Zhaivoronok 3*– Atsauksmes

39
Novērtējums 4.810
№6 viesnīcas reitingā Berehove
4.6 Numurs
4.2 apkalpošana
4.5 Tīrība
7.1 Uzturs
5.7 Infrastruktūra
Komplekss "Zhayvoronok" atrodas Beregovā, kas savukārt atrodas Aizkarpatijas dienvidu daļā, kalna nogāzē. Atvērts 2003. gadā. Piemērots relaksējošām un ārstnieciskām brīvdienām.Vairāk →
аватар Tallermush
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 2.0
Nebiju gaidī jusi tik š ausmī gu apkalpoš anu! rezervē ja divistabu apartamentu trī s personā m, kā norā dī ts telefonā , veicot rezervā ciju. Ierodoties vietā , par katru dienu nā cā s piemaksā t 500 grivnas, jo istaba nez kā pē c bija paredzē ta diviem??? ? istabā tek ledusskapis un duš a, palū dzu paskatī ties. … Tomēr ▾ Nebiju gaidī jusi tik š ausmī gu apkalpoš anu! rezervē ja divistabu apartamentu trī s personā m, kā norā dī ts telefonā , veicot rezervā ciju. Ierodoties vietā , par katru dienu nā cā s piemaksā t 500 grivnas, jo istaba nez kā pē c bija paredzē ta diviem??? ? istabā tek ledusskapis un duš a, palū dzu paskatī ties. Meistars bija klā t un vienkā rš i noslaucī ja grī du ar dvieli un iegrū da to noplū dē pie duš as. Neko nevaram, jā remontē , un jā dara bez norē ķ inā š anā s, strā dnieki teica! Vannasistabā nosū cē js nestrā dā , ož neiespē jami! Nē , es atvainojos par sagā dā tajā m neē rtī bā m vai jebko citu. Tikai kaut kā das š ausmas. Istabā daudz muš u un odu, nav kur izž ā vē t drē bes vai dvieļ us. Nez kā pē c gaisa kondicionieris ir Fā renheita, nevis Celsija, uzminiet paš i vai tulkojiet, lai saprastu, kā da temperatū ra jums ir nepiecieš ama! Katru dienu jā maina dzī vesvietas rokassprā dzes, jā stā v arī vienā rindā uz baseinu, lai gan tu dzī vo š eit un nenā c un nepē rc ieeju baseinā .
Рушник яким просто заткнули витік води з душової
аватар an.voloshenko
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Labs, izpalī dzī gs personā ls, pastā vī gi uztur kā rtī bu teritorijā , pamatī ga trenaž ieru zā le ar apzinī gu fizisko instruktoru. Kā mī nuss - sū kņ u telpas trū kums ar artē zisko ū deni (vietē jais - skarbs), bistro porcijas mazas un glā ze ā bolu sulas par 20 UAH. … Tomēr ▾ Labs, izpalī dzī gs personā ls, pastā vī gi uztur kā rtī bu teritorijā , pamatī ga trenaž ieru zā le ar apzinī gu fizisko instruktoru.
Kā mī nuss - sū kņ u telpas trū kums ar artē zisko ū deni (vietē jais - skarbs), bistro porcijas mazas un glā ze ā bolu sulas par 20 UAH. - tas ir pā rspī lē ti. P. S. Paldies par pā rē jo. Mē s nā ksim vē lreiz.
аватар 0fuj8
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ž aivoronkā atpū š amies ne pirmo reizi, mū su dzimtenei patī k, labi apstā kļ i par mē renu naudu. Ieteicams atveseļ oš anai un atpū tai! Š ogad pirmo reizi apmeklē ju gliemež u terapiju - ļ oti interesanti, un vī ram patika gulē t uz biš u ielā m))) labi, ka pā rē jo var izvē lē ties daž ā dā m gaumē m. … Tomēr ▾ Ž aivoronkā atpū š amies ne pirmo reizi, mū su dzimtenei patī k, labi apstā kļ i par mē renu naudu. Ieteicams atveseļ oš anai un atpū tai! Š ogad pirmo reizi apmeklē ju gliemež u terapiju - ļ oti interesanti, un vī ram patika gulē t uz biš u ielā m))) labi, ka pā rē jo var izvē lē ties daž ā dā m gaumē m. Paldies.
аватар Ira71
Mē s ieradā mies "Zhayvoronok", lai saņ emtu medicī nisko palī dzī bu un apskatī tu Aizkarpatu. Izvē lē jā mies starp š o viesnī cu un Kosino viesnī cu, bet Zhaivoronka cenas atsvē ra. Iekā rtojoties, bija jū tams viegls sovjetiskums - tā s ir plā nā kā s sienas istabā , un tā da paš a veida brokastis, un apkalpotā ju drū mā s sejas. … Tomēr ▾ Mē s ieradā mies "Zhayvoronok", lai saņ emtu medicī nisko palī dzī bu un apskatī tu Aizkarpatu. Izvē lē jā mies starp š o viesnī cu un Kosino viesnī cu, bet Zhaivoronka cenas atsvē ra. Iekā rtojoties, bija jū tams viegls sovjetiskums - tā s ir plā nā kā s sienas istabā , un tā da paš a veida brokastis, un apkalpotā ju drū mā s sejas. Bet tas nesabojā ja brī vdienu noskaņ ojumu, lī dz ...aizbraucā m uz visu dienu ekskursijā uz Budapeš tu, un istaba tika izlikta uzkopš anai.

Nā kamajā rī tā , kad eju brokastī s, es neatrodu savas Nike treniņ bikses! Neticot savā m acī m, mē s ar vī ru pā rgriezā m numuru 3 reizes! Viņ u š eit nav! Vē rš oties pie administratorē m, dzirdē jā m tā das frā zes kā "Ko jū s! Mums tā nekad nav bijis un nevar bū t, paš i pazaudē jā t, bet gribat vainot mū su godī gā kā s kalpones! ". Kad jautā par kamerā m - mums tur nav kameru!
Uz jautā jumu, vai viesnī ca varē tu kaut kā kompensē t 1400 UAH vē rtas lietas nozaudē š anu (piemē ram, bezmaksas piekļ uve baseiniem), es dzirdē ju atbildi: "Tā tad visi vē las ierasties ar mē rķ i kaut ko paņ emt lī dzi. " Kad teicu, ka izsaukš u policiju, viņ i atbildē ja: "Sauksim paš i. "

Un tad es sapratu, kur esmu nokļ uvis - savstarpē ja atbildī ba un sapuvusi kauss! Nevis ā rē jā vidē (lai gan arī š eit), bet ATTIECĪ BĀ AR KLIENTIEM! Rezultā tā atvaļ inā jums tika sabojā ts, kā rtē jo reizi atcerē jos gudro teicienu: "Lē ta zivs - sapuvusi juš ka" (lai gan ne tik lē ta). Kas taisā s iet uz Ž aivoronoku, esiet modrs, bet labā k neiet. Cilvē kiem, kuri, tā pat kā es, ir vismaz nedaudz apceļ ojuš i pasauli - tas vispā r ir sū dī gi! Garlaicī ba un pensionā ru un bē rnu uzkrā š anā s diezgan mazos baseinos! Vienī gais pozitī vais ir viņ u restorā ns! Labs ē diens un lieliska apkalpoš ana!
аватар Mariana_9154
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmo reizi bijā m Zhayvoronkā , gribē ju jauki pavadī t dzimš anas dienu kaut kur ar draugiem. Viņ i dzī voja luksusa un junioru apartamentos. Par viesnī cu jautā jumu nav, viss ļ oti tī rs, mū s laipni uzņ ē ma. Mana dzimš anas diena bija ļ oti piepildī ta, visu dienu peldē jos, ekskursijā s devos uz spa, vakarā pasū tī ju svē tku galdu Pač irtā (tas ir kompleksa restorā ns). … Tomēr ▾ Pirmo reizi bijā m Zhayvoronkā , gribē ju jauki pavadī t dzimš anas dienu kaut kur ar draugiem. Viņ i dzī voja luksusa un junioru apartamentos. Par viesnī cu jautā jumu nav, viss ļ oti tī rs, mū s laipni uzņ ē ma. Mana dzimš anas diena bija ļ oti piepildī ta, visu dienu peldē jos, ekskursijā s devos uz spa, vakarā pasū tī ju svē tku galdu Pač irtā (tas ir kompleksa restorā ns). Kā arī , kas brauks, iesaku apmeklē t vī na pagrabu, tur ir ļ oti interesanti un daudz garš ī gu vī nu : )
аватар rudolfin
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Sveiki, beidzot atpū tā mies no uzturē š anā s Ž avoronkā , pastā stī š u kā bija: pasū tī jā m suite 101-s, iekā rtojā mies bez problē mā m, istabiņ a kaut kā da padomju, bet tī ra. Paē dā m brī niš ķ ī gas vakariņ as pretī esoš ajā restorā nā un jau 19. … Tomēr ▾ Sveiki, beidzot atpū tā mies no uzturē š anā s Ž avoronkā , pastā stī š u kā bija: pasū tī jā m suite 101-s, iekā rtojā mies bez problē mā m, istabiņ a kaut kā da padomju, bet tī ra. Paē dā m brī niš ķ ī gas vakariņ as pretī esoš ajā restorā nā un jau 19.00 devā mies uz baseinu - un tad pirmā nepatikš ana: milzī gas rindas pē c rokassprā dzē m, durvis no ielas visu laiku veras, un mē s esam ģ ē rbuš ies plā nos halā tos, ar basā m kā jā m. č ī bā s un stā vē t vispā rē jā rindā ar tiem, kurus cilvē ki ietē rpuš i virsdrē bē s. Nu, vai tieš ā m viņ u ciemiņ iem, vismaz no apartamentiem, š ī s rokassprā dzes ienest istabā vai atdot ā rpus rindas. Tā lā k baseini ar daž ā dā m temperatū rā m, nu tur viss kā rtī bā , tad dabiski gribē jā s atpū sties, bet ne 101-s. - Guļ amistabā dā rdoņ a, kā KAMAZ kravas maš ī na zem loga! Plus papē ž i uz kā pnē m caur sienu. Cenš as nepievē rst uzmanī bu, bet kur nu tur. Ī sā k sakot, mē s slikti gulē jā m. No rī ta istabenes teica, ka š ī ir kļ ū daina ventilā cija, ir tā da lieta, un pē c š ā das atpū tas mē s ar grū tnieč u galvā m devā mies uz Kijevu!
аватар Irina65465645
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pakalpojums Ukrainā cenš as bū t kā Eiropā - kaut kas izrā dā s kaut kas ne pā rā k labs) Kopumā pē c ceļ ojuma uz Zhaivoronok palika š ā di iespaidi. Kas attiecas uz izmitinā š anu, tad ļ oti tī rs un ē rts, numuriņ i pat kā daž ā s 5 zvaigž ņ u viesnī cā s. … Tomēr ▾ Pakalpojums Ukrainā cenš as bū t kā Eiropā - kaut kas izrā dā s kaut kas ne pā rā k labs) Kopumā pē c ceļ ojuma uz Zhaivoronok palika š ā di iespaidi. Kas attiecas uz izmitinā š anu, tad ļ oti tī rs un ē rts, numuriņ i pat kā daž ā s 5 zvaigž ņ u viesnī cā s. Runā jot par ū deni baseinos, es pats esmu ā rsts un gribu uzsvē rt, ka ļ oti mineralizē ts ū dens ar sē rū deņ radi nevar bū t kristā ldzidrs, tā di ir ķ ī miskie likumi. Biju diezgan apmierinā ta ar tī rī bas lī meni un pē c ū dens iedzerš anas jutos lieliski. Man nepatī k garlaicī ga atpū ta, tā pē c izvē lē jos š o vietu. Ģ imene aizgā ja uz halokameru - tā ir tā da sā ls istaba, gribē jā s, lai bē rns elpo biež o bronhī tu dē ļ . Izbaudī ja ekskursiju pa pilsē tu un vī na pagrabu. Beidzot pamē ģ inā ju zivju pī lingu! Sajū ta ir forš a) Ī sā k sakot, mums patika.
аватар clyj70oa3px
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirms doš anā s uz cī ruli bija ļ oti piesardzī gs no asiem negatī vus komentā rus un pavadī ja tur nedē ļ u, prezentē jot savu Iespaids, ka viss bija godī gi. Ko jū s vē lē tos tā uzlabot tas ir personā la ā trums, un kaut kā es neesmu rupjš vai vienaldzī gs ieraudzī ja. … Tomēr ▾ Pirms doš anā s uz cī ruli bija ļ oti piesardzī gs no asiem

negatī vus komentā rus un pavadī ja tur nedē ļ u, prezentē jot savu

Iespaids, ka viss bija godī gi. Ko jū s vē lē tos tā uzlabot

tas ir personā la ā trums, un kaut kā es neesmu rupjš vai vienaldzī gs

ieraudzī ja. Tieš i otrā di, bija skaidrs, ka cilvē ki cenš as

atpū tniekiem patika. Vē lreiz pā rliecinā š os, ka starp

Internetā ir daudz komentē tā ju, kuri uzmā cas jebkuram

mē rķ i, kas nav patiesas informā cijas sniegš ana.
Ū dens baseinā satur jodu un sē rū deņ radi.

krā sa un smarž a - bet tā ir visa bū tī ba! Man ļ oti patika

efekts pē c nedē ļ as regulā ras vannoš anā s, ā da ir kā bē rna,

man pā rstā ja sā pē t mugura un pazuda nogurums.

Pē c baseina viņ a apmeklē ja masā ž as un spa procedū ras. Tas ir tikai saviļ ņ ojums.

Iesaku visiem! Ī paš s paldies ī stajam kosmetologam

sava amata meistars : )
аватар kasparich
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Negaidot, ka par tā du naudu var tik labi atpū sties. Istaba ir vienkā rš i super, par nepilniem 50 USD par nakti diviem sanā k tī rs plaš s divistabu komplekts ar jauniem remontdarbiem un mē belē m. Divi televizori, jauns matracis un tī ri palagi un dvieļ i. … Tomēr ▾ Negaidot, ka par tā du naudu var tik labi atpū sties. Istaba ir vienkā rš i super, par nepilniem 50 USD par nakti diviem sanā k tī rs plaš s divistabu komplekts ar jauniem remontdarbiem un mē belē m. Divi televizori, jauns matracis un tī ri palagi un dvieļ i. Istabā ir mini bā rs, bet nez kā pē c nav tē jkannas un pā ris maisiņ i ar tē ju un kafiju, kas ir pā rsteidzoš i, bet ja paprasa sievietē m, kuras maina dvieļ us, tad lī dzi paņ ems pat tē jkannu. Baseinā ir nianses, varbū t kaut ko nesapratu, bet ū dens ir netī rs un nepatī kama smaka, salī dzinot ar Kosinu. Vē l viens interesants brī dis ar kartē m un rokassprā dzē m, bijā m pie baseiniem un ņ ē mā m skā bekļ a kokteiļ us, izejot kā dos š ortos mugurā prasī ja naudu, lai aizietu lī dz pat istabai, visu var vienkā rš ot, izdalot rokassprā dzes iedzī votā jiem, kuri var atvē rt savas istabas durvis, izejiet caur turniketiem un samaksā jiet par pā rtiku un dzē rieniem, uzmetiet tā m naudu vai kredī tu, kas tiek atmaksā ts aizbraucot.
Meitenes sē ž uzpū stas kā ķ ibeles un kaut ko murmina zem deguna. Un interesantā kais brī dis, kas nesabojā ja svē tkus, bet atstā ja negatī vu nogulsnē jumu: nav interesanti, ko mē s paņ ē mā m mini bā rā , jo tas tik un tā ir jā papildina, ir tā da sajū ta, ka esam atnā kuš i pie viņ as mā jā s un paņ ē muš i ē dienu no ledusskapi un nemaksā s. Sovdepija!
аватар vidcjepnl
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirms nedē ļ as atpū tuš ies, guvuš i neticamu peldē š anos dž akuzi, ap sniegu esam siltos patī kamos ū deņ os. Pē c tam es jū tos tik labi. Ļ oti forš s! Apmeklē jā m arī vī na pagrabu un hammam. Mums ļ oti patika! Paldies, drī z plā nojam braukt vē lreiz. … Tomēr ▾ Pirms nedē ļ as atpū tuš ies, guvuš i neticamu peldē š anos dž akuzi, ap sniegu esam siltos patī kamos ū deņ os. Pē c tam es jū tos tik labi. Ļ oti forš s! Apmeklē jā m arī vī na pagrabu un hammam. Mums ļ oti patika! Paldies, drī z plā nojam braukt vē lreiz.
Parādīt vairāk »


iemiesojums sherega000
7 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums svetlanamalyar
Es gribu doties uz Beregovu, vai tur ir kādas ekskursijas no Hmeļņickas?
11 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums pachirta
‹ Viesnīca Zhaivoronok 3*
Atrakcijas
Paraski ģimenes vīna pagrabs
Novērtējums 10.0
Ukraina - Karpati, Berehove
Ražošana, Restorāni, kafejnīcas

Комплекс «Жайворонок» расположен в Берегово, который в свою очередь находится в южной части Закарпатья, на склоне горы. Открыт в 2003 году. Подходит для спокойного и лечебного отдыха.

Viesnīcā

Термальные бассейны. Оздоровительный комплекс. На территории комплекса расположен единственный в Украине уникальный крытый бассейн с термальной водой. Ресторан с террасой, винный погреб с дегустационным залом. Беседки из срубов, мини-зоопарк.

 • restorāns
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
Bērniem
 • rotaļu laukums
Izklaide un sports Солевая комната.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • džakuzi
 • sporta zāle
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Отель состоит из трех двухэтажных корпусов и расположен на территории оздоровительного комплекса.

Istabās

В каждом номере есть кабельное телевидение, бесплатный интернет wi-fi, шкаф для одежды, сейф, мини-бар, удобные кровати.

Adrese Украина, Закарпатская обл., 90202, г.Берегово, ул.Шевченка, 112
Tālruņi: +38 067 184 05 69
E-pasts: pachir[email protected]
Tīmekļa vietne: Zhaivoronok
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями.