Manor Veronica 1*– Atsauksmes

2
Novērtējums 9.010
9.0 Numurs
9.0 apkalpošana
9.0 Tīrība
9.0 Uzturs
9.0 Infrastruktūra
Mini viesnīca atrodas Beregovā, netālu no baseina ar termālo ūdeni. Atvērts 2015. gada 1. maijā.Vairāk →
аватар nadin65
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 9.0
Uz Berehovu devā mies otro reizi. Maijā viņ i dzī voja Turul muiž ā , kas atrodas pā ri ielai no Berehovo valsts termā lā baseina, tagad rezervē ts nedē ļ a no 26. augusta lī dz 1. septembrim. Leva (Suvorova 40, Google Maps mā jas numurs ir nepareizs) ATRAŠ ANĀ S VIETA: Veronikas muiž a, netā lu no termā lajiem avotiem Zaivoronok, 5 minū š u gā jiens 510 metri, lī dz pilsē tas centram 1 km 600 metri, lī dz centrā ltirgum 1 km 900 metri, lī dz lielajam lielveikalam Barva, kas ir pie ieejas pilsē tā. … Tomēr ▾ Uz Berehovu devā mies otro reizi. Maijā viņ i dzī voja Turul muiž ā , kas atrodas
pā ri ielai no Berehovo valsts termā lā baseina, tagad rezervē ts
nedē ļ a no 26. augusta lī dz 1. septembrim. Leva (Suvorova 40, Google Maps mā jas numurs ir nepareizs)
ATRAŠ ANĀ S VIETA: Veronikas muiž a, netā lu no termā lajiem avotiem
Zaivoronok, 5 minū š u gā jiens 510 metri, lī dz pilsē tas centram 1 km 600 metri, lī dz centrā ltirgum 1 km 900 metri, lī dz lielajam lielveikalam Barva, kas ir pie ieejas pilsē tā.1 km 400 metri, pat nedaudz tuvā k nekā centrā lais SPAR lielveikals, kas atrodas centrā .
DZĪ VES APSTĀ KĻ I: trī sstā vu ē ka ar 10 vai 11 istabā m, ar grila zonu, galdiem un krē sliem, pā rvietojamo drē bju ž ā vē tā ju, apzaļ umots pagalms, pagalmā var novietot savu auto.
Dzī vojā m trī svietī gā s istabiņ ā s diviem 3. stā vā bez ē rtī bā m 9. nr. , draugi nr. 10, tualete un duš as telpa ar tualeti bija 3 istabā s. Kopā.3. stā vā ir 5 istabas - 2 ar ē rtī bā m, 3 bez.
Neviens nevienam netraucē ja, lai gan vannasistaba bija paredzē ta trim istabā m - bija tī ra. Tas atkarī gs arī no paš iem iedzī votā jiem.
Numuri ir aprī koti ar visā m ē rtī bā m. Visā s istabā s ir kondicionieri, skapis, skapji, televizors, bija Wi-Fi, bet, kad visi izmantoja, nolika klausuli. Ū dens visu laiku bija gan auksts, gan karsts.
Bija gultas veļ a, lielie dvieļ i, tualetes papī rs, ē rtas gultas. Istabas ir trī svietī gas, mē s dzī vojā m divi cilvē ki istabā.
Tī rī ba ar 10 ballu vē rtē jumu 8. Telpas ir tī ras, ē damistaba tī ra, tikai nedaudz putekļ i ir nosē duš ies uz kā pnē m, bet tas ir saprotams - visi iedzī votā ji bezgalī gi staigā pa š ī m kā pnē m, un katrs no viņ iem 20 vai pat 50 reizes dienā.
VIRTUVĒ : pirmajā stā vā gā zes plī ts, daudz trauku, divi lieli ledusskapji ar saldē tavu, mikroviļ ņ u krā sns, blakus telpa, daudz galdiņ u ģ imenes pasē dē š anai. Vai arī viņ i ē da bā rbekjū zonas svaigā gaisā . Vietas un trauku pietika visiem.
Virtuvē ir liels kafijas automā ts, var izvē lē ties sev tī kamā ko dzē rienu un naudu nolikt blakus.
Maryna ir patī kama administratore, ar kuru tika atrisinā ti visi jautā jumi: norē ķ ini, taksometrs utt.
Izklaides un izbraucienus izdomā jā m paš i: ar vietē jo aizbraucā m uz Sineviras ezeru, pa ceļ am piestā jā m pie lā č iem, vilkiem, pacē lā ja, ū denskrituma, tilta pā r Rikas upi, interesants brauciens aizņ ē ma 10 stundas. Vienī gais, kas skumdinā ja, ka no 1. augusta no pā rejas lī dz paš am ezeram bija aizliegts braukt ar auto, bija karsti un grū ti ar sā poš ā m kā jā m, bet nobraucā m visu distanci - lī dz ezeram, apkā rt. un atpakaļ , pē c kartes attā lums nav liels, bet pie t+32 bija kā pumi un kritumi.
Mums viss patika un ceram, ka nā kotnē š o pilsē tu apmeklē sim vē lreiz, lai atveseļ otos!
аватар olesja317
Viesnī ca man ļ oti patika, palika tikai pozitī vi iespaidi. Jauks tī rs pagalms, istabā ir kondicionieris, kas mū s paglā ba no karstuma. Ī paš s paldies Marinai par garš ī go ē dienu un saimniekiem par brī niš ķ ī go viesnī cu. … Tomēr ▾ Viesnī ca man ļ oti patika, palika tikai pozitī vi iespaidi. Jauks tī rs pagalms, istabā ir kondicionieris, kas mū s paglā ba no karstuma. Ī paš s paldies Marinai par garš ī go ē dienu un saimniekiem par brī niš ķ ī go viesnī cu.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums passage10
‹ Viesnīca Manor Veronica 1*

Мини-отель находится в Берегово, недалеко от бассейна с термальной водой. Открылся 1 мая 2015 года.

Viesnīcā

Закрытый двор, беседка, мангал.

  • autostāvvieta
Bērniem
  • rotaļu laukums
Telpu apraksts

В отеле 10 3-х местных номеров.

Istabās

Wi-Fi,телевизор с кабельным телевидением, х/г вода круглосуточно, кухня с холодильником, газ. плитою, посудой и всем необходимым для приготовления пищи.

Adrese Закарпатская область, город Берегово, ул.Суворова, 40
Tālruņi: 0506465297, 0976738410, 0984595039
E-pasts: passa[email protected]
FAQ
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями.