Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Lauces

Novērtējums 8.9
 • 
№2. Fantaziia 4*
Novērtējums 8.3
 • 
Novērtējums 7.8
 • 
Novērtējums 7.8
 • 
Novērtējums 7.9
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Glade pievienot stāstu
Labākā viesnīca Poļanas ciematā
Lieliska apkalpoš ana reģ istratū rā , grezns iekš telpu hidromasā ž as baseins, kā rtī gas brokastis, skaista slē gta teritorija mež ā , bez odiem!
 •  11 mēnešus atpakaļ
Ļoti slikti
Izvē lē jā mies š o viesnī cu pē c fotogrā fijā m un atsauksmē m, tač u ļ oti kļ ū dī jā mies. Ļ oti netī ras istabas (neskatoties uz to, ka viņ i pasū tī ja suite un brī dinā ja, ka bū...
 •  11 mēnešus atpakaļ
Tiešsaistes rezervēšana, izrādās, nedarbojas
Vakarā viesnī cas mā jaslapā rezervē ju numuriņ u, e-pastā saņ ē mu apstiprinā jumu, rezervā cijas kods - it kā viss kā rtī bā .
 •  1 gadā atpakaļ
Ļoti foršs!!!
Lieliska virtuve, ē dienkarte 10 dienu laikā neatkā rtojā s. Ī paš i uzmanī gs personā ls ē damistabā , neskatoties uz savu jauno vecumu!
 •  1 gadā atpakaļ
ŠAUSMAS! KRĀPNIEKI!
Mē nesi zvanī ju, lai noskaidrotu rezervā cijas nosacī jumus, t. i. ieteica š o sanatoriju. Pē dē jā s nedē ļ as laikā zvanī ju 4 reizes, lai nekas nenotiek, jo braucu ar bē rnu.
 •  1 gadā atpakaļ
Mana sapņu sanatorija
Es noteikti š im spa dotu 10 no 10. Viņ š ir vienkā rš i bombastisks. Arī cilvē ki, kas tur atpū tā s, stā stī ja, ka tas ir labā kais Svaļ avas novadā .
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca! Garšīga virtuve! Tīri, ērti! Personāls uzmanīgs un profesionāls!
Man ļ oti patika! Administratore Natā lijas kundze ņ ē ma vē rā visas individuā lā s vē lmes! Man izdevā s gan atpū sties, gan veselī gi, gan gardi un veselī gi paē st!
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca ir laba, bet uzkopšana ir briesmīga
Mē s apmetā mies 2 istabā s, personā ls bija lielisks, tikā m ā tri reģ istrē ti. No pirmā acu uzmetiena viss ir lieliski, bet ar tī rī š anu tas ir briesmī gi.
 •  1 gadā atpakaļ
Ir svarīgi izvēlēties pareizo istabu, lai nesabojātu atvaļinājumu
Kupons 2160 UAH diviem. Š ī ir pirmā reize š ajā vietā . Tā pē c esmu gatavs dalī ties savos iespaidos un komentā ros. Tā tad sā ksim: Mē s atradā mies ē kā.
 •  2 gadā atpakaļ
Ļoti laba viesnīca par zemām cenām
Ļ oti laba viesnī ca, istabiņ a tī ra, guvernante uzkopj katru dienu. Silts, mā jī gs kā mā jā s. Ē diens "Bufete pie Marianas" ir ļ oti garš ī gs un lē ts, porcijas lielas.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Glade