Lieliska viesnīca!

Rakstīts: 11 marta 2021
Ceļošanas laiks: 6 — 8 marta 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 2.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 4.0
Infrastruktūra: 10.0
Izlasot iepriekš ē jā s atsauksmes, man likā s, vai nu saimnieks izdarī jis secinā jumus, vai arī š ajā viesnī cā atpū š as kā di ļ oti neapmierinā ti cilvē ki. Es to sauktu nevis par viesnī cu, bet gan par brī vdienu mā ju, jo tur ierodas kā mā jā s, kur ir mā jī gi, silti un aicinoš i. Ļ oti draudzī gs personā ls, ļ oti draudzī gs saimnieks, kurš uzklausa visas jū su vē lmes 24/7. Ļ oti jauks remonts, istabā ir viss ē rtai atpū tai! Š ī s viesnī cas atraš anā s vieta ir vienkā rš i perfekta, viss ir pastaigas attā lumā . Lī dz termā lajiem ū deņ iem "Lark" var aiziet 10 minū š u laikā . ejot, no balkona kopumā var redzē t termā lo baseinu "Transcarpathia". Lī dz centrā lajam laukumam, rā tsnamam, veikaliem un kafejnī cā m 5 min. staigā t. Ļ oti iesaku Villa Vera, atpū tieties ar komfortu un mā jī gumu)) Jū s esat super!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu