Nav slikti, bet par tādu cenu gribēju labāku!

Rakstīts: 11 jūlijā 2023
Ceļošanas laiks: 7 — 13 maijā 2023
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 6.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 8.0
Infrastruktūra: 8.0
Dzī vojā m no 2023. gada 7. lī dz 13. maijam, rezervē jā m dzī vokli ar 3 guļ amistabā m, virtuvi, duš as telpu un tualeti. Istabas ar š aurā m durvī m, tualete un duš a ar necaurspī dī gu stiklu. Mē s bijā m 2 pā ri, tā pē c viena maza istaba bija tukš a. Tika nodroš inā ta gultas veļ a un dvieļ i, tualetes papī rs.
Mī ļ ā , nebija š ampū na.
Virtuvē ir plī ts, un tur bija visi trauki: katli, pannas, bļ odas, krū zes...Mikroviļ ņ u krā sns, ledusskapis veselī gs, darbojā s labi. Ū dens bija vienmē r, tikai silts un ne karsts, lai ieiet duš ā , nevajag atš ķ aidī t ar aukstu ū deni, jo man nebija pietiekami silts - mazgā jos siltā kā.

Gultas bija pā rā k mī ksti matrač i, iekrī ti sile, no rī ta sā p visi kauli.
Istabā s ir televizori, bet tie nestrā dā , kā teica saimnieks - tu atnā ci atpū sties, nevis skatī ties televizoru.
Wi-fi bija ok.
Istabā s bija pietiekami daudz gaismas – daudz spuldž u.
Ieejot mā jas pirmajā stā vā , durvis netika aizvē rtas ar atslē gu, bet visu laiku prasī ja durvis aizsegt, lai kaķ i neienā k iekš ā . Vai saimnieks varē tu parū pē ties un uzlikt uz durvī m direktoriju, lai neskrien pē c visiem ar lū gumiem slē gt mā ju.
Pirmā stā va gaitenī visiem iemī tniekiem ir gludinā mais dē lis, fē ns, dī vā ns.
Maš ī na bija novietota turpat pagalmā.
Vā rtu un numura atslē gu mums iedeva reģ istrē joties.
Pagalmā ir cepeš krā sns, izmantot tikai ogles, lai nav dū mu - katlam nepiecieš ams remonts (iegrime tikai centrā ).
Pagalmā ir baseins bē rniem, laikam nav dziļ š , neizmantojā m.
Pie mā jas ieejas ir divi veļ as ž ā vē tā ji, viens normā ls, otrs ar rū su, var nosmē rē t mantas.
Netā lu, 50 metru attā lumā , ir veikali ar maizi, gaļ u un visu nepiecieš amo. Savukā rt, ejot uz "Zhaivoronka" pusi, 100 metru attā lumā atrodas neliels tirgus.
Tā atrodas 110 metru attā lumā no Beregovas termā lajiem baseiniem, 800 metru attā lumā no Zhaivoronok veselī bas kompleksa un 500 metru attā lumā no pilsē tas centra.
Iespaidi jaukti, it kā nav slikti, bet labam iespaidam kaut kā pietrū ka
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu

Rādīt citus komentārus …
аватар