Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Berehove

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
№3. Mirazh 2*
Novērtējums 10.0
 • 
№4. Gelikon 3*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Berehove pievienot stāstu
Ļoti neveiksmīga situācija!
Ļ oti ž ē l, ka pē c atgrieš anā s no baseina nevarē ju atrast savus apavus.....Respektī vi, nav skaidrs, kā da necilvē ka bū tne mani atstā ja bez kedā m un es izgā ju no baseina ar maziem bē rniem č ī bā s.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Viesnīca nepārsteidza
7 zvaigž ņ u vē rtē jums viesnī cas Wellness centram, proti, Natā lijas kundze. Masā ž a bija lieliska, talants no Dieva. Ka es, ka bē rni ir sajū smā.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Paldies par apkalpošanu kompleksa veselības centrā masieres Natālijas kundzei
Par viesnī cu neko nevaru pateikt. Netā lu noī rē ju mā ju. Vē los pieminē t kompleksa veselī bas centra masā ž as terapeiti Natā lijas kundzi.
 •  4 mēnešus atpakaļ
Berehove Sadyba Veronika, 2023. gada augusts
Uz Berehovu devā mies otro reizi. Maijā viņ i dzī voja Turul muiž ā , kas atrodas pā ri ielai no Berehovo valsts termā lā baseina, tagad rezervē ts nedē ļ a no 26.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Šausmas
Nebiju gaidī jusi tik š ausmī gu apkalpoš anu! rezervē ja divistabu apartamentu trī s personā m, kā norā dī ts telefonā , veicot rezervā ciju.
 •  1 gadā atpakaļ
Nav slikti, bet par tādu cenu gribēju labāku!
Dzī vojā m no 2023. gada 7. lī dz 13. maijam, rezervē jā m dzī vokli ar 3 guļ amistabā m, virtuvi, duš as telpu un tualeti. Istabas ar š aurā m durvī m, tualete un duš a ar necaurspī dī gu stiklu.
 •  11 mēnešus atpakaļ
Nepārtrauciet tur!
Telpas ir netī ras, smirdī gas, pelē jums, gulta un dvieļ i netī ri. Daudz daž ā du kukaiņ u. Novē rtē jot neadekvā ti augstu š ā dai telpai.
 •  3 gadā atpakaļ
Jauka uzturēšanās par saprātīgu cenu
Labs, izpalī dzī gs personā ls, pastā vī gi uztur kā rtī bu teritorijā , pamatī ga trenaž ieru zā le ar apzinī gu fizisko instruktoru.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca!
Izlasot iepriekš ē jā s atsauksmes, man likā s, vai nu saimnieks izdarī jis secinā jumus, vai arī š ajā viesnī cā atpū š as kā di ļ oti neapmierinā ti cilvē ki.
 •  3 gadā atpakaļ
Labi apstākļi, saprātīgas cenas un dažādas brīvdienas - iesakām!
Ž aivoronkā atpū š amies ne pirmo reizi, mū su dzimtenei patī k, labi apstā kļ i par mē renu naudu. Ieteicams atveseļ oš anai un atpū tai!
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Berehove