Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Mykulychyna

№1. Sonechko 1*
Novērtējums 8.6
 • 
№2. Edelveis 4*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.2
 • 
№4. Edem 2*
Novērtējums 10.0
 • 
№5. Bdzhilka 2*
Novērtējums 10.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Mikuļičins pievienot stāstu
Viesnīca Garniy
Gotelis ir labs. Gospodar un darbinieki vienmē r ir draudzī gi. Pavā ri gatavo tik garš ī gi. Cieņ a arī pret viņ u. Pirts un neliels peldbaseins ir labi.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Brīnišķīga bērnu nometne. Labākais variants cenas un kvalitātes attiecības ziņā!
Laba nometne, kvalitatī va un bagā tī ga atpū ta, garda virtuve un neticama ekskursiju programma. Bē rns ļ oti apmierinā ts, 100% iesaku!
 •  1 mēnesis atpakaļ
Labākā un jautrākā nometne, kurā esmu bijusi.
Iesaku visiem! Ir ļ oti interesantas ekskursijas, pasā kumi un braukš anas diskotē kas. Es labprā t atgriezī š os nometnē ))
 •  4 nedēļas atpakaļ
te viss ir briesmīgi - no dzīves apstākļiem līdz dienestam.
rezervē ja numuru divā m personā m uz trim naktī m pē c rezervā cijas par 3000 grivnā m. ierodoties tikā m izmitinā ti pavisam citā mā jā , kuras istabas pat bildē s nav redzamas.
 •  1 gadā atpakaļ
Briesmīga vieta
Viņ i nezinā ja, kā pē c iespē jas ā trā k tikt ā rā no š ī s briesmī gā s vietas. Ņ emot brī vdienu pieredzi daž ā dā s pasaules malā s, sapratā m, ka š ī iestā de pā rspē j ...
 •  2 gadā atpakaļ
Lieliski saimnieki, super garšīgi, nereāli skaisti!
Uzaicinā ja draugus, kaķ is tur iet visu laiku. . . Viss ir ļ ooooti skaisti, visas istabas ir ar privā tā m labierī cī bā m, nevis viena uz otras, Marijas kundze gatavo ļ oti garš ī gi!
 •  2 gadā atpakaļ
Izcila viesnīca! Jauki saimnieki!
Izvē lē jā s š o viesnī cu pē c ieteikuma. Atrodas labā vietā , zem kalna, tuvu dabai, skaists skats. Netā lu no upes Hutsulska Goydalka un Kostel klints (ļ oti iesaku kā pt).
 •  2 gadā atpakaļ
Istaba ir tīra. Apkalpošana pretīga, ēdiens trekns, pikants
Istabas tī ras, apkalpoš ana hosteļ a lī menī , vē l sliktā k, ī paš i ē damistabā . Dzeramā ū dens nav, vismaz reģ istratū rā ielika dzesē tā ju.
 •  2 gadā atpakaļ
Briesmīgs un bezatbildīgs darbinieku darbs!
Viņ i pat nevarē ja reģ istrē ties, jo strā dnieki vispirms rezervē ja istabu bez priekš apmaksas, un tad 2 dienas pirms Jaunā gada brī vdienā m, kad mē s gatavojā mies nā kt, viņ i mums teica, ka mē s neko neesam apstiprin&#...
 •  3 gadā atpakaļ
Man tas patika!
Diezgan jauka viesnī ca. Istabas vienkā rš as, bet iekš ā ļ oti jauki - viss apš ū ts ar koku, tī rs. Man patika brokastis un vakariņ as.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Mikuļičins