Viss nav slikti, bet ne par tādu cenu

Rakstīts: 3 novembris 2023
Ceļošanas laiks: 31 jūlijā — 1 augusts 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 5.0
Infrastruktūra: 7.0
Iepazī š anā s ar viesnī cu patiesī bā sā kas ar droš ī bu. Bet pieklā jī ga saruna par to, kas, kur, kā pē c noder visiem, kā dam tas ir serviss, un tu esi mierī gs, ka auto stā vvietā bū s vesels un neviens nekā ps apakš ē jos stā vos istabā s. Viesnī cas darbinieki paš i zina numuru ī patnī bas, tā pē c dā ma reģ istratū rā laipni parā dī ja mums 3 brī vos numurus nakš ņ oš anai, un mē s izvē lē jā mies to, kas mums bū tu vislabā kais. Faktiski tas bija par 2500 UAH. / dienā junior suite ar balkonu 16 kvadrā tmetri, bet no tiem uzreiz atņ em 3 paš am balkonam, 3 vannas istabai un 2 koridoram, tā tad dzī voju 8 kvadrā tmetru lielā istabā , kur patiesī bā ir gulta un galds ar krē slu, tā pē c vietas nepietiek. Numurus ar š ā du izkā rtojumu nevar saukt par junior suite. Lai arī pati telpa ir glī ta, ar jauku Provansas dizainu, gan mē beles, gan veļ a ir kvalitatī vas un patī kamas gan acij, gan taustei. Tas pats attiecas uz vannas istabu, skaistu kosmē tiku, stilī gu un harmonisku visa interjera kombinā ciju.
Dzī vojā m otrajā stā vā ar brī niš ķ ī gu skatu uz kalniem, no rī ta visapkā rt valdī ja miers un klusums, š oseja un dzelzceļ š bija tā lu. Un kā ds skats paveras no piektā stā va, braucot ar panorā mas liftu, lai apbrī notu vē l lielā ku skaistumu apkā rt. Brokastis, kas, starp citu, maksā.180-250 grivnas, ja pasū tot atseviš ķ i, atstā ja nedaudz nepatī kamu iespaidu. Nož ē lojama maize ar aukstu olu un caurspī dī gu zivs gabaliņ u, ko tik tikko var redzē t no ā rpuses, un siera kū kas š ķ iet garš ī gas, bet 10 sī ki ā bolu kubiņ i un 3 mellenes par 200 grivnā m kaut kā nav humā ni. Kafija ir galī gi slikta. No rī ta viņ i palika muļ ķ ī gi izsalkuš i. Nebija vē lmes veikt citus pasū tī jumus par restorā na paš reizē jā m cenā m. Rezumē jot, ņ emot vē rā izmaksas, viesnī ca ir piemē rota ī slaicī gai uzturē š anā s laikam vai atpū tai, kad tajā nepavadā t daudz laika.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu