Villa Vera 2*– Atsauksmes

5
Novērtējums 6.010
№4 viesnīcas reitingā Berehove
5.6 Numurs
6.6 apkalpošana
7.4 Tīrība
3.6 Uzturs
8.2 Infrastruktūra
Divstāvu viesnīca tika uzcelta 2013. gadā. Tas atrodas 5 m no termālā baseina Sporta kompleksa Transcarpathia un 200 m no termālā baseina Zhaivoronok. Pilsētas centrs ir 150 m.Viesnīcai ir autostāvvieta, zaļā zona, grila iekārtas, lapene. Viesnīcas pirmajā stāvā ir pilnībā aprīkota virtuve, kur varat pagatavot maltītes.Vairāk →
аватар _795083
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Izlasot iepriekš ē jā s atsauksmes, man likā s, vai nu saimnieks izdarī jis secinā jumus, vai arī š ajā viesnī cā atpū š as kā di ļ oti neapmierinā ti cilvē ki. Es to sauktu nevis par viesnī cu, bet gan par brī vdienu mā ju, jo tur ierodas kā mā jā s, kur ir mā jī gi, silti un aicinoš i. … Tomēr ▾ Izlasot iepriekš ē jā s atsauksmes, man likā s, vai nu saimnieks izdarī jis secinā jumus, vai arī š ajā viesnī cā atpū š as kā di ļ oti neapmierinā ti cilvē ki. Es to sauktu nevis par viesnī cu, bet gan par brī vdienu mā ju, jo tur ierodas kā mā jā s, kur ir mā jī gi, silti un aicinoš i. Ļ oti draudzī gs personā ls, ļ oti draudzī gs saimnieks, kurš uzklausa visas jū su vē lmes 24/7. Ļ oti jauks remonts, istabā ir viss ē rtai atpū tai! Š ī s viesnī cas atraš anā s vieta ir vienkā rš i perfekta, viss ir pastaigas attā lumā . Lī dz termā lajiem ū deņ iem "Lark" var aiziet 10 minū š u laikā . ejot, no balkona kopumā var redzē t termā lo baseinu "Transcarpathia". Lī dz centrā lajam laukumam, rā tsnamam, veikaliem un kafejnī cā m 5 min. staigā t. Ļ oti iesaku Villa Vera, atpū tieties ar komfortu un mā jī gumu)) Jū s esat super!
аватар rostyk99
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Septembrī man tika rezervē ts numurs uz 11112019 tieš i no ī paš nieka un samaksā ja 400 gr. depozī ts. Dienu pirms ieraš anā s zvanī ju saimniekam. Viņ š teica, ka viss kā rtī bā , nā c. Nā kamajā rī tā Ketrī nas kundze atver durvis un saka. … Tomēr ▾ Septembrī man tika rezervē ts numurs uz 11112019 tieš i no ī paš nieka un samaksā ja 400 gr. depozī ts. Dienu pirms ieraš anā s zvanī ju saimniekam. Viņ š teica, ka viss kā rtī bā , nā c. Nā kamajā rī tā Ketrī nas kundze atver durvis un saka. ka nav rezervā cijas, visas istabas aizņ emtas, viņ a neko nezina. Pē c divā m stundā m viņ a piezvanī ja ī paš niekam un teica, ka ī paš nieks par mani ir aizmirsis, un iedeva man depozī tu. Tā vietā , lai atvainotos, teiktu, ka pē c divā m dienā m bū s brī vas istabas, lai viņ š nā k. Jau 30 gadus ceļ oju un dzī voju viesnī cā s, bet tā das rupjī bas neesmu sastapis. Esi uzmanī gs, lai nenokļ ū tu manā situā cijā . Paldies, Keitijas kundze, ka palī dzē jā t man atrast mā jokli citur.
аватар lesiaukrainka
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Patika: 1. Lielisks internets 2. Laba atraš anā s vieta. Aiz stū ra baseins "Transcarpathia". 3. Mā jī ga zaļ ā zona. Ir cepeš krā sns, autostā vvieta, sauļ oš anā s krē sli, lapene. 4. Virtuves klā tbū tne. Gribu atzī mē t, ka tē jai un kafijai viesnī cas ī paš nieks no akas atnes gardu dzeramo ū deni. … Tomēr ▾ Patika:
1. Lielisks internets
2. Laba atraš anā s vieta. Aiz stū ra baseins "Transcarpathia".
3. Mā jī ga zaļ ā zona. Ir cepeš krā sns, autostā vvieta, sauļ oš anā s krē sli, lapene.
4. Virtuves klā tbū tne. Gribu atzī mē t, ka tē jai un kafijai viesnī cas ī paš nieks no akas atnes gardu dzeramo ū deni. Ir kafijas automā ts.
5. Telpas plaš as, remonts nav miris. Matrač i ir ortopē diski. Veļ a un dvieļ i ir tī ri.
6. Ir gludinā mā telpa.
Nepatika:
1. Istaba tika iztī rī ta reģ istrē joties, bet turpmā k uzkopš ana tikai pē c pieprasī juma, cilvē ku daudz un personā ls netiek galā . Lai gan meitenes ir pieklā jī gas un cieņ pilnas.
2. Jā prasa tualetes papī rs (istabā neienā k un atkritumus neiznes). Bet š o brī di var attiecinā t uz plusiem. Atstā j visu un nebaidies.
3. Saimnieka alkatī ba pie š ā da cenu lī meņ a ietaupa uz ziepē m un š ampū niem.
4. Virtuvē nav pietiekami daudz trauku. Atbraucā m ar savu kastroli : ))) bet izrā dā s arī š ķ ī vjus bija jā ņ em paš iem : ))
5. Fē na nav, bet tas nav deklarē ts.
6. Daž as istabas ir vē rstas uz ielu un ir trokš ņ aini gulē t.
Vispā r man patika.
Стандартный номер
аватар Shevarylia
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Palika divvietī gā istabā pie drauga. Patika: 1. Labs wifi. 2. Skaists pagalms villā , ir kur pasē dē t patī kamā atmosfē rā vakarā ziedos))). 3. Gaisa kondicionē tā js. Kad atpū tā mies bija +37 karstums un viņ š mū s izglā ba. … Tomēr ▾ Palika divvietī gā istabā pie drauga.
Patika:
1. Labs wifi.
2. Skaists pagalms villā , ir kur pasē dē t patī kamā atmosfē rā vakarā ziedos))).
3. Gaisa kondicionē tā js. Kad atpū tā mies bija +37 karstums un viņ š mū s izglā ba.
Nepatika:
1. Zirnekļ a kublo ar melniem zirnekļ u tī kliem uz skapja un daudz vairā k zirnekļ u tī klu pē c skaita. Pē c tam zirneklis skrē ja pa grī du un nomira no č ī bas.
2. Viena sega bija absurdi izstiepta uz 2 jumtiem. Iespē jams, ka otrais tika nozagts.
3.  Ja aizmirstat izslē gt kondensatoru, viņ i to ieslē dz jū su vietā , tač u neizņ em atkritumus un neatstā j papī ru. Tas jā prasa no istabenē m atseviš ķ i.
4. Minibā ra ledusskapis zumē ja kā traktors un traucē ja gulē t. Rezultā tā tas tika nocirsts un netika izmantots.
Numura cena ir pā rā k augsta. Par 300 UAH dienā varat iekļ aut brokastis.
Superbiznesmeņ a ī paš nieks bija saš utis. Viesnī cas izrakstī š anā s ir 12, jau no paš a sā kuma prasī ju vē lo izrakstī š anos, par papildus samaksu, jo mums vilciens bija 20:30. Rezultā tā viņ i tika pabaroti ar brokastī m, un pē dē jā dienā viņ i teica, lai izietu no istabas pulksten 12. Istabenei bija koferi, un mē s bijā m spiesti parū pē ties par sevi ā rpus villas.
Задний дворик Внутренний двор
аватар AnastasiaT
‹ Viesnīca Villa Vera 2*
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Anastasija, Kijeva. Mē s ar vī ru atpū tā mies 10 dienas un izbaudī jā m visu. Ļ oti ē rti, ka ir laba virtuve un vestibils, kur var pagatavot brokastis. Ir pagalms ar zaļ o zonu, kā arī slē gta autostā vvieta. Uz vietas ir grils un lapenes. … Tomēr ▾ Anastasija, Kijeva.
Mē s ar vī ru atpū tā mies 10 dienas un izbaudī jā m visu. Ļ oti ē rti, ka ir laba virtuve un vestibils, kur var pagatavot brokastis. Ir pagalms ar zaļ o zonu, kā arī slē gta autostā vvieta. Uz vietas ir grils un lapenes. Gribu atzī mē t viesnī cas labo atraš anā s vietu, blakus ir augļ u veikals, kā arī Aizkarpatu ā ra peldbaseina sporta komplekss, Zhayvoronka arī atrodas ļ oti tuvu un netā lu no pilsē tas centra. Paldies saimniekiem un draudzī gajam personā lam)))!
аватар kiev_andrey
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Viesnī cā palikā m pā ris dienas, mū s sagaidī ja istabene, viņ a ir arī administratore. Ļ oti draudzī ga un pozitī va sieviete (š eit vē rtē jums ir "Izcili! "). Viesnī cā nav ne kafejnī cas, ne restorā na, bet ir neliela virtuve, kur var pagatavot sev tē ju vai kafiju. … Tomēr ▾ Viesnī cā palikā m pā ris dienas, mū s sagaidī ja istabene, viņ a ir arī administratore. Ļ oti draudzī ga un pozitī va sieviete (š eit vē rtē jums ir "Izcili! "). Viesnī cā nav ne kafejnī cas, ne restorā na, bet ir neliela virtuve, kur var pagatavot sev tē ju vai kafiju. Dzī ves dā rdzī ba ir 350 grivnas dienā (divvietī gs numurs, pa tā lruni iepriekš teica "semi luksusa"). Istaba principā nav slikta, NO MILZĪ GA MINUSA Š IS: duš ā logs paveras uz ielu un tur ir tik auksts, ka bija sajū ta, ka temperatū ra ir zem nulles (tā kā mē s nemē ģ inā jā m sildī t atverot istabas durvis. . . izrā dī jā s, ka tikai atdzesē visu istabu) Pat apsē sties Ļ OTI DZESĒ TA tualete bija milzī gs pā rbaudī jums. Duš as kabī nē nolū zis "lietus" turē tā js (ar vienu roku nā cā s turē t, bet ar otru nomazgā ties un ar veļ as lupatiņ u noberzt hahaha, piedod. ). Pat ar aizvē rtā m duš as durvī m pē c paņ emš anas nā cā s uzsū kt ū deni no duš as telpas grī das. Sienas istabā bija ļ oti plā nas, varē ja dzirdē t, kā kaimiņ i runā un ieslē gts televizors. Un tik tī rs, gulta ir svaiga, tī ra. Istaba ir iztī rī ta. Divi dvieļ i, ziepes. Ledusskapis (mazs), kondicionieris, TV, sildī tā js, Wi-Fi. Ja esat optimists, tad iepriekš minē tā s neē rtī bas nesabojā s jū su atvaļ inā jumu)))


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Paraski ģimenes vīna pagrabs
Novērtējums 10.0
Ukraina - Karpati, Berehove
Ražošana, Restorāni, kafejnīcas

Двухэтажный отель был построен в 2013 году. Он находиться в 5 м от термального бассейна Спорткомплекс Закарпатья и в 200 м от термального бассейна Жайворонок. До центра города 150 м. На территории отеля есть парковка, зеленая зона, мангалы, беседка. В отеле на 1 этаже есть полноценная кухня, где можно готовить пищу.

Atrašanās vieta В 300 м. от центра Берегово, в 10 м. от бассейна термальных вод Спорткомплекс Закарпатье и в 350м от Жаворонка.
Pludmalē
Viesnīcā

Оборудованная кухня.

  • autostāvvieta  FREE 
  • bezmaksas wi-fi
  • veļas mazgāšana
  • nesmēķētāju numuri
Bērniem
Izklaide un sports
Telpu apraksts

В наличии есть 14 номеров: одноместные, двухместные полу люкс, семейный номер и люкс.

Istabās

Двухместные полу люкс включат в себя — двуспальная кровать или 2 раздельные односпальные кровати, телевизор, шкаф для одежды, столик с стульчиками, WIFI, санузел (туалет, умывальник, душевая кабина), кондиционер, холодильник. В двух номерах есть балкон. Люкс — двухкомнатный номер, двуспальная кровать, раскладной мягкий уголок с мебелью, телевизор, шкаф для одежды, санузел (туалет, умывальник, душевая кабина), кондиционер,холодильник. Уборка комнат, смена полотенец (2 на человека) и постельного белья — по необходимости.

Adrese Закарпатская область, Береговский район, г. Берегово, ул. Корятовича 1
Tālruņi: +38 (066) 0050102
+38 (093) 1653831
+38 (098) 7515656
FAQ