Dom na Chaikovskogo, 37 1*– Atsauksmes

2
Novērtējums 1.010
2.5 Numurs
1.0 apkalpošana
3.0 Tīrība
1.0 Uzturs
1.0 Infrastruktūra
Mājā Čaikovska ielā 37 ir 4 istabas (10 gultasvietas), īpašnieki dzīvo atsevišķi. Māja ar visām ērtībām: aukstais, karstais ūdens, televizori, WiFi, ērtas gultas, kondicionieri, aprīkota virtuve, 2 sanmezgli ar dušām un tualeti, vasaras terase, atpūtas vieta dārzā (lapene), grila iekārtas. Autostāvvieta 3 automašīnām (garāža) pagalmā.Vairāk →
аватар nbagley
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Starp daudzajiem priekš likumiem š ī saimniece tika izsaukta, jo viņ ai vietnē bija pozitī vas atsauksmes. Droš i vien viņ a tos rakstī ja pati. Galvenais, kas mū s š okē ja, ka saimniece ienā k tavā istabā tavā prombū tnē un to neslē pj, viņ a uzskata, ka viņ ai ir tiesī bas to darī t. … Tomēr ▾ Starp daudzajiem priekš likumiem š ī saimniece tika izsaukta, jo viņ ai vietnē bija pozitī vas atsauksmes. Droš i vien viņ a tos rakstī ja pati. Galvenais, kas mū s š okē ja, ka saimniece ienā k tavā istabā tavā prombū tnē un to neslē pj, viņ a uzskata, ka viņ ai ir tiesī bas to darī t. Saimnieki, lai arī š eit nedzī vo, pastā vī gi atrodas teritorijā un bā ž degunu visā . Ledusskapi blokā lū gums neieslē gt, lai taupī tu elektrī bu, visiem piedā vā izmantot to, kas ir virtuvē (viens 4 istabā m ar saplē stu gumiju). Kondicionieri arī labā k neieslē gt, viņ i iesaka aizvē rt aizkarus, lai telpa nesasiltu. Nekas nav atļ auts: augļ u vai krū zes mazgā š ana vannasistabas izlietnē arī ir noziegums, jā iet tikai uz virtuvi! Virtuvē ir ļ oti slikta smaka. Wi-Fi darbojā s katru otro dienu (tas vienkā rš i izslē dzas). Palū dza nomainī t tā lvadī bas pultī baterijas - atbilde bija "Tā lvadī bas pults pirms jums strā dā ja 3 gadus un neviens nesū dzē jā s. " Vieta pilsē tas malā , kur nav ceļ a, var braukt tikai ar SUV. Apkā rt ir daudz suņ u, kas rej un gaudo visu nakti. Bet tas vē l nav viss! Kad ieradā mies, duš as telpas (lē ta ķ ī nieš u kabī ne) durvis bija š ķ ī bas. Mū su kļ ū da - neteicā m par to uzreiz saimniekiem (pē c pā rvā kš anā s bijā m ļ oti noguruš i). Nā kamajā dienā , kad mans vī rs devā s uz duš u, viņ am uzkrita durvis un apbē ra viņ u no galvas lī dz kā jā m ar tū kstoš iem ļ oti mazu lauskas! Izgriezumi uz kakla, rokā m, ķ ermeņ a, kā jā m! Ar laistī š anas š ļ ū teni no ķ ermeņ a tika nomazgā ta mazā kā stikla drupata. Protams, viņ i nekavē joties zvanī ja ī paš niekiem. Saimnieks uzreiz piekrita, ka durvis ir š ķ ī bas, bet teica (pareizā k sakot, kliedza), ka tur nav nekā slikta, un kā pierā dī jumu paņ ē ma stikla drupatu un paberzē ja ar to roku (asiņ ainas rokas izskats joprojā m bija tas pats! ). Svē tki tika sabojā ti, un mē s nolē mā m doties prom dienu agrā k. Tač u, atgriež oties no baseina, saimniekus atraduš i pavisam citā noskaņ ojumā . Kliedza neķ ī trī bas (bē rna priekš ā ! ), izdzina mū s divas dienas agrā k vai prasī ja vē l tū kstoti grivnu! ! ! un tas ir tā pē c, ka viņ u dē ļ mē s gandrī z kļ uvā m kropli! Es pateicos Dievam, ka mans bē rns neiegā ja š ajā duš as telpā , un mans vī rs izglā bā s ar nelieliem iegriezumiem un stresu. Piedraudot, ka nepametī sim pilsē tu (š ķ iet, ka viņ š ir bijuš ais policists un viss ir viņ a pā rziņ ā ), mē s viņ us pametā m un braucā m taisni mā jā s. . Es domā ju, ka tā s 640 grivnas, kuras viņ i sev piesavinā jā s par tā m dienā m, kuras mē s nesaņ ē mā m, viņ iem nenā ks par labu. Ieteikums tiem, kas tomē r nolemj turp doties - padomā jiet desmitreiz un atrodiet citu vietu - tuvā k baseinam un par to paš u naudu. Un nemaksā jiet visu summu uzreiz!
аватар Chayka111
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Arī man bija jā atpū š as š ajā mā jā . Sā kumā saimniece visos iespē jamos veidos izteica visas priekš rocī bas, ko sniedz atpū ta kopā ar viņ u, bet patiesī bā izrā dī jā s otrā di. Saimniece (Oļ esja Mihailovna) izrā dī jā s ļ oti nepatī kama persona, kura nekavē joties sā ka diktē t savus noteikumus. … Tomēr ▾ Arī man bija jā atpū š as š ajā mā jā . Sā kumā saimniece visos iespē jamos veidos izteica visas priekš rocī bas, ko sniedz atpū ta kopā ar viņ u, bet patiesī bā izrā dī jā s otrā di. Saimniece (Oļ esja Mihailovna) izrā dī jā s ļ oti nepatī kama persona, kura nekavē joties sā ka diktē t savus noteikumus. Nolē mu ieiet internetā , izrā dī jā s, ka viņ a to izvilka no rozetes un ieslē dza televizoru, lai gan bija rakstī ts, ka Wi-Fi ir visu diennakti, duš as durvis bija salauztas, pagā ja ilgs laiks. pagaidiet, lī dz iztecē s karsts ū dens, un pē c 5 minū tē m tas atkal pazū d. Nepatī kamā kais bija tas, ka saimniece paziņ oja, ka viņ ai ir tiesī bas iekļ ū t ī rnieku istabā s, kas nozī mē ja, ka nevar bū t pā rliecinā ts par viņ as mantu droš ī bu. Mā ja atrodas Beregovas pilsē tas nomalē , mā jā nav asfaltē tas ieejas, pamatī gas bedres, lī dz baseinam diezgan garš gā jiens. Es nevienam neieteiktu palikt š ajā mā jā .


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums poshtakolena
‹ Viesnīca Dom na Chaikovskogo, 37 1*
Atrakcijas
Paraski ģimenes vīna pagrabs
Novērtējums 10.0
Ukraina - Karpati, Berehove
Ražošana, Restorāni, kafejnīcas

В доме по улице Чайковского, 37 - 4-е комнаты (10 спальных мест), хозяева живут отдельно.

Дом со всеми удобствами: холодная, гoрячая вода, телевизоры, WiFi, удобные кровати, кондиционеры, оборудованная кухня, 2-е ванные комнаты с душевыми кабинками и санузлом, летняя терраса, место для отдыха в саду (беседка), мангал. Во дворе парковка на 3 автомобиля (гараж).

Atrašanās vieta Дом находиться в 15–ти минутах ходьбы от 2-х термальных бассейнов с лечебными водами, в 4-х километрах езды до зоны отдыха на озере в с. Дедово (пляж "Бумеранг"), 18 км до базы отдыха в с. Косино (термальные бассейны).
Adrese Чайковского, 37, Берегово, Закарпатская область, Украина
Tālruņi: +380667077455
FAQ