Netīrs, pretīgs serviss un mēbeles.

Rakstīts: 12 oktobris 2017
Ceļošanas laiks: 23 — 24 septembris 2017
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām
Par saimnieku viesmī lī bu, par ko tik biež i raksta, nav ne runas, viņ i pat nebija cienī gi sagaidī t savus atpū tniekus pie mā jas un aizvest uz istabu! Istabā nav fē na, gludekļ a un moskī tu tī klu, Wi-Fi istabā neķ eras! Pretī ga mā jturī ba, savu dzī vi tur dzī vo zirnekļ u tī kli un zirnekļ i, lē tas izgrauztas mē beles (dī vā ns paredzē ts rū ķ iem, solī tā divguļ amā gulta izrā dī jā s parasts ciets dī vā ns). Vannas istabā ir bezgalī ga tvertnes un notekas noplū de...Es nekad neesmu redzē jis sliktā k un tas ir LUX! Koplietoš anas virtuvē aizsē rē juš i gā zes degļ i (gā zes padeve ļ oti vā ja), karstais ū dens no krā na praktiski netek vispā r, atkal tā pē c, ka trū kst saimnieka roku no ī stā s vietas. Secinā jums: ja nevē laties sabojā t atvaļ inā jumu, izvairieties no viesnī cas "At Nelly's".
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu