Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Podobovets

Novērtējums 8.9
 • 
Novērtējums 7.3
 • 
Novērtējums 7.4
 • 
Novērtējums 8.3
 • 
№5. Odessa 1*
Novērtējums 8.3
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Podobovce pievienot stāstu
Lielisks budžeta variants slēpotājiem un snovbordistiem. Atpūtās ar bērniem 3 un 8 gadus veciem
Plusi: Ļ OTI tuvu pacē lā jam, ļ oti silts, tī rs, karsts ū dens, labs saimnieks - telefonā skarbi š ķ iet, bet patiesī bā ļ oti jauks puisis, viss uz vietas.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca! Lieliska vieta atpūtai!
Atpū ta grupā . Reģ istrē š anā s bija ļ oti ā tra! Telpas siltas un mā jī gas! Ē diens ļ oti garš ī gs, derē ja visai mū su grupai, neskatoties uz to, ka ne visi ir veģ etā rieš i.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska vieta, kur palikt kopā ar bērniem
"Spravzhnya kazka" ir vieta, kur jū s varat un vajadzē tu doties kopā ar bē rniem, pat ja tē tis pē kš ņ i nespē j uzturē t jums kompā niju.
 •  6 gadiem atpakaļ
Jūra vai Podoboveca?: Podoboveca. Noteikti
Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, ņ emot vē rā veģ etā ro ē dienu un atrakciju tuvumu. Mē s apmetā mies “Pazuduš ajā pasaulē ”.
 •  6 gadiem atpakaļ
Viesnīca ir pasakaini skaista. Virtuve ir absolūti garšīga. Lielisks personāls. Ekskursijas uz
Pirms daž iem gadiem jau bijā m Podobovecā un brī nī jā mies par Karpatu skaistumu, nolē mā m uz š ejieni doties vē lreiz.
 •  7 gadiem atpakaļ
Patīkama, mājīga viesnīca, pozitīvas atsauksmes
Viesnī cas izvē le notika nejauš i, intuitī vi, bijā m ļ oti priecī gi, ka cerī bas attaisnojā s. Patika VISS - cilvē ki, atmosfē ra, attieksme, virtuve, daba.
 •  7 gadiem atpakaļ
Izcila viesnīca!!!
Stā sts! Ziemassvē tkos atpū ties ar ģ imeni, izklaidē jies, lai gan gandrī z palaida garā m ilgi gaidī to sniegu! Telpas mazas, bet ļ oti siltas, viss tiek darī ts CILVĒ KIEM!
 •  8 gadiem atpakaļ
Tā bija pasaka!
Ī stā pasaka sastā v no diviem kompleksiem: Skazka Hotel un Lost World Cottage. Apmetā mies kompā nijā Lost World, izvē loties viesnī cu gribē jā m ko krā sainu, un guļ bū ves mā jiņ a atrodas nedaudz tā lā k no vis...
 •  8 gadiem atpakaļ
Ļoti patika
Tikko atgriezos no atvaļ inā juma. Sā ksim ar to, ka viesnī ca ir lieliska. Mē s palikā m "Pazuduš ajā pasaulē ", mā jī ga, tī ra istaba, laba santehnika.
 •  10 gadiem atpakaļ
Mana dāvana 8. martā
Pirms viesnī cas izvē les izlasī ju atsauksmes internetā , parunā jos pa telefonu ar daž iem Podobovecas viesnī cu ī paš niekiem un nonā cu pie secinā juma, ka Odesa man ir vislabā kā cenas, kvalitā tes un atraš anā s vi...
 •  11 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Podobovce