Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Dragobrats

№1. Kremen 2*
Novērtējums 8.2
 • 
№2. Gorizont 2*
Novērtējums 9.6
 • 
№3. Malva 2*
Novērtējums 9.1
 • 
№4. Marina 2*
Novērtējums 9.7
 • 
№5. Kushavel 3*
Novērtējums 8.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Dragobrate pievienot stāstu
Mājīga viesnīca ar lielisku atrašanās vietu
Uz š o viesnī cu devā mies grupas ekskursijā Uzreiz redzē ju, ka par uzturu ir negatī vas atsauksmes, bet patiesī bā viss ir labi - baro divas reizes dienā , piemē ram, divu ē dienu, gatavo paš i.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Viesnīca laba, ēdiens pretīgs - īpaši bērniem
Viesnī ca ir tiem, kas nedodas aktī vā atpū tā , bet gan no rī tiem ieturē t brokastis ar degvī nu. Apsardzes nav, kaimiņ i ieslē dza skaļ runi lī dz 3:00 un dziedā ja, neviens nevarē ja nomierinā ties.
 •  1 gadā atpakaļ
Forša viesnīca. Viss ir lieliski!
Bijā m pirmo reizi Dragobratā kopā ar draugu. Atnā cā m slē pot. Klaipu š oferis mū s atveda no stacijas tieš i uz š o viesnī cu un bez vilcinā š anā s nolē mā m tur palikt.
 •  1 gadā atpakaļ
Briesmīgi
Ja kā dreiz esat apmetuš ies labā viesnī cā , tad labā k uz š ejieni nebraukt. Apkalpoš anu viesnī cā diez vai var saukt par apkalpoš anu.
 •  1 gadā atpakaļ
Slikti
Viesnī ca tika izvē lē ta labu atsauksmju dē ļ . Diemž ē l neko nevaru pateikt, izņ emot skaistā s ainavas un pozitī vā atraš anā s vietu.
 •  1 gadā atpakaļ
Šausmas
Viesnī ca ir š ausmī ga. Un serviss! ! ! Sen nebiju redzē jis tik perfektu liekš ķ eri un rupjī bu. Administratore jeb ī paš niece Natā lija vispā r ir nesaprotams cilvē ks, kā var tik niķ ī gi izturē ties pret saviem k...
 •  1 gadā atpakaļ
Slikta viesnīca
Š ajā viesnī cā atpū tā mies 3 reizes, pirmā s divas reizes bija pagā juš ajā gadā , tad bija nedaudz lē tā k un virtuve bija garš ī ga un gultas + bija normā las.
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska, mājīga, mājīga viesnīca, garšīgi ēdieni
Neaizmirstamas brī vdienas, mā jī ga viesnī ca, mā jī ga atmosfē ra, lielisks skats uz Hoverlu. Visi numuri ir no koka, koka mē beles, lieliski matrač i.
 •  1 gadā atpakaļ
Mums pietrūkst Krēmena un Dragobrata. Trīs dienās - daudz patīkamu iespaidu
Skats no istabas loga uz kalniem, kur redzama pat Hoverla - tas ir kaut kas. Kijevas iedzī votā jam - tikai debesis uz zemes. Viesnī cā ir normā la izmē ra iekš telpu baseins (starp citu, Ukrainas rekordu grā matā kā augstā kais kalnu baseins v...
 •  2 gadā atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca ar lielisku atrašanās vietu
Dragobratā biju pirmo reizi – un tas ir skaidrs. Nejauš i uzdū ros š ai viesnī cai un esmu tik laimī ga! 1. Atraš anā s vieta: viesnī ca atrodas tieš i blakus Č aika pacē lā jam un nomai, kas ir ļ oti ē rti.
 •  2 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Dragobrate