Šausmas

Rakstīts: 21 jūnijs 2023
Ceļošanas laiks: 20 — 27 jūnijs 2023
Viesnīcas vērtējums:
2.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 2.0
apkalpošana: 2.0
Tīrība: 2.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 5.0
Nebiju gaidī jusi tik š ausmī gu apkalpoš anu! rezervē ja divistabu apartamentu trī s personā m, kā norā dī ts telefonā , veicot rezervā ciju. Ierodoties vietā , par katru dienu nā cā s piemaksā t 500 grivnas, jo istaba nez kā pē c bija paredzē ta diviem??? ? istabā tek ledusskapis un duš a, palū dzu paskatī ties. Meistars bija klā t un vienkā rš i noslaucī ja grī du ar dvieli un iegrū da to noplū dē pie duš as. Neko nevaram, jā remontē , un jā dara bez norē ķ inā š anā s, strā dnieki teica! Vannasistabā nosū cē js nestrā dā , ož neiespē jami! Nē , es atvainojos par sagā dā tajā m neē rtī bā m vai jebko citu. Tikai kaut kā das š ausmas. Istabā daudz muš u un odu, nav kur izž ā vē t drē bes vai dvieļ us. Nez kā pē c gaisa kondicionieris ir Fā renheita, nevis Celsija, uzminiet paš i vai tulkojiet, lai saprastu, kā da temperatū ra jums ir nepiecieš ama! Katru dienu jā maina dzī vesvietas rokassprā dzes, jā stā v arī vienā rindā uz baseinu, lai gan tu dzī vo š eit un nenā c un nepē rc ieeju baseinā .
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu