Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Slavska

№1. Dzvinka 1*
Novērtējums 9.1
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
Novērtējums 9.5
 • 
Novērtējums 8.2
 • 
№5. Admiral 3*
Novērtējums 7.6
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Slavske pievienot stāstu
Jauka viesnīca, seifs, rotaļu laukums, lapene, skati
Septembra pē dē jā nedē ļ ā atpū tā mies kā ģ imene. Pā rsteidz daba, Karpatu ainavas: pastaiga mež ā , upe, lifts uz kalnu.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Perfekti
Ļ oti laba vieta atpū tai. Saimniece Oksana ir ļ oti jauka. Pats ī paš ums ir tī rs un mā jī gs. Ir ē rts pagalms, grils. Ir patī kami mierī gi gulē t.
 •  10 mēnešus atpakaļ
ES iesaku!
Laba diena. Es vē los atstā t atsauksmi par š o brī niš ķ ī go bā zi. Es tur atpū tos ar savu draudzeni un diviem bē rniem (5 un 13 gadi).
 •  10 mēnešus atpakaļ
Briesmīga attieksme
Personā la ļ oti š ausmī gā attieksme sabojā viedokli par š o vietu. Es noteikti to neiesaku. Lapenē nevar vienkā rš i nosē dē t 15 minū tes, lai gan mē s to rezervē jā m, uzreiz jā pasū ta kaudze ē dienu ...
 •  1 gadā atpakaļ
Karpatu rozīnes)
Ļ oti mā jī ga viesnī ca. Lielisks skats pa logu un ļ oti forš a atraš anā s vieta netā lu no pacē lā ja. Personā ls ir ļ oti profesionā ls Istabā s nav pietiekami daudz rozetes.
 •  1 gadā atpakaļ
Salīdzinoši jauna viesnīca, ērta atrašanās vieta, draudzīgs personāls
Š is noteikti ir 5! Tī ras telpas, lielisks personā ls, labas cenas! Ir vanna - 800 UAH / 1.5 stundas. Ar to pietiek. Bā rbekjū teritorijā malka 50 UAH.
 •  3 gadā atpakaļ
Skaista, mājīga, tīra istaba ar skaistu skatu))
Brī niš ķ ī ga viesnī ca ar mā jī gu, tī ru istabu un plaš u papildus infrastruktū ru patī kamai atpū tai Viesu namā !
 •  3 gadā atpakaļ
Visi saindējās!
visi saindē jā s ar ū deni, tikai tī rī ja zobus. bija vairā kas ģ imenes ar bē rniem no 1 lī dz 12 gadiem, š ī "brī niš ķ ī gā " dā rza 2 mā jiņ ā s bija arī.
 •  3 gadā atpakaļ
Tādu rupjību nebiju redzējis
Ieraš anā s dienā sazvanī jā mies ar saimnieci, par visu vienojā mies. Ierodoties vietā , mā ju nevarē ja atrast (ceļ u tur nav, ņ emiet vē rā ), zvanī ja vairā kas reizes - telefons ir ā rpus zonas.
 •  3 gadā atpakaļ
Kā paradīzē!
Ceļ oju kopā ar savu vī ru 2021.  gada jū lijā . Viesnī ca ir visaugstā kajā lī menī . Istabas ir tī ras, gultas veļ a un dvieļ i arī !
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Slavske