Lieliska viesnīca, draudzīgs personāls

Rakstīts: 1 novembris 2019
Ceļošanas laiks: 28 oktobris — 1 novembris 2019
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Vē los paust iespaidus un pozitī vā kā s emocijas no mū su atvaļ inā juma - pastā vī gu rū pju sajū tu un jebkuru jautā jumu risinā š anu. Ļ oti jauka atmosfē ra, ļ oti jauka viesnī ca, ē rti numuriņ i, garš ī gi ē dieni. Ļ oti jauka viesnī ca viesnī ca. Draudzī gi profesionā li darbinieki. Piecas dienas paskrē ja kā viena diena. Piecas pasakainas dienas.

Ī paš s paldies iestā des direktorei Jū lijai! Ja strā dā profesionā lis, tas ir ļ oti forš i. Visas problē mas tika atrisinā tas tik ā tri, mierī gi un efektī vi!

Kopsavilkums: Man viss patika un es vē lē tos atgriezties pie jums vē lreiz!

Tu esi labā kais!
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Rādīt citus komentārus …
аватар