f - k

Rakstīts: 25 decembris 2019
Ceļošanas laiks: 11 novembris 2019
Septembrī man tika rezervē ts numurs uz 11112019 tieš i no ī paš nieka un samaksā ja 400 gr. depozī ts. Dienu pirms ieraš anā s zvanī ju saimniekam. Viņ š teica, ka viss kā rtī bā , nā c. Nā kamajā rī tā Ketrī nas kundze atver durvis un saka. ka nav rezervā cijas, visas istabas aizņ emtas, viņ a neko nezina. Pē c divā m stundā m viņ a piezvanī ja ī paš niekam un teica, ka ī paš nieks par mani ir aizmirsis, un iedeva man depozī tu. Tā vietā , lai atvainotos, teiktu, ka pē c divā m dienā m bū s brī vas istabas, lai viņ š nā k. Jau 30 gadus ceļ oju un dzī voju viesnī cā s, bet tā das rupjī bas neesmu sastapis. Esi uzmanī gs, lai nenokļ ū tu manā situā cijā . Paldies, Keitijas kundze, ka palī dzē jā t man atrast mā jokli citur.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu