Jauka viesnīca, bet trokšņaini baseina kaimiņi

Rakstīts: 5 septembris 2023
Ceļošanas laiks: 5 — 19 augusts 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Š ajā pansionā tā kopā ar ģ imeni atpū š os ne pirmo reizi un katru reizi daudz pozitī vu emociju. Iepriekš ē jā reizē , 2023. gada augustā , kā vienmē r priecē ja pagalma zaļ umu pā rbagā tī ba, saimnieku sakoptī ba un viesmī lī ba. Š eit laiks it kā bija apstā jies, sirē nas nebija dzirdamas un spriedzes nebija ne gaisā , ne cilvē ku vidū . Pasū tī jumi no virtuves vismaz nedaudz sadā rdzinā jā s, tač u tos kompensē ja unikā lā izsmalcinā tī ba (katram iesaku ē dienus podiņ os - kartupeļ i ar gaļ u, zivs zaļ umos un kartupeļ u pankū kas ar sē nē m) noteikti atcerē sies. Labi, baseina klā tbū tne, lai arī neliela izmē ra, ir diezgan piemē rota ū dens atpū tai pieauguš ajiem un izklaidei bē rniem. Ī paš s paldies saimniekiem Natā lijai un Jaroslavam par ī stu pirti ar garš ī gu zā ļ u tē ju un bezmaksas bā rbekjū ar malku pagalmā (iesaku).
Netā lu atrodas dzelzceļ a stacija, tā pē c ietaupiet taksometru, un pretī esoš ā autoosta ļ aus ē rti nokļ ū t jebkurā reģ iona pilsē tā , tostarp Ivanofrankivskā , ja vē laties tur doties ekskursijā s. Starp citu, Jaremč ē ar to vispā r nav problē mu, tieš i pie izejas no stacijas jums tiks piedā vā ts daudz broš ū ru ar visu veidu apskates vietā m un marš rutiem. Cenas visiem gandrī z vienā das, tač u gribu brī dinā t uzreiz, ja izvē laties braucienu uz Hoverlu, tad vispirms ejiet uz zemā ku augstumu, piemē ram, Makovitsa kalnu vai Dovbush taku, tā s ir ļ oti tuvu, varat kā pt pats. (noteikti velciet izturī gus apavus, noī rē jiet slē poš anas nū ju pā ri, sausas devas un litru ū dens katram no ī paš niekiem, paņ emiet lī dzi arī vieglu jaku, virsotnē s var bū t ļ oti forš i. )
Jaremč ē daž reiz lī st ī ss lietus, nebū tu lieki iepriekš pirkt celofā na lietusmē teļ us, tirgos to ir ļ oti daudz, starp citu, kad lī st, ekskursijas uz Hoverlu nenotiek un jā velk ilgi- piedurkņ u T-krekli tur, jo spož a saule biež i mijas ar caururbjoš u vē ju. Iesaku ikvienam veikt pastaigu ekskursiju uz Proboy ū denskritumu, kur atrodas pilsē tas lielā kais tirgus ar suvenī riem, kur katrai gaumei izvē lē ties sev tī kamā ko lietu un nofotografē ties uz tekoš a ū dens fona. Un arī noteikti apmeklē jiet Bukovel kū rortu, varat arī braukt ar mikroautobusu, tas bū s lē tā k, brauciens ar pacē lā ju š ogad maksā ja 250 UAH. no cilvē ka. Arī turpceļ ā man iepatikā s vieta "Upside Down House" pieauguš ajiem un blakus parks ar dinozauriem bē rniem Polonitsa ciematā , izmaksas ir 250 - 350 UAH. vienai personai atkarī bā no ceļ ojuma, kuru dodaties, vai jū s pats.

Jaremč ē ir arī iespē ja braukt ar kvadraciklu 1400 UAH.
diviem vai uz zirga 700 UAH. vienai personai, uz vietē jo ekoparku ar dzī vniekiem, miniatū ru ē ku dā rzu vai uz Jaunavas asaru ū denskritumu. Turp var doties arī kā jā m, bet vienmē r lī dzi jā ņ em lietusmē telis, sausā s devas, ū dens un nauda, ​ ​ jo ieeja ir apmaksā ta, vidē ji maksā.80 UAH. no cilvē ka.
Es ceru, ka no kalnu virsotņ u skata, gaisa tī rī bas, straumē s un Prutas upes tekoš ā ū dens skaistuma, kā arī nepā rspē jamiem suvenī riem jū s iegū sit neaizmirstamus iespaidus un ī stu atpū tu ...
Vitā lijs Vostoč nijs
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu