Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Solochyna

Novērtējums 8.5
 • 
№2. U Gali 1*
Novērtējums 9.7
 • 
№3. Liubov 3*
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 7.5
 • 
№5. U Neli 3*
Novērtējums 9.5
 • 
Tomēr...
Nav ziņojumu par Soločins   Rakstiet
Tūristu stāsti par Soločins pievienot stāstu
Slikti
Iepriekš atpū tos Suzirya, bet š oreiz negaidī ju tik daudz, ka viss mainī sies uz slikto pusi Ē damistabā rā po tarakā ni, piegā ju pie bufetes galda un tur tas pats.
 •  1 nedēļa atpakaļ
Man patīk viss, iesaku.
Es daudz ceļ oju un redzu daudz atpū tas vietu, bet Polonyna Flower ir viena no labā kajā m pasaulē . Ē rti numuriņ i, garš ī gi ē dieni, sakopta skaista teritorija, restorā ni, sporta halle – tas viss ir visaugstā kajā lī men...
 •  3 mēnešus atpakaļ
Ja jums pietrūkst liekšķere un vēlaties atgriezties, tad šeit jūs esat
Ja jums pietrū kst liekš ķ ere un vē laties atgriezties vai paldies Dievam, ka nepaspē jā t un vē laties nogarš ot visu skaistumu, tad jū s esat š eit.
 •  2 gadā atpakaļ
Remonta vietas cienīga
Ā das liktenis zupinyayus tsom brī numainā viesnī cā . Laba vieta, cienī gs serviss, tī rī ba, lielisks saimnieks un saimnieks. Kurā grupā plā noju apmesties tajā paš ā viesnī cā .
 •  2 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca! Mēs rekomendējam!
Divas nedē ļ as atpū tā s kopā ar sievu. Apstā jā mies pē c draugu ieteikuma. Saimnieki ir brī niš ķ ī gi cilvē ki.
 •  3 gadā atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca
Pirms daž ā m dienā m atgriezā mies no Kristā la avota, atpū tā mies tur 8 pasakainas dienas, lai teiktu, ka man patika pateikt visu pē c kā rtas: 1.
 •  3 gadā atpakaļ
Labākā viesnīca, kur palikt
Par viesnī cu varu sniegt tikai pozitī vas atsauksmes, Kvitkā braucam jau 8 gadus, no kuriem 7 gadus mū s uzņ em viesmī lī gie Love Hotel saimnieki un nav vē lmes mainī t viesnī cu.
 •  3 gadā atpakaļ
Augstākās kategorijas viesnīca (sanatorija).
Viss apkalpojoš ais personā ls (viesnī cas reģ istratū ra, medicī nas darbinieki, viesmī ļ i ē damzā lē , uzkopš ana) vienmē r ir draudzī gi un pretimnā koš i saviem viesiem.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca! Mēs rekomendējam!
Divas nedē ļ as atpū tā s kopā ar sievu. Apstā jā mies pē c draugu ieteikuma. Saimnieki ir brī niš ķ ī gi cilvē ki.
 •  3 gadā atpakaļ
Labsajūtas atpūta. ES iesaku!
Ieradī simies Kriš talevo otrreiz, ieteica draugi. Viss ir lieliski, viss process ā rstē š anas jomā s atveseļ oš anai. Uzmanī gs personā ls.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Soločins