Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Mukačevo

№1. U Matveia 1*
Novērtējums 8.7
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
№3. Palanok 3*
Novērtējums 7.4
 • 
№4. L&M 2*
Novērtējums 8.3
 • 
№5. Delfin 1*
Novērtējums 8.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Mukačevo pievienot stāstu
Es nevaru ieteikt šo viesnīcu!
Vienu nakti paliku viesnī cā . Pirms tam nobraucā m vairā k kā.1000 km un, gaidot atpū tu un garš ī gas vakariņ as, ap 20 vakarā iereģ istrē jā mies š ajā viesnī cā.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Kā no pieklājīgas viesnīcas 8 gadu laikā pārvērsties par valsts kaunu tieši pie ieejas tajā
Kā likums, topoš ais tū rists viesnī cas rezervē iepriekš . Bet spilventiņ i joprojā m notiek. Un tā pē c, nenonā kot pareizajā vietā , man bija jā pā rformatē savi plā ni.
 •  2 gadā atpakaļ
Viesnīcu NEIESAKU
Š ogad Belle Royalle atpū tusies no 2. lī dz 10. janvā rim, precī zā k no 2. lī dz 4. janvā rim. Ļ oti ceru, ka š o atsauksmi izlasī s viesnī cu ī paš nieki.
 •  3 gadā atpakaļ
Viņi netīra! Telpas ir netīras! Cenas ir pārāk augstas
Trī s dienas neviens nenoņ ē ma netī ros traukus! Pā rtikas cenas ir augstas. Mē s aizmirsā m lā dē tā ju, bet viņ i to mums neatdeva!
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, bet nav gatava risināt problēmas, kas radās viņu vainas dēļ
Skaista viesnī ca, ļ oti tī rs, garš ī gs ē diens. Jauks baseins ar siltu un dzidru ū deni, lieliskas spa procedū ras. Bet, uzturoties motelī , naktī bija problē mas ar gaismu un izdega Iphone lā dē tā js.
 •  4 gadā atpakaļ
Burvīga vieta atpūtai! Es pat nezinu, kas varētu būt labāks Karpatos
Viesnī ca tika izvē lē ta vienkā rš i internetā , pamatojoties uz atsauksmē m. Mē s gribē jā m, lai bū tu iekš telpu un ā ra baseins, jo.
 •  4 gadā atpakaļ
Neatbilst cenai un pakalpojuma kvalitātei, nevis 4, bet maksimums 3 zvaigznes
Vienkā rš i gribu brī dinā t, ka bez automaš ī nas doties š eit nav tā vē rts. Lai nokļ ū tu no Mukachevo dzelzceļ a stacijas lī dz viesnī cai, jums jā samaksā vismaz 500 UAH, jo 27 km ir briesmī gs ceļ š ...
 •  4 gadā atpakaļ
Brauciens uz Mukačevu
Mukač eva atrodas 45 km attā lumā no Už gorodas. Jū s varat nokļ ū t tikai stundas laikā (autobusa biļ etes cena ir 40 UAH). Ī paš u vietu Mukač evā ieņ em Palanokas pils, kas paceļ as pā r pilsē tu.
 •  4 gadā atpakaļ
Neaizmirstama SPA tūre ar Ungārijas un Ukrainas pērlēm ar Gaņežas tūrisma aģentūru
Č etras dienas mē s, ceļ otā ju grupa no Odesas, apmeklē jā m Ukrainas Mukač evu un Beregu, kā arī Ungā rijas Jē geru un Nyí regyhá zu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Šausmas! Visneērtākā viesnīca jebkad.
Viesnī ca atrodas tieš i blakus dzelzceļ a stacijai. Stacija. Dzelzceļ a sliedes atrodas zem logiem. Miegs nedarbosies. Ekonomiskā s klases numuros ir 2 duš as un 2 tualetes, ko koplieto 4 divvietī gi numuri.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Mukačevo