U Iaroslava 2*– Atsauksmes

10
Novērtējums 9.510
№6 viesnīcas reitingā Jaremče
9.7 Numurs
9.6 apkalpošana
9.7 Tīrība
9.6 Uzturs
9.8 Infrastruktūra
Būvniecības gads - 2000-2005. Divi stāvi, 14 istabas 28 personām.Vairāk →
аватар vbugera
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ajā pansionā tā kopā ar ģ imeni atpū š os ne pirmo reizi un katru reizi daudz pozitī vu emociju. Iepriekš ē jā reizē , 2023. gada augustā , kā vienmē r priecē ja pagalma zaļ umu pā rbagā tī ba, saimnieku sakoptī ba un viesmī lī ba. … Tomēr ▾ Š ajā pansionā tā kopā ar ģ imeni atpū š os ne pirmo reizi un katru reizi daudz pozitī vu emociju. Iepriekš ē jā reizē , 2023. gada augustā , kā vienmē r priecē ja pagalma zaļ umu pā rbagā tī ba, saimnieku sakoptī ba un viesmī lī ba. Š eit laiks it kā bija apstā jies, sirē nas nebija dzirdamas un spriedzes nebija ne gaisā , ne cilvē ku vidū . Pasū tī jumi no virtuves vismaz nedaudz sadā rdzinā jā s, tač u tos kompensē ja unikā lā izsmalcinā tī ba (katram iesaku ē dienus podiņ os - kartupeļ i ar gaļ u, zivs zaļ umos un kartupeļ u pankū kas ar sē nē m) noteikti atcerē sies. Labi, baseina klā tbū tne, lai arī neliela izmē ra, ir diezgan piemē rota ū dens atpū tai pieauguš ajiem un izklaidei bē rniem. Ī paš s paldies saimniekiem Natā lijai un Jaroslavam par ī stu pirti ar garš ī gu zā ļ u tē ju un bezmaksas bā rbekjū ar malku pagalmā (iesaku).
Netā lu atrodas dzelzceļ a stacija, tā pē c ietaupiet taksometru, un pretī esoš ā autoosta ļ aus ē rti nokļ ū t jebkurā reģ iona pilsē tā , tostarp Ivanofrankivskā , ja vē laties tur doties ekskursijā s. Starp citu, Jaremč ē ar to vispā r nav problē mu, tieš i pie izejas no stacijas jums tiks piedā vā ts daudz broš ū ru ar visu veidu apskates vietā m un marš rutiem. Cenas visiem gandrī z vienā das, tač u gribu brī dinā t uzreiz, ja izvē laties braucienu uz Hoverlu, tad vispirms ejiet uz zemā ku augstumu, piemē ram, Makovitsa kalnu vai Dovbush taku, tā s ir ļ oti tuvu, varat kā pt pats. (noteikti velciet izturī gus apavus, noī rē jiet slē poš anas nū ju pā ri, sausas devas un litru ū dens katram no ī paš niekiem, paņ emiet lī dzi arī vieglu jaku, virsotnē s var bū t ļ oti forš i. )
Jaremč ē daž reiz lī st ī ss lietus, nebū tu lieki iepriekš pirkt celofā na lietusmē teļ us, tirgos to ir ļ oti daudz, starp citu, kad lī st, ekskursijas uz Hoverlu nenotiek un jā velk ilgi- piedurkņ u T-krekli tur, jo spož a saule biež i mijas ar caururbjoš u vē ju. Iesaku ikvienam veikt pastaigu ekskursiju uz Proboy ū denskritumu, kur atrodas pilsē tas lielā kais tirgus ar suvenī riem, kur katrai gaumei izvē lē ties sev tī kamā ko lietu un nofotografē ties uz tekoš a ū dens fona. Un arī noteikti apmeklē jiet Bukovel kū rortu, varat arī braukt ar mikroautobusu, tas bū s lē tā k, brauciens ar pacē lā ju š ogad maksā ja 250 UAH. no cilvē ka. Arī turpceļ ā man iepatikā s vieta "Upside Down House" pieauguš ajiem un blakus parks ar dinozauriem bē rniem Polonitsa ciematā , izmaksas ir 250 - 350 UAH. vienai personai atkarī bā no ceļ ojuma, kuru dodaties, vai jū s pats.
Jaremč ē ir arī iespē ja braukt ar kvadraciklu 1400 UAH.
diviem vai uz zirga 700 UAH. vienai personai, uz vietē jo ekoparku ar dzī vniekiem, miniatū ru ē ku dā rzu vai uz Jaunavas asaru ū denskritumu. Turp var doties arī kā jā m, bet vienmē r lī dzi jā ņ em lietusmē telis, sausā s devas, ū dens un nauda, ​ ​ jo ieeja ir apmaksā ta, vidē ji maksā.80 UAH. no cilvē ka.
Es ceru, ka no kalnu virsotņ u skata, gaisa tī rī bas, straumē s un Prutas upes tekoš ā ū dens skaistuma, kā arī nepā rspē jamiem suvenī riem jū s iegū sit neaizmirstamus iespaidus un ī stu atpū tu ...
Vitā lijs Vostoč nijs
вид с горы Маковица на Яремче балкон возле номера номер с большой кроватью номер с диваном кухня и ванная вид во двор мангалы во дворе открытая беседка во дворе
аватар kozub-nastia
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Patika viss! Laba atraš anā s vieta (gā jiena attā lumā no veikaliem, kafejnī cā m, Prutas upes. . . ). Viesnī cas teritorija ir vienkā rš i krā š ņ a, tī ra un kopta, ir kur atpū sties gan pieauguš ajiem, gan bē rniem! Bijā m kopā ar 5 gadus vecu meitu, tā pē c rotaļ u laukums un sporta siena mū s ļ oti iepriecinā ja))) Ir daudz lapenes, soliņ i, š ū poles, kur var pasē dē t svaigā gaisā , jū ra ​ puķ es un zaļ umi. … Tomēr ▾ Patika viss! Laba atraš anā s vieta (gā jiena attā lumā no veikaliem, kafejnī cā m, Prutas upes. . . ). Viesnī cas teritorija ir vienkā rš i krā š ņ a, tī ra un kopta, ir kur atpū sties gan pieauguš ajiem, gan bē rniem! Bijā m kopā ar 5 gadus vecu meitu, tā pē c rotaļ u laukums un sporta siena mū s ļ oti iepriecinā ja))) Ir daudz lapenes, soliņ i, š ū poles, kur var pasē dē t svaigā gaisā , jū ra ​ puķ es un zaļ umi...un, kas ir ne mazā k svarī gi, neviens no atpū tniekiem netraucē viens otram, katram ir vieta, kur var mierī gi pasē dē t...Paņ ē mā m istabu ar virtuvi...Istaba ir brī niš ķ ī gi))) Š ā da perfekta tī rī ba daž kā rt mā jā s nepastā v))) Es kā saimniece biju ļ oti apmierinā ta ar virtuvi , no traukiem un virtuves piederumiem bija viss nepiecieš amais ē diena gatavoš anai un ē š anai, ierodoties virtuvē bija jauna veļ as lupata trauku mazgā š anai un jauna virtuves salvete tī rī š anai, liekas sī kums, bet bija jauki))) Nosū cē js, skapī š i viss bija tī rs, nekur nav ne kripatiņ as no pagā tnes viesiem , trauki č ī kstē ja no tī rī bas! Pati istabiņ a omulī ga, viss kā rtī gs un pā rdomā ts. . . Tiesa gan, bija nedaudz vē ss, pietrū ka vismaz maza sildī tā ja, maija mē nesī laikam ā rā siltā ks nekā istabā ) )) Vannas istaba ir tī ra, dvieļ i tika doti svaigi, ū dens bija pastā vī gi un bija karsts, ar š o nebija nekā du problē mu...Redzams, ka "Jaroslava" tī rī ba tiek uzraudzī ta...Meitenes tī rī ja teritoriju no rī ta, laistī ju puķ es, prā toju vai nevajag nomainī t dvieļ us, savā kt atkritumus, vā rdu sakot, GUDRI!! !
Pā ris reizes pasū tī jā m ē dienu virtuvē...Viss bija nenormā li garš ī gi un paš taisī ts, banoš s, kartupeļ u pankū kas, borš č s, pelmeņ i....vienkā rš i garš ī gi)))
Visiem iesaku viesnī cu "U Yaroslava"! Š ī ir vieta, kur vē laties atgriezties!
аватар ElenaChernigov
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Istabas labas, ir TV, vannas istaba. Skats no viesnī cas. . . super. . . skats uz kalniem. . . … Tomēr ▾ Istabas labas, ir TV, vannas istaba. Skats no viesnī cas. . . super. . . skats uz kalniem. . .
аватар paveldon90
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Ļ oti skaists rajons. Bet ir daudz sekundā ru problē mu. Es ī rē ju Lux. Ar ļ oti labu santehniku ​ ​ biež i vien nav iespē jams mazgā t vakarā , jo nav karstā ū dens. Tikko beidzā s ar boleru un viss. No 5 dienā m apmē ram 2 dienas nav iespē jams mazgā t, un vē l vienu dienu, kad var, vienkā rš i ū dens bū s silts. … Tomēr ▾ Ļ oti skaists rajons. Bet ir daudz sekundā ru problē mu. Es ī rē ju Lux. Ar ļ oti labu santehniku ​ ​ biež i vien nav iespē jams mazgā t vakarā , jo nav karstā ū dens. Tikko beidzā s ar boleru un viss. No 5 dienā m apmē ram 2 dienas nav iespē jams mazgā t, un vē l vienu dienu, kad var, vienkā rš i ū dens bū s silts. Tā pē c jā mazgā jas lī dz 20:00, tad ir iespē ja tikt laikā .
Wifi nav. Nē , teorē tiski viņ š ir, bet viņ u var noķ ert tikai uz ielas, mā jā s viņ š nav, pat neredz. Saimniece piedā vā ja paskraidī t pa teritoriju un meklē t, kur O_o ķ er. Tie. vakarā , kad jau guļ u un gribu pā rbaudī t pastu, š ortos jā skraida pa teritoriju un jā meklē , kur viņ š noķ er?
7 dienas nebija nevienas tī rī š anas, atkritumi mā jā ne reizi netika mainī ti, tos pat nepiedā vā ja. Nekas nav mainī jies. Bija auksts, baterijas nedarbojā s. Dvieļ i uz ž ā vē tā ja vannas istabā netiek ž ā vē ti, jo arī akumulators tur nedarbojas - vasarā nav atļ auts...
Kopumā pā rā k daudz trū kumu.
аватар baracooda
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū ta Jaroslava nedē ļ as nogalē . Ja braucam uz Bukovelu, tad nakš ņ ojam tikai pie Jaroslavas. Istaba ar virtuvi + piederumi, tualete, duš a, divi dī vā ni, galds. Vā rdu sakot, viss ir. Istabas ir ļ oti siltas, daudzi cilvē ki atpū š as kopā ar bē rniem. … Tomēr ▾ Atpū ta Jaroslava nedē ļ as nogalē . Ja braucam uz Bukovelu, tad nakš ņ ojam tikai pie Jaroslavas. Istaba ar virtuvi + piederumi, tualete, duš a, divi dī vā ni, galds. Vā rdu sakot, viss ir. Istabas ir ļ oti siltas, daudzi cilvē ki atpū š as kopā ar bē rniem. Ir iespē ja pasū tī t arī pā rtiku, inventā ra nomu, malkas pirti, auto vietu. Starp citu, ī paš ums atrodas 100 metru attā lumā no autoostas. Ir 5-6 bā rbekjū , bezmaksas malka, tenisa galds, biljarda galds, rotaļ u laukums. Ļ oti jauki saimnieki un personā ls. ES iesaku. NENOŽ Ē LOJIET.
аватар mira83
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š ajā ī paš umā nokļ uvu pavisam nejauš i, bet iespaidi bija ā rkā rtī gi pozitī vi! Teritorija liela, visa apstā dī ta ar puķ ē m un kokiem. Tur esot, sajū ta, ka esi savā s lauku mā jā s! Sē ta atrodas netā lu no tirgus, autoostas un pilsē tas centra. … Tomēr ▾ Š ajā ī paš umā nokļ uvu pavisam nejauš i, bet iespaidi bija ā rkā rtī gi pozitī vi!
Teritorija liela, visa apstā dī ta ar puķ ē m un kokiem. Tur esot, sajū ta, ka esi savā s lauku mā jā s!
Sē ta atrodas netā lu no tirgus, autoostas un pilsē tas centra. Bet ļ oti svarī gi, lai tas neatrastos paš a ceļ a tuvumā ! Jū s izbaudā t upes skaņ u, nevis automaš ī nu dzinē ju dū koņ u!
Vē los arī atzī mē t, ka numuri ir aprī koti ar ledusskapi, galda piederumu un trauku komplektu (pat dē li un nazi), tā pē c nevienam nav pienā kuma pasū tī t ē dienu muiž ā .
Vienī gais "-", kas nedaudz sabojā ja iespaidu, pē dē jā izlikš anas diena. Ja tavs vilciens vai lidmaš ī na atiet vakarā vai pē c pusdienā m, labā k ir samaksā t par pusi dienas, jo. ja klienti parā dī sies uz jū su numuru, jums tiks lū gts to atbrī vot, neskatoties uz to, ka jū s brī dinā jā t, ka viņ i dosies prom pē c pusdienā m vai vakarā !
Отдых Отдых Отдых Отдых Отдых
аватар den28
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Vienkā rš i brī niš ķ ī ga un mā jī ga istaba ar kamī nu diviem. Viss ir vienkā rš i lieliski. Patieš ā m, gan pirts, gan ē diens istabā ! Un tie atrodas tuvu gandrī z visā m visnepiecieš amā kajā m vietā m. … Tomēr ▾ Vienkā rš i brī niš ķ ī ga un mā jī ga istaba ar kamī nu diviem. Viss ir vienkā rš i lieliski. Patieš ā m, gan pirts, gan ē diens istabā ! Un tie atrodas tuvu gandrī z visā m visnepiecieš amā kajā m vietā m. Š ī ir autoosta, un tirgus, un restorā ns, un diskotē ka (lai gan diskotē ka ir gaumes lieta)))
аватар vera3205
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š ajā skaistajā viesu namā atpū tā mies pirmo reizi un tagad noteikti ne pē dē jo. Lieliski saimnieki. Mā jī gi numuriņ i Karpatu stilā . Ļ oti garš ī gas maltī tes. Jū s pat varat pasū tī t uz savu istabu. Iesaku nogarš ot banoš u un ē dienus ar sē nē m un gaļ u. … Tomēr ▾ Š ajā skaistajā viesu namā atpū tā mies pirmo reizi un tagad noteikti ne pē dē jo. Lieliski saimnieki. Mā jī gi numuriņ i Karpatu stilā . Ļ oti garš ī gas maltī tes. Jū s pat varat pasū tī t uz savu istabu. Iesaku nogarš ot banoš u un ē dienus ar sē nē m un gaļ u. Un teritorija ir tikai botā niskais dā rzs miniatū rā . Mē s lieliski atpū tā mies miesā un dvē selē . Mums pat bija lī dzi mū su mazais suns. Viņ a arī izbaudī ja atvaļ inā jumu. Vē lreiz gribu pateikt lielu paldies saimniekiem. Mū su ģ imene ļ oti iesaka apmeklē t š o brī niš ķ ī go vietu! ! !
аватар zacharyu
 •  apceļots 17 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Brī niš ķ ī gs hostelis, ļ oti sirsnī ga uzņ emš ana, jutos kā mā jā s. Numuri ir ē rti un gaumī gi iekā rtoti. Gardu mā jas gatavoš anu un ē dienu var ienest istabā . Un arī ī sta pirts /malkas/. Noteikti brauc! ! !. … Tomēr ▾ Brī niš ķ ī gs hostelis, ļ oti sirsnī ga uzņ emš ana, jutos kā mā jā s.
Numuri ir ē rti un gaumī gi iekā rtoti. Gardu mā jas gatavoš anu un ē dienu var ienest istabā .
Un arī ī sta pirts /malkas/. Noteikti brauc! ! !
Новый год в Карпатах
аватар Juliannna
 •  apceļots 17 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ļ oti skaista un mierī ga. Garš ī gs ē diens, un pirts ir vienkā rš i burvī ga. … Tomēr ▾ Ļ oti skaista un mierī ga. Garš ī gs ē diens, un pirts ir vienkā rš i burvī ga.
водопад река река река река


iemiesojums Vasiliy1960
Vai ir kādas atlaides šim periodam?
14 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums maluj13666
mēs vēlamies nākt pie jums
15 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Год постройки – 2000-2005. Два этажа, 14 номеров на 28 мест.

Atrašanās vieta 300 м до автовокзала, 5 км до Яремче, 33 км до горнолыжного курорта «Буковель», 25 км до пгт Ворохта, 30 км до с. Яблуница.
Pludmale
 • pilsētas pludmale
Viesnīcā

Сауна на дровах с бассейном, шашлычный двор с мангалами и навесом, зоны для отдыха (дворик с декоративными открытыми бассейнами, водопад, фонтан), аллея с декоративным бассейном и фонтаном, 2 беседки, автостоянка, зал для обедов (15 мест), пункт проката горнолыжного снаряжения, спортивная площадка, детская площадка, бытовая комната (утюг, гладильная доска), настольный теннис, колодец с родниковой водой, зона отдыха на берегу реки Прут.

 • restorāns
 • autostāvvieta  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • nesmēķētāju numuri
 • slēpju uzglabāšanas telpa
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports
 • biljards
 • galda teniss
 • basketbola laukums
 • makšķerēšana
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Категории номеров: 1 апартаменты, 4 люкса, 4 полулюкса, 4 семейных, 1 коттедж.

Adrese Ивано-Франковская область, г.Яремче
ул. Свободы, 233
Tālruņi: +38 (097) 287253
+38 (066) 5813393
Tīmekļa vietne: U Iaroslava
FAQ
Какой пляж у отеля?
Рядом с отелем находится городской
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис, баскетбол. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами рыбной ловли. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).