Edelveis 3*– Atsauksmes

8
Novērtējums 7.110
№27 viesnīcas reitingā Jaremče
7.9 Numurs
8.0 apkalpošana
8.1 Tīrība
5.4 Uzturs
7.1 Infrastruktūra
Viesnīca Edelweiss atrodas gleznainā vietā starp Karpatu kalniem un Prutas upi, 8 minūšu pastaigas attālumā no skaista ūdenskrituma. Piemērots gan vasaras ekoloģiskajām, gan ziemas slēpošanas brīvdienām.Vairāk →
аватар Serginios
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Iepazī š anā s ar viesnī cu patiesī bā sā kas ar droš ī bu. Bet pieklā jī ga saruna par to, kas, kur, kā pē c noder visiem, kā dam tas ir serviss, un tu esi mierī gs, ka auto stā vvietā bū s vesels un neviens nekā ps apakš ē jos stā vos istabā s. … Tomēr ▾ Iepazī š anā s ar viesnī cu patiesī bā sā kas ar droš ī bu. Bet pieklā jī ga saruna par to, kas, kur, kā pē c noder visiem, kā dam tas ir serviss, un tu esi mierī gs, ka auto stā vvietā bū s vesels un neviens nekā ps apakš ē jos stā vos istabā s. Viesnī cas darbinieki paš i zina numuru ī patnī bas, tā pē c dā ma reģ istratū rā laipni parā dī ja mums 3 brī vos numurus nakš ņ oš anai, un mē s izvē lē jā mies to, kas mums bū tu vislabā kais. Faktiski tas bija par 2500 UAH. / dienā junior suite ar balkonu 16 kvadrā tmetri, bet no tiem uzreiz atņ em 3 paš am balkonam, 3 vannas istabai un 2 koridoram, tā tad dzī voju 8 kvadrā tmetru lielā istabā , kur patiesī bā ir gulta un galds ar krē slu, tā pē c vietas nepietiek. Numurus ar š ā du izkā rtojumu nevar saukt par junior suite. Lai arī pati telpa ir glī ta, ar jauku Provansas dizainu, gan mē beles, gan veļ a ir kvalitatī vas un patī kamas gan acij, gan taustei. Tas pats attiecas uz vannas istabu, skaistu kosmē tiku, stilī gu un harmonisku visa interjera kombinā ciju.
Dzī vojā m otrajā stā vā ar brī niš ķ ī gu skatu uz kalniem, no rī ta visapkā rt valdī ja miers un klusums, š oseja un dzelzceļ š bija tā lu. Un kā ds skats paveras no piektā stā va, braucot ar panorā mas liftu, lai apbrī notu vē l lielā ku skaistumu apkā rt. Brokastis, kas, starp citu, maksā.180-250 grivnas, ja pasū tot atseviš ķ i, atstā ja nedaudz nepatī kamu iespaidu. Nož ē lojama maize ar aukstu olu un caurspī dī gu zivs gabaliņ u, ko tik tikko var redzē t no ā rpuses, un siera kū kas š ķ iet garš ī gas, bet 10 sī ki ā bolu kubiņ i un 3 mellenes par 200 grivnā m kaut kā nav humā ni. Kafija ir galī gi slikta. No rī ta viņ i palika muļ ķ ī gi izsalkuš i. Nebija vē lmes veikt citus pasū tī jumus par restorā na paš reizē jā m cenā m. Rezumē jot, ņ emot vē rā izmaksas, viesnī ca ir piemē rota ī slaicī gai uzturē š anā s laikam vai atpū tai, kad tajā nepavadā t daudz laika.
аватар anastasia2020
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cu izvē lē jā mies pē c atsauksmē m, pā rliecinā jā mies, lai numuriņ i bū tu ar skatu uz mež u un bū tu tī ri un ē rti, + gribē jā s garš ī gas brokastis! Atbraucā m un bijā m sajū smā ! Mū s sagaidī ja ļ oti sirsnī gi. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jā mies pē c atsauksmē m, pā rliecinā jā mies, lai numuriņ i bū tu ar skatu uz mež u un bū tu tī ri un ē rti, + gribē jā s garš ī gas brokastis!
Atbraucā m un bijā m sajū smā ! Mū s sagaidī ja ļ oti sirsnī gi.
Numuri ir vē si, ē rti un tī ri, kā mē s vē lē jā mies.
Restorā ns Mangalica mū s patī kami pā rsteidza ar cenā m, neprā tī gi gardu un skaistu ē dienu pasniegš anu. Restorā na virziens ir ungā ru-Karpatu virtuve + spē le! Tik garš ī gu ē dienu vē l neesam ē duš i! Viņ i mū s vienkā rš i apbū ra un visu pā rē jo mē s kopā ar viņ iem brokastojā m, pusdienā m un vakariņ ā m.
Viesnī cas un restorā na personā ls ir visaugstā kajā lī menī !
Iesaku apmeklē t, nenož ē losiet!
аватар baysarevich
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tā s 2014.  gada jū lija vidū. Viesnī cas atraš anā s vieta ir lieliska! ! ! ! ! Ja istaba atrodas lifta pusē , starp citu, lieliska, unikā la atrakcija bē rniem, jo ​ ​ tā ir pilnī bā stikls, tad jums ir paveicies! ! ! Jums bū s balkons ar skaistu skatu uz kalniem un daļ u Jaremč es! ! ! ! ! No rī ta š ā ds skats un svaigs gaiss liek domā t par nelielas mā jas iegā di š ajā auglī gajā vietā . … Tomēr ▾ Atpū tā s 2014.  gada jū lija vidū.
Viesnī cas atraš anā s vieta ir lieliska! ! ! ! ! Ja istaba atrodas lifta pusē , starp citu, lieliska, unikā la atrakcija bē rniem, jo ​ ​ tā ir pilnī bā stikls, tad jums ir paveicies! ! ! Jums bū s balkons ar skaistu skatu uz kalniem un daļ u Jaremč es! ! ! ! ! No rī ta š ā ds skats un svaigs gaiss liek domā t par nelielas mā jas iegā di š ajā auglī gajā vietā . .
Tagad kā rtī bā . .
Reģ istrē š anā s no 14:00. Vilciens mū s atveda; )) ļ oti agri Ivanofrankivskā un viesnī cā bijā m 7:30! ! ! ! ! Mū s sagaidī ja brī niš ķ ī ga administratore (viņ as vā rdu diemž ē l neatceros, bet zinu, ka viņ ai dzimš anas diena ir 12. jū lijs. Viņ a ir cieņ ā ) un laipni piedā vā ja kā du laiku citu numuru, kamē r mū sē jais tiks noņ emts. Iekā rtojies, mums bez problē mā m ir rezervē ta istabiņ a 10:00. .
Provansas stila numurs, atbilst cenai. . Un tieš raidē ir labā k nekā fotoattē lā viņ u vietnē . . Mē beles, starp citu, ir itā ļ u.
Par viesnī cu nav komentā ru, izņ emot to, ka tī rot istabu, nepievienojiet trū kstoš os š ampū nus, tas ir neē rti no rī ta. . Viss pā rē jais, tī rī š ana bū tī bā ir normā la.
Kur paē st?
Viesnī cā ir restorā ns "Hunter". Kafija tur ir garš ī ga, nekas vairā k netika pasū tī ts, jo Hunters Kijevā un takā s ir pietiekami daudz, un man gribē jā s nacionā lo ē dienu. Turklā t š ajā restorā nā vienmē r ir ļ oti maz viesu, un mē s neriskē jā m. Man ļ oti patika restorā ns "Ajalik" viesnī cā "Carpathian Stars", aptuveni 300 metrus no "Ē delveisa". Man patika viss: apkalpoš ana, ē diens, vasaras veranda. Nā cā m ne reizi vien un bija ļ oti garš ī gi! ! ! ES iesaku! ! ! Tā lā k par ē dienu. . Bū da "Uz celmiem" ir kaut kas! ! ! Ī sts, neticami garš ī gs un sā tī gs mā jā s gatavots ē diens. . Tik garš ī gi ē dā m, kad vecmamma cepā s cepeš krā snī , kad bijā m pie viņ as. . Bet esiet prom no Edelweiss, ja ne ar automaš ī nu. Uz ceļ a, netā lu no "Dovbush takas".
Š ajā vietnē kā ds ieteica restorā nu viesnī cā "Stanislavsky", un mē s, protams, aizgā jā m. . Tas ir š ausmī gi! ! ! Pā rtika r. , kafija. , situā cija ir tā da pati. . Netē rē jiet laiku un nesabojā jiet garastā vokli, ejiet garā m! ! ! !!
Izklaide! ! ! !!
Izrā viena ū denskritums, Jaunavas asaru ū denskritums, Dovbuš a taka, mini zoodā rzs ar briež iem un mež acū kā m, iegā dā jieties viņ iem pā rtiku uz ceļ a, pabarojieties, brauciet ar kvadracikliem, ceļ ojiet uz Bukovelu ar pacē lā jiem, pā rgā jieni kalnos un, protams, š ķ ē rsojiet no upes lī dz Jaremč es centram pa dzelzceļ a tiltu. . Tas mums izdevā s 6 dienu laikā un bijā m ļ oti apmierinā ti! ! ! Lai brī niš ķ ī gi svē tki! ! ! ! ! Ceru, ka apskats kā dam noderē s! ! ! ? ?
Вид с балкона
аватар natalygor
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Brauciens uz Karpatiem bija mans auto. Viesnī ca tika izvē lē ta uz vietas. Edelweiss lieliski der. Atrodoties uz nogā zes, skats no istabas uz rudenī gajiem Karpatiem bija vienkā rš i fantastisks. Mē s paņ ē mā m divvietī gu istabu. Tī ra, ē rta, laba vannas istaba. … Tomēr ▾ Brauciens uz Karpatiem bija mans auto. Viesnī ca tika izvē lē ta uz vietas. Edelweiss lieliski der.
Atrodoties uz nogā zes, skats no istabas uz rudenī gajiem Karpatiem bija vienkā rš i fantastisks. Mē s paņ ē mā m divvietī gu istabu. Tī ra, ē rta, laba vannas istaba. Pretē ji baž ā m, istabā nebija auksti.
Brokastis paē dā m restorā nā Myslivets, pusdienojā m citā s vietā s, jo Jaremč e ir no kā izvē lē ties.
Ī paš s paldies darbiniekiem! Ļ oti uzmanī ga administratore, laba apkalpoš ana istabiņ ā s.
Lī dz Probiy ū denskritumam, lī dz pā rē jā m vietā m, kur devā mies ar automaš ī nu, ir jā iet 15 minū tes. Autostā vvieta ir bezmaksas.
Noteikti iesaku viesnī cu.
аватар dragobrat
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī ca atrodas labā vietā , prom no galvenā s š osejas, tuvā k dabai. Apkā rt gadsimtiem veciem kokiem, tī rs gaiss. Teritorija ir sakopta, daudz lapenes, puķ u dobes. Viesnī cā ieradā mies vē lu vakarā . Manam vī ram tika piedā vā ts izvē lē ties divus divvietī gus numurus. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas labā vietā , prom no galvenā s š osejas, tuvā k dabai. Apkā rt gadsimtiem veciem kokiem, tī rs gaiss.
Teritorija ir sakopta, daudz lapenes, puķ u dobes.
Viesnī cā ieradā mies vē lu vakarā .
Manam vī ram tika piedā vā ts izvē lē ties divus divvietī gus numurus. Viens augš ē jā bē niņ u stā vā , bez loga; otrais otrajā stā vā ar balkonu un logu, bet ļ oti mazs. Fotografē ts ar logu. 208. istaba, iespē jams, ir vienvietī ga istaba. Kā pē c 2.5x3.5 m istabā tika iespiesta divguļ amā gulta, es nezinu. Pieeja gultai bija tikai no vienas puses.
Istabā : TV, kondicionieris, galds ar krē slu, skapis gaitenī . Vannas istabā jauna santehnika, duš a, tualete, izlietne, fē ns, ziepju piederumi.
Viesnī cā ir lifts.
Brokastis bija iekļ autas numura cenā . Jums tiek piedā vā ta divu izvē lņ u izvē le. Bija griķ i ar desu vai vermicelli ar kotleti un sezonas salā ti. Tē ja, kafija pē c pieprasī juma.
Viesnī cā pirmajā stā vā ir skaists stilizē ts restorā ns, daudz dzī vnieku ā das, putnu izbā zeņ i, š autenes, gleznas.
Pā rskata kopsavilkums:
Mā jī ga viesnī ca ar labu interjeru, jaunā m mē belē m un santehniku. Tagad, ja telpa nebū tu daudz lielā ka, pā rē jais bū tu izdevies. Es saprotu, ka ne vienmē r esi istabā , bet vakarā mē s nevarē jā m viens otru palaist garā m, kā dam bija jā sē ž uz gultas, lai netraucē otram.
Ir bezmaksas transfē rs no viesnī cas uz Bukovelu!
аватар MariaKiev
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī ca skaista, tī ra, patī kams vestibils, stikla lifts. Telpas dizains gaiš ā s krā sā s. Diezgan liela vannas istaba. Istaba ir apmē ram vannas istabas izmē ra. Tie. istaba ir ļ oti maza. Gultā m ir kvalitatī vi matrač i. Bet - pionieru platuma (80 vai 90 cm) gultas. … Tomēr ▾ Viesnī ca skaista, tī ra, patī kams vestibils, stikla lifts. Telpas dizains gaiš ā s krā sā s. Diezgan liela vannas istaba. Istaba ir apmē ram vannas istabas izmē ra. Tie. istaba ir ļ oti maza. Gultā m ir kvalitatī vi matrač i. Bet - pionieru platuma (80 vai 90 cm) gultas. Nav skaņ as izolā cijas. Ja auksts, tad istabā auksts. Tiesa, tie nodroš ina sildī tā ju. Viesnī cai ir klusa autostā vvieta tikai tā s viesiem, nav ceļ a trokš ņ a. Tas ir pluss. Bet mī nusi ir lielā ki - nav pirts, baseina, protams, arī . Restorā ns Kozachek š ajā s vietā s ir nedaudz dā rgs. Galu galā Yaremcha nav Bukovel, jums joprojā m ir jā nokļ ū st lī dz tai (uz Bukovelu). Brokastis ir parastas, viens no diviem kompleksiem, no kuriem izvē lē ties. Piem. Dņ estras salā ti plus olu kultenis plus siera kū kas vai dā rzeņ u salā ti plus desa ar griķ iem plus pankū ka ar ievā rī jumu. Bet jums ir jā izvē las starp kafiju un sulu. Ja dzerat sulu, tad pasū tā t kafiju vai tē ju par papildus samaksu (20-25 UAH). Bezmaksas transfē rs uz Bukovelu NAV. Taksometrs 200-250 UAH vienā virzienā . Tas ir 30 km attā lumā ! Vai arī ir mikroautobuss (10 UAH), jums jā atrod pietura un jā iet lī dz tai (apmē ram kilometrs). Internets Edelweiss A - tikai vestibilā un restorā nā , B - maksas. Kas patiesī bā ir sarkans, ņ emot vē rā telpas lielumu un ziemas kū rortam tik svarī go pirts trū kumu. Smē ķ ē t nekur nedrī kst. Restorā nā nav smē ķ ē tā ju zonu. Tas ir neskatoties uz to, ka papildus brokastu laikam restorā ns ir aizpildī ts par 10%. Viesnī cā nav atļ auts arī smē ķ ē t. Smē ķ ē t drī kst tikai ā rā . Vakarā izgā ju no restorā na divdesmit grā du sals, aizsmē ķ ē ju cigareti. Viesnī ca - protams - paklā js ir visur, smaka paliks nepatī kama. Man paš am nepatī k smē ķ ē tā ju telpas. Bet kā pē c nav iespē jams izcelt pā ris kū pinā š anas galdiņ us restorā nā vai vismaz kaut kā du kaktiņ u ar izplū des pā rsegu. Nu tas tač u nav McDonalds! Vispā r gribu lielā kas istabiņ as, un ka viesnī ca bija ar pirti un baseinu. Un tā kaut kā da tukš a diž oš anā s.
Jā , godī gi sakot, personā ls ir draudzī gs, izteikti pieklā jī gs. Istabas tika tī rī tas katru dienu, mainī ti dvieļ i. Numurā ir fē ns. Viņ i iedeva peldmē teli frotē un vienu reizi. č ī bas.
аватар vityok
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Biju uz pā ris dienā m uz viesnī cu, biju standarta 2-vietī gā istabā . Patika: salī dzinoš i plaš a istabiņ a, labas mē beles un santehnika, ir neliels ledusskapis, pie viesnī cas ir lapenes ar skatu uz kalniem. Man nepatika: lai gan TV ir plazma, signā la kvalitā te ir š ausmī ga, kanā lu ir maz; viens logs ar atskrū vē tu rokturi, otrs izsists un neaizvē rā s lī dz galam (naktī nedaudz pū ta); pē dē jā atsauksme ir muļ ķ ī bas: nav ne baseina, ne dž akuzi un nekā cita (izņ emot kaut kā du kamī ntelpu, uz kuru es pat negā ju); restorā ns viesnī cā no Kozyrnaya Karta - dā rgs, bet ē rts. … Tomēr ▾ Biju uz pā ris dienā m uz viesnī cu, biju standarta 2-vietī gā istabā . Patika: salī dzinoš i plaš a istabiņ a, labas mē beles un santehnika, ir neliels ledusskapis, pie viesnī cas ir lapenes ar skatu uz kalniem. Man nepatika: lai gan TV ir plazma, signā la kvalitā te ir š ausmī ga, kanā lu ir maz; viens logs ar atskrū vē tu rokturi, otrs izsists un neaizvē rā s lī dz galam (naktī nedaudz pū ta); pē dē jā atsauksme ir muļ ķ ī bas: nav ne baseina, ne dž akuzi un nekā cita (izņ emot kaut kā du kamī ntelpu, uz kuru es pat negā ju); restorā ns viesnī cā no Kozyrnaya Karta - dā rgs, bet ē rts.
аватар symbols
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Man ļ oti patika Karpatos. Svaigs gaiss, sniegs un daudz jautrī bas. Nav ž ē l par viesnī cu. Saņ ē mu lielisku servisu par salī dzinoš i zemu cenu. Divvietī gi numuri ar TV, guļ amistaba. balkons un privā ta vannas istaba. Viesnī cas vestibilā ir brī niš ķ ī gs restorā ns, kurā es pā rē du ī stus Aizkarpatu ē dienus. … Tomēr ▾ Man ļ oti patika Karpatos. Svaigs gaiss, sniegs un daudz jautrī bas. Nav ž ē l par viesnī cu. Saņ ē mu lielisku servisu par salī dzinoš i zemu cenu. Divvietī gi numuri ar TV, guļ amistaba. balkons un privā ta vannas istaba. Viesnī cas vestibilā ir brī niš ķ ī gs restorā ns, kurā es pā rē du ī stus Aizkarpatu ē dienus. Viesnī ca piedā vā saunu, iekš telpu peldbaseinu, trenaž ieru zā li, Charcot duš u, masā ž as vannas un citus priekus.
Iesaku visiem. Š eit varat skatī t sī kā ku informā ciju par viesnī cu: www. karpatu. com
Отель летом Вид отеля


iemiesojums helena_fortuna
9 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 6 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI

Отель «Эдельвейс» расположен в живописной местности между Карпатскими горами и рекой Прут, в 8 минутах ходьбы от красивого водопада. Подойдет как для летнего экологического, так и для зимнего горнолыжного отдыха.

Atrašanās vieta 1 км до железнодорожного вокзала Яремче, 30 км до горнолыжного курорта Буковель, 51,3 км до аэропорта Ивано-Франковска.
Viesnīcā

Ресторан украинской кухни «Мангалица» на 60 персон, лобби-лаундж с камином, круглосуточная стойка регистрации, прокат горнолыжного снаряжения, доставка еды и напитков в номер, услуги по глажению одежды, конференц-зал на 60 человек, персонал говорит на русском и украинском языках, бесплатный трансфер из отеля до курорта Буковель.

  • restorāns
  • konferenču zāle/banketu zāle
  • autostāvvieta  FREE 
  • bezmaksas wi-fi
  • lifts
  • apmaksa ar maksājumu kartēm
Izklaide un sports Катание на лыжах, верховая езда.
  • sauna/vanna/hammam
  • biljards
  • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 30 номеров: 7 одноместных стандартных 14 м², 11 двухместных стандартных 17 м², 6 полулюксов 16 м² и 6 люксов 35 м² с гостиной. Номера оформлены в элегантном классическом стиле с использованием тканей с цветочным орнаментом.

Istabās

Отопление, телевизор, телефон, мини-бар, электрический чайник, шкаф, гладильные принадлежности, ванная комната с душем и санузлом, фен, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, ковровое покрытие, бесплатный Wi-fi, ежедневная уборка.

Adrese ул. И. Петраша, 62, г. Яремче, 78593, Ивано-Франковская обл., Украина.
Tālruņi: +38 (034) 255-86-00
+38 (034) 255-95-46
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.