Zhaivoronok 3*– Atsauksmes

42
Novērtējums 4.510
№7 viesnīcas reitingā Berehove
5.2 Numurs
4.9 apkalpošana
5.1 Tīrība
5.4 Uzturs
5.8 Infrastruktūra
Komplekss "Zhayvoronok" atrodas Beregovā, kas savukārt atrodas Aizkarpatijas dienvidu daļā, kalna nogāzē. Atvērts 2003. gadā. Piemērots relaksējošām un ārstnieciskām brīvdienām.Vairāk →
аватар mihajlomesko66
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 1.0
Ļ oti ž ē l, ka pē c atgrieš anā s no baseina nevarē ju atrast savus apavus.....Respektī vi, nav skaidrs, kā da necilvē ka bū tne mani atstā ja bez kedā m un es izgā ju no baseina ar maziem bē rniem č ī bā s. ! Uz ko administrā cija teica, ka neatbild par zagtā m drē bē m. … Tomēr ▾ Ļ oti ž ē l, ka pē c atgrieš anā s no baseina nevarē ju atrast savus apavus.....Respektī vi, nav skaidrs, kā da necilvē ka bū tne mani atstā ja bez kedā m un es izgā ju no baseina ar maziem bē rniem č ī bā s. ! Uz ko administrā cija teica, ka neatbild par zagtā m drē bē m...ļ oti ž ē l un nav vē lmes tā dā s vietā s atgriezties atpū tai!!! !
аватар inspiration2012
 •  apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
7 zvaigž ņ u vē rtē jums viesnī cas Wellness centram, proti, Natā lijas kundze. Masā ž a bija lieliska, talants no Dieva. Ka es, ka bē rni ir sajū smā. Ja bū š u Berehovē , noteikti pieteikš os. … Tomēr ▾ 7 zvaigž ņ u vē rtē jums viesnī cas Wellness centram, proti, Natā lijas kundze.
Masā ž a bija lieliska, talants no Dieva.
Ka es, ka bē rni ir sajū smā.
Ja bū š u Berehovē , noteikti pieteikš os.
аватар nataliyatich4
Par viesnī cu neko nevaru pateikt. Netā lu noī rē ju mā ju. Vē los pieminē t kompleksa veselī bas centra masā ž as terapeiti Natā lijas kundzi. Tieš ā m ļ oti jauks un gā dī gs cilvē ks. Muguras masā ž a ir forš a. … Tomēr ▾ Par viesnī cu neko nevaru pateikt. Netā lu noī rē ju mā ju. Vē los pieminē t kompleksa veselī bas centra masā ž as terapeiti Natā lijas kundzi. Tieš ā m ļ oti jauks un gā dī gs cilvē ks. Muguras masā ž a ir forš a. Bija 2024.  gada februā rī . Ceru, ka nā kotnē varē š u atpū sties un uzlabot savu veselī bu kompleksā Zhaivoronok.
аватар Tallermush
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Nebiju gaidī jusi tik š ausmī gu apkalpoš anu! rezervē ja divistabu apartamentu trī s personā m, kā norā dī ts telefonā , veicot rezervā ciju. Ierodoties vietā , par katru dienu nā cā s piemaksā t 500 grivnas, jo istaba nez kā pē c bija paredzē ta diviem??? ? istabā tek ledusskapis un duš a, palū dzu paskatī ties. … Tomēr ▾ Nebiju gaidī jusi tik š ausmī gu apkalpoš anu! rezervē ja divistabu apartamentu trī s personā m, kā norā dī ts telefonā , veicot rezervā ciju. Ierodoties vietā , par katru dienu nā cā s piemaksā t 500 grivnas, jo istaba nez kā pē c bija paredzē ta diviem??? ? istabā tek ledusskapis un duš a, palū dzu paskatī ties. Meistars bija klā t un vienkā rš i noslaucī ja grī du ar dvieli un iegrū da to noplū dē pie duš as. Neko nevaram, jā remontē , un jā dara bez norē ķ inā š anā s, strā dnieki teica! Vannasistabā nosū cē js nestrā dā , ož neiespē jami! Nē , es atvainojos par sagā dā tajā m neē rtī bā m vai jebko citu. Tikai kaut kā das š ausmas. Istabā daudz muš u un odu, nav kur izž ā vē t drē bes vai dvieļ us. Nez kā pē c gaisa kondicionieris ir Fā renheita, nevis Celsija, uzminiet paš i vai tulkojiet, lai saprastu, kā da temperatū ra jums ir nepiecieš ama! Katru dienu jā maina dzī vesvietas rokassprā dzes, jā stā v arī vienā rindā uz baseinu, lai gan tu dzī vo š eit un nenā c un nepē rc ieeju baseinā .
Рушник яким просто заткнули витік води з душової
аватар an.voloshenko
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Labs, izpalī dzī gs personā ls, pastā vī gi uztur kā rtī bu teritorijā , pamatī ga trenaž ieru zā le ar apzinī gu fizisko instruktoru. Kā mī nuss - sū kņ u telpas trū kums ar artē zisko ū deni (vietē jais - skarbs), bistro porcijas mazas un glā ze ā bolu sulas par 20 UAH. … Tomēr ▾ Labs, izpalī dzī gs personā ls, pastā vī gi uztur kā rtī bu teritorijā , pamatī ga trenaž ieru zā le ar apzinī gu fizisko instruktoru.
Kā mī nuss - sū kņ u telpas trū kums ar artē zisko ū deni (vietē jais - skarbs), bistro porcijas mazas un glā ze ā bolu sulas par 20 UAH. - tas ir pā rspī lē ti. P. S. Paldies par pā rē jo. Mē s nā ksim vē lreiz.
аватар 0fuj8
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ž aivoronkā atpū š amies ne pirmo reizi, mū su dzimtenei patī k, labi apstā kļ i par mē renu naudu. Ieteicams atveseļ oš anai un atpū tai! Š ogad pirmo reizi apmeklē ju gliemež u terapiju - ļ oti interesanti, un vī ram patika gulē t uz biš u ielā m))) labi, ka pā rē jo var izvē lē ties daž ā dā m gaumē m. … Tomēr ▾ Ž aivoronkā atpū š amies ne pirmo reizi, mū su dzimtenei patī k, labi apstā kļ i par mē renu naudu. Ieteicams atveseļ oš anai un atpū tai! Š ogad pirmo reizi apmeklē ju gliemež u terapiju - ļ oti interesanti, un vī ram patika gulē t uz biš u ielā m))) labi, ka pā rē jo var izvē lē ties daž ā dā m gaumē m. Paldies.
аватар Ira71
Mē s ieradā mies "Zhayvoronok", lai saņ emtu medicī nisko palī dzī bu un apskatī tu Aizkarpatu. Izvē lē jā mies starp š o viesnī cu un Kosino viesnī cu, bet Zhaivoronka cenas atsvē ra. Iekā rtojoties, bija jū tams viegls sovjetiskums - tā s ir plā nā kā s sienas istabā , un tā da paš a veida brokastis, un apkalpotā ju drū mā s sejas. … Tomēr ▾ Mē s ieradā mies "Zhayvoronok", lai saņ emtu medicī nisko palī dzī bu un apskatī tu Aizkarpatu. Izvē lē jā mies starp š o viesnī cu un Kosino viesnī cu, bet Zhaivoronka cenas atsvē ra. Iekā rtojoties, bija jū tams viegls sovjetiskums - tā s ir plā nā kā s sienas istabā , un tā da paš a veida brokastis, un apkalpotā ju drū mā s sejas. Bet tas nesabojā ja brī vdienu noskaņ ojumu, lī dz ...aizbraucā m uz visu dienu ekskursijā uz Budapeš tu, un istaba tika izlikta uzkopš anai.

Nā kamajā rī tā , kad eju brokastī s, es neatrodu savas Nike treniņ bikses! Neticot savā m acī m, mē s ar vī ru pā rgriezā m numuru 3 reizes! Viņ u š eit nav! Vē rš oties pie administratorē m, dzirdē jā m tā das frā zes kā "Ko jū s! Mums tā nekad nav bijis un nevar bū t, paš i pazaudē jā t, bet gribat vainot mū su godī gā kā s kalpones! ". Kad jautā par kamerā m - mums tur nav kameru!
Uz jautā jumu, vai viesnī ca varē tu kaut kā kompensē t 1400 UAH vē rtas lietas nozaudē š anu (piemē ram, bezmaksas piekļ uve baseiniem), es dzirdē ju atbildi: "Tā tad visi vē las ierasties ar mē rķ i kaut ko paņ emt lī dzi. " Kad teicu, ka izsaukš u policiju, viņ i atbildē ja: "Sauksim paš i. "

Un tad es sapratu, kur esmu nokļ uvis - savstarpē ja atbildī ba un sapuvusi kauss! Nevis ā rē jā vidē (lai gan arī š eit), bet ATTIECĪ BĀ AR KLIENTIEM! Rezultā tā atvaļ inā jums tika sabojā ts, kā rtē jo reizi atcerē jos gudro teicienu: "Lē ta zivs - sapuvusi juš ka" (lai gan ne tik lē ta). Kas taisā s iet uz Ž aivoronoku, esiet modrs, bet labā k neiet. Cilvē kiem, kuri, tā pat kā es, ir vismaz nedaudz apceļ ojuš i pasauli - tas vispā r ir sū dī gi! Garlaicī ba un pensionā ru un bē rnu uzkrā š anā s diezgan mazos baseinos! Vienī gais pozitī vais ir viņ u restorā ns! Labs ē diens un lieliska apkalpoš ana!
аватар Mariana_9154
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmo reizi bijā m Zhayvoronkā , gribē ju jauki pavadī t dzimš anas dienu kaut kur ar draugiem. Viņ i dzī voja luksusa un junioru apartamentos. Par viesnī cu jautā jumu nav, viss ļ oti tī rs, mū s laipni uzņ ē ma. Mana dzimš anas diena bija ļ oti piepildī ta, visu dienu peldē jos, ekskursijā s devos uz spa, vakarā pasū tī ju svē tku galdu Pač irtā (tas ir kompleksa restorā ns). … Tomēr ▾ Pirmo reizi bijā m Zhayvoronkā , gribē ju jauki pavadī t dzimš anas dienu kaut kur ar draugiem. Viņ i dzī voja luksusa un junioru apartamentos. Par viesnī cu jautā jumu nav, viss ļ oti tī rs, mū s laipni uzņ ē ma. Mana dzimš anas diena bija ļ oti piepildī ta, visu dienu peldē jos, ekskursijā s devos uz spa, vakarā pasū tī ju svē tku galdu Pač irtā (tas ir kompleksa restorā ns). Kā arī , kas brauks, iesaku apmeklē t vī na pagrabu, tur ir ļ oti interesanti un daudz garš ī gu vī nu : )
аватар rudolfin
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Sveiki, beidzot atpū tā mies no uzturē š anā s Ž avoronkā , pastā stī š u kā bija: pasū tī jā m suite 101-s, iekā rtojā mies bez problē mā m, istabiņ a kaut kā da padomju, bet tī ra. Paē dā m brī niš ķ ī gas vakariņ as pretī esoš ajā restorā nā un jau 19. … Tomēr ▾ Sveiki, beidzot atpū tā mies no uzturē š anā s Ž avoronkā , pastā stī š u kā bija: pasū tī jā m suite 101-s, iekā rtojā mies bez problē mā m, istabiņ a kaut kā da padomju, bet tī ra. Paē dā m brī niš ķ ī gas vakariņ as pretī esoš ajā restorā nā un jau 19.00 devā mies uz baseinu - un tad pirmā nepatikš ana: milzī gas rindas pē c rokassprā dzē m, durvis no ielas visu laiku veras, un mē s esam ģ ē rbuš ies plā nos halā tos, ar basā m kā jā m. č ī bā s un stā vē t vispā rē jā rindā ar tiem, kurus cilvē ki ietē rpuš i virsdrē bē s. Nu, vai tieš ā m viņ u ciemiņ iem, vismaz no apartamentiem, š ī s rokassprā dzes ienest istabā vai atdot ā rpus rindas. Tā lā k baseini ar daž ā dā m temperatū rā m, nu tur viss kā rtī bā , tad dabiski gribē jā s atpū sties, bet ne 101-s. - Guļ amistabā dā rdoņ a, kā KAMAZ kravas maš ī na zem loga! Plus papē ž i uz kā pnē m caur sienu. Cenš as nepievē rst uzmanī bu, bet kur nu tur. Ī sā k sakot, mē s slikti gulē jā m. No rī ta istabenes teica, ka š ī ir kļ ū daina ventilā cija, ir tā da lieta, un pē c š ā das atpū tas mē s ar grū tnieč u galvā m devā mies uz Kijevu!
аватар Irina65465645
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pakalpojums Ukrainā cenš as bū t kā Eiropā - kaut kas izrā dā s kaut kas ne pā rā k labs) Kopumā pē c ceļ ojuma uz Zhaivoronok palika š ā di iespaidi. Kas attiecas uz izmitinā š anu, tad ļ oti tī rs un ē rts, numuriņ i pat kā daž ā s 5 zvaigž ņ u viesnī cā s. … Tomēr ▾ Pakalpojums Ukrainā cenš as bū t kā Eiropā - kaut kas izrā dā s kaut kas ne pā rā k labs) Kopumā pē c ceļ ojuma uz Zhaivoronok palika š ā di iespaidi. Kas attiecas uz izmitinā š anu, tad ļ oti tī rs un ē rts, numuriņ i pat kā daž ā s 5 zvaigž ņ u viesnī cā s. Runā jot par ū deni baseinos, es pats esmu ā rsts un gribu uzsvē rt, ka ļ oti mineralizē ts ū dens ar sē rū deņ radi nevar bū t kristā ldzidrs, tā di ir ķ ī miskie likumi. Biju diezgan apmierinā ta ar tī rī bas lī meni un pē c ū dens iedzerš anas jutos lieliski. Man nepatī k garlaicī ga atpū ta, tā pē c izvē lē jos š o vietu. Ģ imene aizgā ja uz halokameru - tā ir tā da sā ls istaba, gribē jā s, lai bē rns elpo biež o bronhī tu dē ļ . Izbaudī ja ekskursiju pa pilsē tu un vī na pagrabu. Beidzot pamē ģ inā ju zivju pī lingu! Sajū ta ir forš a) Ī sā k sakot, mums patika.
Parādīt vairāk »


iemiesojums sherega000
7 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums svetlanamalyar
Es gribu doties uz Beregovu, vai tur ir kādas ekskursijas no Hmeļņickas?
11 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums pachirta
‹ Viesnīca Zhaivoronok 3*
Atrakcijas
Paraski ģimenes vīna pagrabs
Novērtējums 10.0
Ukraina - Karpati, Berehove
Ražošana, Restorāni, kafejnīcas

Комплекс «Жайворонок» расположен в Берегово, который в свою очередь находится в южной части Закарпатья, на склоне горы. Открыт в 2003 году. Подходит для спокойного и лечебного отдыха.

Viesnīcā

Термальные бассейны. Оздоровительный комплекс. На территории комплекса расположен единственный в Украине уникальный крытый бассейн с термальной водой. Ресторан с террасой, винный погреб с дегустационным залом. Беседки из срубов, мини-зоопарк.

 • restorāns
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
Bērniem
 • rotaļu laukums
Izklaide un sports Солевая комната.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • džakuzi
 • sporta zāle
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Отель состоит из трех двухэтажных корпусов и расположен на территории оздоровительного комплекса.

Istabās

В каждом номере есть кабельное телевидение, бесплатный интернет wi-fi, шкаф для одежды, сейф, мини-бар, удобные кровати.

Adrese Украина, Закарпатская обл., 90202, г.Берегово, ул.Шевченка, 112
Tālruņi: +38 067 184 05 69
Tīmekļa vietne: Zhaivoronok
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями.