Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Migovo

Novērtējums 7.8
 • 
№2. Karpati 3*
Novērtējums 6.8
 • 
№3. Edelveis 3*
Novērtējums 5.7
 • 
Novērtējums 6.0
 • 
Novērtējums 4.2
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Migovo pievienot stāstu
Briesmīga viesnīca un rupjš personāls
Karpatu tornis Myhovo. Neiesaku, piestā jā m 18.02. 24, iepriekš rezervē ts daļ ē ji luksusa numurs. Ierodoties, viņ i paņ em naudu par pusi komplektu un iedod standartu.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Cilvēki, brauciet pa desmito ceļu
Laba diena! Draugi, ja jū s atnā cā t š eit lasī t atsauksmes, tas nozī mē , ka jū s interesē š ī viesnī ca "Carpathian Tower" un jū s tagad darā t pareizi, jo, ja mē s bū tu izlasī juš i atsauksmes pirms iebr...
 •  11 mēnešus atpakaļ
"Junior suite" numuram ir jābūt vislabākajam
Slikta skaņ as izolā cija, cilvē ki kliedza tik skaļ i, ka nebija iespē jams gulē t, mū su ē kā bija ļ oti auksts, un mū su draugu mā jā bija ļ oti silts tā , ka gulē ju ar atvē rtiem logiem, nav pareizi noregul...
 •  3 gadā atpakaļ
Tīri
Viesnī ca ir tī ra, personā ls ir draudzī gs, un tas attiecas tikai uz viesnī cu. Restorā ns odstoy, nulles apkalpoš ana, viesmī lis staigā virsdrē bē s, vienmē r prombū tnē .
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca, tieši GTK
Mē s bijā m ģ imene (2 pieauguš ie, 3 bē rni, 2.4 un 8 gadi). Viņ i bija ļ oti apmierinā ti. Sā kotnē ji pasū tī jā m standarta istabiņ u uz 3 gultā m, ierodoties mums parā dī ja š o istabu un piedā vā...
 •  4 gadā atpakaļ
Laba viesnīca. Ļoti apmierināts
Š oziem atpū ties š ajā viesnī cā . Un bija ļ oti apmierinā ti. Š ī nav mū su pirmā reize Myhovo, tač u var droš i teikt, ka š ī ir pirmā reize, kad atrodamies viesnī cā š ajā ciematā , kas ...
 •  4 gadā atpakaļ
Noteikti apgriezīšos! Super atpūta Karpatos Migovo!
Atpū tuš ies š ajā kompleksā ar kuponu, iekļ ā vā m ē dienu, vannu, spa. Man ļ oti patika viss! ! ! ! ! Ļ oti jauka teritorija, numuriņ i.
 •  4 gadā atpakaļ
Lielisks serviss
Sveiki! Vē los padalī ties ar savu atvaļ inā jumu ciema viesnī cā Carpathian Tower. Momenti. Ziemā atpū tusies kopā ar vī ru un ļ oti vī lusies par apkalpoš anu viesnī cas pirmā stā va restorā nā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Sliktākā lieta, kas jebkad ir noticis manā dzīvē ((((((
Š ī nav pirmā reize Myhovo, aktī vā s ziemas brī vdienas ir ļ oti iecienī tas, bet š ī viesnī ca ir kaut kas! ! ! !
 •  6 gadiem atpakaļ
briesmīgs
briesmī gs. ieraš anā s priekš vakarā telefoniski rezervē jā m apartamentu un mā jaslapā apstiprinā jā m, kad ieradā mies - neviens neko nezinā ja par mū su rezervā ciju.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Migovo