Zakarpate 2*– Atsauksmes

9
Novērtējums 4.010
№8 viesnīcas reitingā Berehove
3.7 Numurs
4.1 apkalpošana
4.3 Tīrība
2.7 Uzturs
4.4 Infrastruktūra
Sporta bāze "Transcarpathia" atrodas Berehovē, netālu no termālo ūdeņu avotiem. Tā piedāvā termālo baseinu un veselības un labsajūtas centru.Vairāk →
аватар zarabotokmou
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
No istabas logiem var redzē t, ka Beregovo peld baseinā , mū zika ir tik tikko dzirdama. Autostā vvieta automaš ī nā m ir slē gtā zonā , ar suni 30 UAH / dienā . No dzelzceļ a stacijas ar kā jā m var nokļ ū t 45 minū š u gā jienā , ejot cauri pilsē tas centram. … Tomēr ▾ No istabas logiem var redzē t, ka Beregovo peld baseinā , mū zika ir tik tikko dzirdama. Autostā vvieta automaš ī nā m ir slē gtā zonā , ar suni 30 UAH / dienā . No dzelzceļ a stacijas ar kā jā m var nokļ ū t 45 minū š u gā jienā , ejot cauri pilsē tas centram. Pa ceļ am uz viesnī cu ieraudzī jā m trī s ē dnī cas. Apstā jā mies pie tā s, kas atrodas 50 metrus no viesnī cas. Meitene aiz letes ē dnī cā , ar brillē m: ā tra, uzmanī ga, cenš as iepriecinā t cilvē kus. Pā rtikas cenas ir lē tas. Pā ri ceļ am no baseina tirgo suvenī rus, vī nu, visā dus ungā ru izstrā dā jumus (pastes, desiņ as, kafiju, tē ju), jo robež a nav tā lu. Nopirkā m metru garu ungā ru desu, salami par 200 UAH. Kopumā cenu zī me š ajā pilsē tā pā rtikai, suvenī riem nav augsta. Tikai vienu reizi parā dī jā s frā ze, ka tas nav tā vē rts, kad viņ i kafejnī cā pretī paš a baseina ieejai (izrā dī jā s plaukstas lielumā ) pasū tī ja foreli 1 gab. / 100 UAH.
Ar mē rķ i uzlabot veselī bu baseinā neredzu jē gu meklē t superē rtas naktsmī tnes pat 20 minū š u gā jiena attā lumā no tā . Pē c baseina kā jas ir vatē tas, gribas ā trā k atnā kt apgulties. . . Pilsē tā nav daudz ko redzē t, tā pē c izvē los š o pieticī go vietu mantu glabā š anai, gulē š anai, ziepju un ruma biznesa veikš anai un ā trai piekļ uvei uz baseinu. Pieticī gā kajā istabā bū s gultas veļ a, dvielis, televizors ar diviem kanā liem, rozetes, tualetes papī rs, 2 ziepju gabaliņ i, 3 stikla krū zes. Man nepatika tas, ka jū s nevarat izmantot savu tē jkannu, tieš s naudas sods 500 UAH. Vakara tē jai devā mies aizņ emties no administratores tē jkannu.
Viesnī cas iedzī votā jiem ir pazeminā ta biļ ete uz baseinu. Piemē ram, 2.5 stundas parastā ieeja pieauguš ajam maksā.150 UAH, preferenciā lā ieeja no viesnī cas ir 110 UAH. Izsniedz reģ istratū rā .
пример цен на покушать в ближайшей столовой стоимость посещения бассейна так выглядит самый эконом вариант вид из окна на бассейн
аватар GANS777
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
No plusiem: baseina dziļ ums 4 m, var peldē t. Un tas ir vienī gais pluss. Mī nusi: netī rumi; Ģ ē rbtuvē s nevar apgriezties, par higiē nu var tikai sapņ ot; Personā ls uzvedas nepieklā jī gi. Pē c pieprasī juma pievienot temperatū ru nelielā baseinā , jo. … Tomēr ▾ No plusiem:
baseina dziļ ums 4 m, var peldē t. Un tas ir vienī gais pluss.
Mī nusi:
netī rumi;
Ģ ē rbtuvē s nevar apgriezties, par higiē nu var tikai sapņ ot;
Personā ls uzvedas nepieklā jī gi. Pē c pieprasī juma pievienot temperatū ru nelielā baseinā , jo. tas bija zemā ks nekā galvenajā baseinā , neviens nereaģ ē ja. Viņ i saka, ka tu un tā nā c lejā ;
Masieri ir tikai piesū cekņ u krā pniecī ba;
Kases č eki netiek nodroš inā ti - viss stulbs kabatā .
Par to naudu, ko atnes baseins, jau sen visu varē ja izdarī t Eiropas lī menī , bet, acī mredzot, tas nevienam nav vajadzī gs.
аватар ghjrehjh
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
vajag likt jaunus skapī š us pā rģ ē rbš anai, š ķ idrā s ziepes dozatorā nav tik dā rgas un var likt un taisī t elektroniskā s rokassprā dzes, mazā k zags un darī s kaut ko baseina labā , un cilvē ki sē dē s … Tomēr ▾ vajag likt jaunus skapī š us pā rģ ē rbš anai, š ķ idrā s ziepes dozatorā nav tik dā rgas un var likt un taisī t elektroniskā s rokassprā dzes, mazā k zags un darī s kaut ko baseina labā , un cilvē ki sē dē s stundu maksā ja, un viņ a visu dienu kā daž i pensionā ri
аватар vasich
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Grū ti rezervē t istabu. Tā me viduvē ja. Vajag smuki dzī vot mā jā s un nakš ņ ot pē c baseina un ekskursijā m, derē s, ja paš vē rtē jums par augstu, tad nebrauc uz Berehovi. Un es esmu divas reizes gadā , baseins palī dz. … Tomēr ▾ Grū ti rezervē t istabu. Tā me viduvē ja. Vajag smuki dzī vot mā jā s un nakš ņ ot pē c baseina un ekskursijā m, derē s, ja paš vē rtē jums par augstu, tad nebrauc uz Berehovi. Un es esmu divas reizes gadā , baseins palī dz.
аватар Nelly1111
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Ļ oti slikta apkalpoš ana, baseins, duš as un pati bā ze ļ oti sliktā stā voklī . Attieksme pret apmeklē tā jiem pie 2. Un tas maksā lielu naudu. Reizē m pie baseina ir rindas, mī ļ ā mā miņ . Ģ ē rbtuvē vietu nav un kā dam pastā vī gi kaut kas pietrū kst. … Tomēr ▾ Ļ oti slikta apkalpoš ana, baseins, duš as un pati bā ze ļ oti sliktā stā voklī . Attieksme pret apmeklē tā jiem pie 2. Un tas maksā lielu naudu. Reizē m pie baseina ir rindas, mī ļ ā mā miņ . Ģ ē rbtuvē vietu nav un kā dam pastā vī gi kaut kas pietrū kst. Pirms un pē c baseina duš ā nomazgā ties nevar, ū dens ledus auksts, izdari secinā jumus par sanitā ro stā vokli, turklā t ielaiž bez sertifikā tiem. Mana mā sa saslima ar sē nī ti. Tā tad, izrā dā s, mē s tur braucam pē c veselī bas, un rezultā tā mums rodas kaudze problē mu. Izlemiet paš i, vai jums ir nepiecieš ams š ā ds hemoroī ds.
аватар Lorasan
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Viesnī ca ar nosaukumu "Komsomola atmiņ a". Telpas ir aukstas un neē rtas. Vienreiz noņ emts. Deputā tu padomes attieksme ir deputā tu padome. Rindas uz baseinu, mī ļ ā mā miņ , ar autobusiem atved no visas apkā rtnes un rindā stā voš ie ir dusmī gi, un pat dzī vojot š ajā viesnī cā ir jā tiek cauri. … Tomēr ▾ Viesnī ca ar nosaukumu "Komsomola atmiņ a". Telpas ir aukstas un neē rtas. Vienreiz noņ emts. Deputā tu padomes attieksme ir deputā tu padome. Rindas uz baseinu, mī ļ ā mā miņ , ar autobusiem atved no visas apkā rtnes un rindā stā voš ie ir dusmī gi, un pat dzī vojot š ajā viesnī cā ir jā tiek cauri. Ē diens kā slimnī cā . Apkā rtnē ir viena vai divas pieklā jī gas kafejnī cas. Kopumā kultū rai, dež urantiem un pā rē jam dienestam vē l ir jā aug un jā aug.
аватар men5210
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
viesnī ca ir vidē ja, bet var dzī vot. Kas pā rsteidza. Bā zē ir ā rstnieciskais baseins ar termā lajiem ū deņ iem (ā rstnieciskais). pirkts viesnī cā , ar izmitinā š anu ir derī gs dienu, var iziet ā rā un atgriezties (pusdienot) un pirkts pie baseina vienreiz ja izej ā rā un tad atkal ieejot maksā. … Tomēr ▾ viesnī ca ir vidē ja, bet var dzī vot. Kas pā rsteidza. Bā zē ir ā rstnieciskais baseins ar termā lajiem ū deņ iem (ā rstnieciskais).
pirkts viesnī cā , ar izmitinā š anu ir derī gs dienu, var iziet ā rā un atgriezties (pusdienot) un pirkts pie baseina vienreiz ja izej ā rā un tad atkal ieejot maksā.30 grivnas. Nav vietas viesnī cā un jā dzī vo privā tajā sektorā . pie baseina turklā t bez č eka. Kad prasī ju č eku uz mani skatī jā s kā uz idiotu, tad prasī ja pagaidī t, zvanī ja kā ds un viņ š pā rsteidza ar skaidru naudu. apr.
аватар neoplan
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca, protams, nav piecu zvaigž ņ u, bet durvis ir ciet, logi vaļ ā un no tiem nepū š ā rā , tī ra, personā ls pieklā jī gs un vienmē r apmierina iedzī votā ju vē lmes. Galvenais, ka divvietī gas istabas cena ar televizoru ir 120 grivnas dienā , tualete, duš a ar visu diennakti karsto ū deni. … Tomēr ▾ Viesnī ca, protams, nav piecu zvaigž ņ u, bet durvis ir ciet, logi vaļ ā un no tiem nepū š ā rā , tī ra, personā ls pieklā jī gs un vienmē r apmierina iedzī votā ju vē lmes. Galvenais, ka divvietī gas istabas cena ar televizoru ir 120 grivnas dienā , tualete, duš a ar visu diennakti karsto ū deni. Vispā r man patika. Ir apsargā ta autostā vvieta. Neko sliktu nevaru pateikt. To var pateikt vienā vā rdā "NORMĀ LS". Paldies viesnī cas personā lam.
аватар SASYK0012
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Nestrī dos pē c remonta. . . bet daudz netī rī bas, telpas neiztī rī tas. . . viss bija nolietots un visnož ē lojamā kais. . . Biju pirms 5 gadiem un ļ oti laimī ga, š ogad es bija septembrī un pretī ga sajū ta uz mū ž u...Kategoriski neiesaku. … Tomēr ▾ Nestrī dos pē c remonta. . . bet daudz netī rī bas, telpas neiztī rī tas. . . viss bija nolietots un visnož ē lojamā kais. . . Biju pirms 5 gadiem un ļ oti laimī ga, š ogad es bija septembrī un pretī ga sajū ta uz mū ž u...Kategoriski neiesaku. . .
аватар slavamaestro
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Vē l daž as fotogrā fijas no Aizkarpatu sporta bā zes Berehovē . … Tomēr ▾ Vē l daž as fotogrā fijas no Aizkarpatu sporta bā zes Berehovē .
Бассейн Бассейн (50 м от гостиницы) Здание гостиницы Палатка спасателей и под ней вход-туннель в бассейн из душевых Кафе-столовая Бассейн Холл гостиницы Заезд на стоянку (сразу за гостиницей)


iemiesojums _86545
2 mēnešus atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums antigri
Vēlos apmeklēt no 2011. gada 2. līdz 7. janvārim
12 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums viacheslavv
Es gribēju tajā pašā laikā strādāt.
12 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums pavel1986
Vēlos nākt ar bērnu grupiņu no šī gada 19. līdz 29.decembrim
12 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Paraski ģimenes vīna pagrabs
Novērtējums 10.0
Ukraina - Karpati, Berehove
Ražošana, Restorāni, kafejnīcas

Спортивная база «Закарпатье» расположена в Берегово, рядом с источниками термальных вод. К услугам гостей термальный бассейн и лечебно-оздоровительный центр.

Atrašanās vieta 27 км от железнодорожного вокзала Мукачево.
Viesnīcā

Ресторан на 200 мест.

Бассейн с термальной водой. Лечебно-оздоровительный центр.

  • restorāns
  • atklāts baseins
  • iekštelpu baseins
Izklaide un sports Русская баня, финская с отдельными маленькими бассейнами с холодной минеральной водой.
  • sauna/vanna/hammam
  • biljards
  • tenisa korti
  • sporta zāle
Telpu apraksts

Всего 150 мест.

Adrese г. Берегово, ул. Корятовича, 1
Tālruņi: +38 (03141) 2-21-03, 2-31-81
Tīmekļa vietne: Zakarpate
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, теннис. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал.