Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Iršava

№1. Borzhava 3*
Novērtējums 7.8
 • 
№2. Gorbok 3*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 1.0
 • 
Nav ziņojumu par Iršava   Rakstiet
Tūristu stāsti par Iršava pievienot stāstu
Kūrorts visai ģimenei, mums ļoti patika
Antons, Kijeva Es vē los dalī ties ar savu atvaļ inā jumu. Atpū tā mies no 17 lī dz 27, sanatorijā patika viss: virtuve, ē damistaba gaiš a un skaista, personā ls draudzī gs, daba sanatorijā skaista.
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīca pārspēja cerības! Viss ir forši!
Tas bija ceļ ojums uz Aizkarpatu caur tū risma aģ entū ru. Video par braucienu, tai skaitā Gorbok Hotel, var noskatī ties saitē - https:// youtu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Labi un lēti
Bija jā uzlabo veselī ba, un es izvē lē jos sanatoriju ar ā rstē š anu, turklā t tā , lai tā bū tu lē ta. Izvē le krita uz "Borž avu", jo ī paš i tā pē c, ka nekad agrā k nebiju bijis Aizkarpatijā .
 •  6 gadiem atpakaļ
Visiem patika
Devā mies ar kompā niju uz "Borž avu" š ī gada septembrī uz nedē ļ u, lielā kā mē rā , lai morā li atpū stos un pa ceļ am kaut nedaudz uzlabotu veselī bu.
 •  6 gadiem atpakaļ
Kopumā labs tīrs kūrorts.
Sanatorija ir tī ra, cilvē ki š eit laipni gaidī ti. Es ā rstē jos pē c ī paš as programmas. Atlaidu depresiju, varbū t palī dzē ja tī rs gaiss, varbū t procedū ras, varbū t viss kompleksā , nezinu, bet nervi nomier...
 •  6 gadiem atpakaļ
Brīnišķīgs kūrorts
Jau treš o reizi atbraucu atpū sties un ā rstē ties š ajā sanatorijā kopā ar sievu. Kā vienmē r viss ir augš ā .
 •  6 gadiem atpakaļ
Es neiešu pirmo reizi
Sanatorijā "Borž ava" atpū tusies treš o reizi pē dē jo 2 gadu laikā . Nā ku ā rstē t locī tavas, š im nolū kam ir viss nepiecieš amais.
 •  6 gadiem atpakaļ
PALDIES!
Mē s ar draugu bijā m "Borž avā ", abi cieš no galvassā pē m, un nervi daž reiz spē lē palaidnī bas. Mē s domā jā m, ka š ī atveseļ oš anā s mums izmaksā s pā rmē rī gi dā rgi, bet...
 •  6 gadiem atpakaļ
Viss bija labi kā vienmēr
Borž avu apmeklē ju lielā kā mē rā tī rā kalnu gaisa dē ļ - es te ļ oti viegli elpoju, tiesa, un manas asins ainas atgriež as normā lā stā voklī (pē c mū su lielpilsē tā m).
 •  6 gadiem atpakaļ
Man patika ārstēšana un atpūta
Sveiki! Nesen apmeklē ju Borž avu, ā rstē ju faringī tu ar skā bekļ a kokteiļ iem, ū deni, augu zā lē m. Turklā t es devos uz masā ž u, jo š eit to dara Viktors Magurskis, par kuru esmu dzirdē jis un lasī jis ne rei...
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Iršava