Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Jaremče

№1. Vershina 4*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.7
 • 
№3. Nebokrai 3*
Novērtējums 8.7
 • 
Novērtējums 9.1
 • 
Novērtējums 8.7
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Jaremče pievienot stāstu
Jauka viesnīca, bet trokšņaini baseina kaimiņi
Š ajā pansionā tā kopā ar ģ imeni atpū š os ne pirmo reizi un katru reizi daudz pozitī vu emociju. Iepriekš ē jā reizē , 2023.
 •  4 nedēļas atpakaļ
Viss nav slikti, bet ne par tādu cenu
Iepazī š anā s ar viesnī cu patiesī bā sā kas ar droš ī bu. Bet pieklā jī ga saruna par to, kas, kur, kā pē c noder visiem, kā dam tas ir serviss, un tu esi mierī gs, ka auto stā vvietā bū s vesels un neviens n...
 •  2 mēnešus atpakaļ
Istabas labas, vieta lieliska, apkalpošana slikta
Ierodoties izrā dī jā s, ka viesnī cā ir rotavī russ, periodiski ieradā s ā trā palī dzī ba. Bē rnu nometnē viens no bē rniem vē ma, un treš ajā dienā mums š ī dalī ba arī nepagā ja gar...
 •  2 mēnešus atpakaļ
No "Oho" līdz "Tu vari būt traks"
Viņ i izvē lē jā s, ņ emot vē rā faktu, ka viņ i plā noja atpū sties ievē rojamā daudzumā , un laika gaitā š is skaits pieauga.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Lieliska izvēle!
Pirmo reizi ar dē lu nokļ uvā m š ajā rajonā , proti, Jaremč es viesnī cā "U Nazar and Maryana", uzturē š anā s laikā mums patika viss, vietē jā enerģ ija, tī rī ba, skaisti skati pa logiem, ī paš s p...
 •  3 mēnešus atpakaļ
Apbrīnojami darbinieki
Ļ oti dī vaini darbinieki... Teritorijas apgaismojums ir gandrī z nulle. Pa visu teritoriju ir dziļ š grā vis (vairā k nekā metrs), kas izskatā s pē c apmales.
 •  1 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca ar dažiem trūkumiem.
Sā kš u ar priekš rocī bā m. Viesnī ca atrodas maģ iskā vietā ar nepā rspē jamu ainavu. Numurs ar privā tu terasi un skatu uz upi un kalniem.
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca ar neticamu skatu par saprātīgu cenu.
Patika viss: plaš a un sakopta istaba ar balkonu, tī rs silts baseins, uzmanī gs personā ls, ē rta viesnī cas atraš anā s vieta. Paldies par neaizmirstamo pieredzi!
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Ja kaut kur ir paradī ze, tad tā ir Karpatos. Š ogad atpū tos atpū tas kompleksā "Nebokray". Nav labā kas vietas, kur atpū sties.
 •  2 gadā atpakaļ
Manas bruņas tika izpūstas, un rezultātā mans atvaļinājums tika sabojāts
Zvanī ja (aptuveni jū lija sā kumā ), lai rezervē tu istabiņ u uz 26. -29. augustam. Viņ i teica, ka nezina, cik ilgi viņ iem bū s bē rnu nometne.
 •  2 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Jaremče