Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Solochyna

Novērtējums 9.1
 • 
№2. Liubov 3*
Novērtējums 9.7
 • 
№3. U Gali 1*
Novērtējums 9.9
 • 
№4. U Neli 3*
Novērtējums 9.5
 • 
№5. Melisa 3*
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Nav ziņojumu par Soločins   Rakstiet
Tūristu stāsti par Soločins pievienot stāstu
Ja jums pietrūkst liekšķere un vēlaties atgriezties, tad šeit jūs esat
Ja jums pietrū kst liekš ķ ere un vē laties atgriezties vai paldies Dievam, ka nepaspē jā t un vē laties nogarš ot visu skaistumu, tad jū s esat š eit.
 •  1 gadā atpakaļ
Remonta vietas cienīga
Ā das liktenis zupinyayus tsom brī numainā viesnī cā . Laba vieta, cienī gs serviss, tī rī ba, lielisks saimnieks un saimnieks. Kurā grupā plā noju apmesties tajā paš ā viesnī cā .
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca! Mēs rekomendējam!
Divas nedē ļ as atpū tā s kopā ar sievu. Apstā jā mies pē c draugu ieteikuma. Saimnieki ir brī niš ķ ī gi cilvē ki.
 •  2 gadā atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca
Pirms daž ā m dienā m atgriezā mies no Kristā la avota, atpū tā mies tur 8 pasakainas dienas, lai teiktu, ka man patika pateikt visu pē c kā rtas: 1.
 •  2 gadā atpakaļ
Labākā viesnīca, kur palikt
Par viesnī cu varu sniegt tikai pozitī vas atsauksmes, Kvitkā braucam jau 8 gadus, no kuriem 7 gadus mū s uzņ em viesmī lī gie Love Hotel saimnieki un nav vē lmes mainī t viesnī cu.
 •  2 gadā atpakaļ
Augstākās kategorijas viesnīca (sanatorija).
Viss apkalpojoš ais personā ls (viesnī cas reģ istratū ra, medicī nas darbinieki, viesmī ļ i ē damzā lē , uzkopš ana) vienmē r ir draudzī gi un pretimnā koš i saviem viesiem.
 •  2 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca! Mēs rekomendējam!
Divas nedē ļ as atpū tā s kopā ar sievu. Apstā jā mies pē c draugu ieteikuma. Saimnieki ir brī niš ķ ī gi cilvē ki.
 •  2 gadā atpakaļ
Labsajūtas atpūta. ES iesaku!
Ieradī simies Kriš talevo otrreiz, ieteica draugi. Viss ir lieliski, viss process ā rstē š anas jomā s atveseļ oš anai. Uzmanī gs personā ls.
 •  3 gadā atpakaļ
Ja vēlaties negatīvas emocijas, jūs esat šeit)
Veselu desmitgadi atpū š amies Aizkarpatijā , kā saka, mē s pazī stam katru suni))). Bet tā di kā š ogad, un nevar iedomā ties.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca 100%
Viesnī cu ieteica draugi. Mē s nā cā m viņ iem lī dzi. Mē s ā tri tikā m apsē duš ies. Istaba ir mā jī ga un mā jī ga.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Soločins