabā vienmē r ir silti. Nekad nav bijuš as problē mas ar ū deni. Un spiediens ir labs, un karsts - vienkā rš i sadedzina. Bet pats galvenais, cilvē ki š eit ierodas, lai iedzertu ā rstniecisko ū deni, ieelpotu svaigu gaisu un atpū stos no pilsē tas burzmas. Cenas brī vdienā m š ajā debesu vietā ir vienkā rš i ļ oti minimā las (pā rmaiņ ā m neesiet slinks un dodieties uz sanatoriju Kryshtalevo Dzherelo, lai iegū tu cenrā di). Nevajag apmelot viesnī cu un teikt sliktas lietas, kas ir pilnī gi nepamatotas.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu