Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Pylypets

Novērtējums 9.9
 • 
Novērtējums 9.5
 • 
№3. Zatishok 2*
Novērtējums 7.7
 • 
Novērtējums 8.7
 • 
Novērtējums 8.4
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Pylypets pievienot stāstu
Laba viesnīca. Es šeit atgriezīšos daudzas reizes
Mē s apmeklē jā m š o viesnī cu daž u dienu ekskursijā. Bet pat š ī s daž as dienas mums lika saprast, cik forš i bija š ajā vietā .
 •  2 mēnešus atpakaļ
Noteikti iesaku
Ja meklē jat dvē selisku vietu atpū tai. Ja vē laties piedzī vot Aizkarpatu viesmī lī bu, noteikti varat satikt "Tikš anos ar Levu"!
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viensēta
Skaisti, draudzī gi, viesmī lī gi saimnieki. Tī rs gan mā jā , gan pagalmā . Ī paš nieks jū s aizvedī s lī dz liftam.
 •  3 gadā atpakaļ
Viss vienkārši lieliski!
Tikā mies ar lielu uzņ ē mumu Jaunais 2021. gads! Esam ļ oti apmierinā ti ar uzņ emš anu! Ē diens ir pā rsteidzoš s! Jebkā da kaprī ze) Uzvar.
 •  3 gadā atpakaļ
Īpašnieks ietaupa gandrīz uz visu! Cenas nepārprotami ir pārāk augstas.
Ja braucat uz š ejieni kompleksajā ceļ ojumā , tad esiet gatavi tam, ka š eit nebū siet ī paš i gaidī ts, viesnī cas ī paš nieks mū s sagaidī ja ar ļ oti skā bu raktuvi, it kā mē s viņ am jau iepriekš...
 •  4 gadā atpakaļ
Kluss, viesmīlīgs un silts
Zatiš okā nokļ uvā m nejauš i, vienu dienu domā jā m, kamē r cita viesnī ca bija brī va. Bet, lai arī atbraucā m uz 1 dienu, un pat 1.
 •  4 gadā atpakaļ
Laba viesnīca un slikti viesmīļi Kolibā
Atnā ca 28 cilvē ku grupa. Viesnī ca ir labā stā voklī , iekā rtota un bez problē mā m izvā cā s. Laba atraš anā s vieta un tī ras telpas.
 •  4 gadā atpakaļ
Nepatika, neiesaku
Telpas nav tī rī tas, daudz putekļ u, netī ri, ē rtī bas istabā var izslē gt no plusu saraksta, jo no turienes smirdē ja nereā li.
 •  5 gadiem atpakaļ
Laba mini viesnīca
Mē s izvē lē jā mies viesnī cu uz vietas karpaty. info Pē c atraš anā s vietas un attā luma lī dz pacē lā jiem atraš anā s vieta ir optimā la - pastaigas attā lumā un kluss.
 •  5 gadiem atpakaļ
Murgs, nevis Mierīgs!!!
Cilvē ki, ja jums ir kaut kā da cieņ a pret sevi, lū dzu, pat nedomā jiet par š urp nā kt! ! ! Visas š ī s pozitī vā s atsauksmes, visticamā k, ir rakstī juš i paš i ī paš nieki.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Pylypets