Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Bukovels (Poļaņici)

Bukovela (Poļanica)  • 
Bukovela (Poļanica)  • 
Bukovela (Poļanica)  • 
№4. Dovgas kalns
Bukovela (Poļanica)  • 
Bukovela (Poļanica)
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Bukovela (Polanice) pievienot stāstu
Jauka viesnīca, bet ar trūkumiem
Reģ istrē š anā s bija 14:00, mē s ieradā mies 16:00, bet istaba joprojā m nebija gatava reģ istrā cijai! Viņ i par to atvainojā s un deva 10% atlaidi restorā nā.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Briesmīgs
Briesmī ga viesnī ca. Netī rs, bezgarš ī gs, sagriezts gabalos kā cū kas. Virtuvē vē l ir jā strā dā ar personā lu, un viesnī cas saimniecei jā bū t pieklā jī gā kai.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Sliktākā viesnīca Bukovelā
Viesnī cas vē rtē jums ir 10 ballu skalā . Tas ir vienkā rš i briesmī gi, sliktā ku attieksmi neesmu redzē jis. Bija nepā rvarama vara un ap 10 no rī ta sazinā jā mies ar administratoru, ka vē lamies braukt un viņ i atmaks...
 •  3 mēnešus atpakaļ
Briesmīgs
Š ajā viesnī cā atpū tos 2023.  gada jū lijā . Visu ģ imeni sakoda blaktis! Nezinā m, kā bija citā s telpā s, bet mū sē jā s tā du bija daudz!
 •  3 mēnešus atpakaļ
Briesmīga viesnīca! Palieciet prom, īpaši ar bērniem!
Briesmī ga viesnī ca! Atpū tā mies ar ģ imeni no 02.03. 2022 lī dz 10.03. 2022. gads Visur ir mī nusi! 1. Apmetā mies netī rā istabā , paš i visu notī rī jā m ar mitrajā m salvetē m.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Briesmīga apkalpošana
Bija negaidī ti saņ emt tik daudz negatī vu iespaidu no atpū tas š ajā viesnī cā , tagad kā rtī bā: - nepatī kama hlora smaka visā viesnī cā , un SPA zonā tā kopumā izraisa alerģ isku reakciju, ir ļ ...
 •  7 mēnešus atpakaļ
Jauka viesnīca, vienkārši vislabāk par naudu
Apkalpoš ana laba, istabiņ a ļ oti silta, karstais ū dens ir 6 minū š u braucienā no liftiem, liela autostā vvieta, gulta un dvieļ i tī ri, ē diens restorā nā ļ oti garš ī gs, istabā nav tē jkannas un kosmē...
 •  9 mēnešus atpakaļ
Pienācīga viesnīca relaksējošām brīvdienām ar vēsiem baseiniem
Atpū tā s 10 cilvē ku kompā nijā no 20.09. 22 lī dz 23.09. 22. Viesnī ca veidota klasiskā stilā , interjerā ir daudz koka elementu, parkets, griesti istabā un spa, pat reģ istratū ra smarž o pē c koka.
 •  1 gadā atpakaļ
Serviss visaugstākajā līmenī.
Tā s bija neticami lieliskas brī vdienas. Viesnī ca ir jauna, moderna un ļ oti forš a. Telpas ir tā das, ka negribas iet prom. Un skats pa logu ir burvī gs.
 •  1 gadā atpakaļ
Apakšējā rezidence, 2022. gada augustā, lieliski Bukovelā!
Kupons no 2022. gada 9. lī dz 16. augustam no uzņ ē muma uz 7 naktī m uz Bukovel 3* zemā ko rezidenci #15/4 koka mā ju otrajā stā vā .
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Bukovela (Polanice)