Atpūtieties zālienā

02 Maija 2015 Ceļošanas laiks: no 27 Aprilis 2015 ieslēgts 01 Maija 2015
Reputācija: +1
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Dā mas un kungi, dā mas un kungi tū risti!

Polyana ir lieliska vieta, kur atpū sties! Ja tā padomā , brauc - nenož ē losi: gaiss, daba, kalni, visi apstā kļ i aktī vai atpū tai, ū dens, tirgus (pat ī stas firmas) pā rtikas un vieglā s rū pniecī bas produkti no Eiropas par miljonā ram smieklī gā m cenā m, garš ī gi un lē ti. virtuve.

TIKAI LŪ DZU, Ņ EMIET VĒ RĀ ! Nevajadzē tu sabojā t svē tku emocionā lo fonu, dodoties uz kafejnī cu pie ezera (bū da no guļ bū ves pie slē gtas viesnī cas). Es personī gi novē lu viņ iem labu biznesu, tikai kaut kur Krimā , kur tevi parasti sū ta...par savu naudu un nav tā das lietas kā attieksme pret klientu un apkalpoš anu (divu gadu laikā mū s apvainoja divas reizes kā labus ciemiņ us)!

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums