Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Šajana

Novērtējums 8.9
 • 
Novērtējums 8.6
 • 
№3. Ernei Laz 3*
Novērtējums 8.6
 • 
Novērtējums 8.3
 • 
№5. Visak 2*
Novērtējums 8.4
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Shayane pievienot stāstu
Chervona Ruta ir atpūtas paradīze
Shayan vienmē r ir bijis apburts doties un paš i pā rliecinā ties par š ī s burvī gā s zemes skaistumu. Mū su cerī bas pilnī bā attaisnojā s.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Āda nav pūļu vērta
Es to iegā dā jos š ī centra skaļ ā nosaukuma dē ļ , kā arī tā solī dā izskata dē ļ . Es domā ju: tas ir ī sts veselī bas templis.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Paldies par lielisko uzturēšanos lieliskā apgabalā, lielisks ēdiens, tīrs baseins
Atsaucī gs personā ls, tī rs baseins ar karstā m duš ā m un tualetē m blakus, pā rsteidzoš i ē dieni restorā nā gan par cenu, gan kvalitā ti, sakopta teritorija, melnie gulbji, Bandī tu poniji, tenisa korti, satriecoš i skati...
 •  10 mēnešus atpakaļ
Neticams miera un skaistuma gabals Ukrainā.
Tas ir gadī jums, kad bez rozā brillē m reā li skatā ties uz viesnī cas izmaksā m un atbilstoš o lī meni un negaidā t neko ī paš u, izņ emot skaisto dabu.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Šausmas
Tik augstprā tī gu un neizglī totu personā lu vē l nebiju satikusi. Mē s ieradā mies ap 16.30 un viena no mū su pasū tī tajā m istabā m vē l nebija gatava, kas mū s ļ oti pā rsteidza, jo reģ istrē š an...
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska vieta
Ieradā mies naktī , jo traucē ja ceļ a apstā kļ i. Ka saimnieks, ar kuru pa nakti runā jā m pa telefonu un nedeva normā lu atpū tu, ka mū s gaida personā ls, visi draudzī gi, sirsnī gi.
 •  2 gadā atpakaļ
Skaista viesnīca, skaista zaļā zona
Laba viesnī ca ģ imenes atpū tai, ļ oti klusa, pie numuriem laba izolā cija, kaimiņ i nav dzirdami. Liela teritorija ar lielisku ainavu, visur ir lapenes, mā kslī gais ezers.
 •  3 gadā atpakaļ
Neaizmirstamas brīvdienas Ernejā Lazā!
Mē s vē l neesam bijuš i š ajā Aizkarpatu reģ ionā , gribē jā m atpū sties pē c iespē jas tuvā k dabai. Un izdevā s!
 •  3 gadā atpakaļ
Mēs devāmies nejauši ...
Patika viss: ē ka - modernizē ta pils, interjeri, daba, nelielu kalnu un mež u tuvums, kas atrodas Š ajanas centrā , ē diens un apkalpoš ana ē damistabā , kā rtī gas medmā sas, neuzkrī toš as ​ ​ kalpones, atsaucī...
 •  4 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, kas nav iztīrīta
Atrodas ciemata centrā . Ir savs min. ū dens. Atrada ar labā m atsauksmē m. Administratori ir smaidī gi un draudzī gi. Bet citā di: 10 dienu laikā istabiņ a tika iztī rī ta 2 reizes, dvieļ i mainī ti 2 reizes.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Shayane