Man ļoti patika!

Rakstīts: 23 oktobris 2014
Ceļošanas laiks: 2 — 9 septembris 2014
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 10.0
Atpū tā mies ar ģ imeni ar trī sgadī gu bē rnu, man viss ļ oti patika, saimniece gatavoja pusdienas un vakariņ as, kas man bija ļ oti ē rti). Ē diens bija garš ī gs un ļ oti vē rtī gs! Ir koplietoš anas virtuve, visi piederumi. Mē s ē dā m ā rā , plaš ā paviljonā , kas dekorē ts ar ziediem un ar skatu uz kalniem))). Teritorija liela un kopta, ir vieta bē rniem rotaļ ā m, smilš u kaste, š ū poles, rotaļ lietas. Netā lu no kalniem, kalnu upe, minerā lū dens avots. Lī dz kū rortam 5-7 minū š u gā jiens. Atpū ta ļ oti apmierinā ta! Iesaki!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu