Necienīga attieksme pret klientiem, zādzība istabās!

Rakstīts: 13 februāris 2020
Ceļošanas laiks: 3 — 9 februāris 2020
Mē s ieradā mies "Zhayvoronok", lai saņ emtu medicī nisko palī dzī bu un apskatī tu Aizkarpatu. Izvē lē jā mies starp š o viesnī cu un Kosino viesnī cu, bet Zhaivoronka cenas atsvē ra. Iekā rtojoties, bija jū tams viegls sovjetiskums - tā s ir plā nā kā s sienas istabā , un tā da paš a veida brokastis, un apkalpotā ju drū mā s sejas. Bet tas nesabojā ja brī vdienu noskaņ ojumu, lī dz ...aizbraucā m uz visu dienu ekskursijā uz Budapeš tu, un istaba tika izlikta uzkopš anai.

Nā kamajā rī tā , kad eju brokastī s, es neatrodu savas Nike treniņ bikses! Neticot savā m acī m, mē s ar vī ru pā rgriezā m numuru 3 reizes! Viņ u š eit nav! Vē rš oties pie administratorē m, dzirdē jā m tā das frā zes kā "Ko jū s! Mums tā nekad nav bijis un nevar bū t, paš i pazaudē jā t, bet gribat vainot mū su godī gā kā s kalpones! ". Kad jautā par kamerā m - mums tur nav kameru!

Uz jautā jumu, vai viesnī ca varē tu kaut kā kompensē t 1400 UAH vē rtas lietas nozaudē š anu (piemē ram, bezmaksas piekļ uve baseiniem), es dzirdē ju atbildi: "Tā tad visi vē las ierasties ar mē rķ i kaut ko paņ emt lī dzi. " Kad teicu, ka izsaukš u policiju, viņ i atbildē ja: "Sauksim paš i. "

Un tad es sapratu, kur esmu nokļ uvis - savstarpē ja atbildī ba un sapuvusi kauss! Nevis ā rē jā vidē (lai gan arī š eit), bet ATTIECĪ BĀ AR KLIENTIEM! Rezultā tā atvaļ inā jums tika sabojā ts, kā rtē jo reizi atcerē jos gudro teicienu: "Lē ta zivs - sapuvusi juš ka" (lai gan ne tik lē ta). Kas taisā s iet uz Ž aivoronoku, esiet modrs, bet labā k neiet. Cilvē kiem, kuri, tā pat kā es, ir vismaz nedaudz apceļ ojuš i pasauli - tas vispā r ir sū dī gi! Garlaicī ba un pensionā ru un bē rnu uzkrā š anā s diezgan mazos baseinos! Vienī gais pozitī vais ir viņ u restorā ns! Labs ē diens un lieliska apkalpoš ana!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu