Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Berehove

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
№3. Mirazh 2*
Novērtējums 10.0
 • 
№4. Gelikon 3*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Berehove pievienot stāstu
Berehove Sadyba Veronika, 2023. gada augusts
Uz Berehovu devā mies otro reizi. Maijā viņ i dzī voja Turul muiž ā , kas atrodas pā ri ielai no Berehovo valsts termā lā baseina, tagad rezervē ts nedē ļ a no 26.
 •  4 nedēļas atpakaļ
Šausmas
Nebiju gaidī jusi tik š ausmī gu apkalpoš anu! rezervē ja divistabu apartamentu trī s personā m, kā norā dī ts telefonā , veicot rezervā ciju.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Nav slikti, bet par tādu cenu gribēju labāku!
Dzī vojā m no 2023. gada 7. lī dz 13. maijam, rezervē jā m dzī vokli ar 3 guļ amistabā m, virtuvi, duš as telpu un tualeti. Istabas ar š aurā m durvī m, tualete un duš a ar necaurspī dī gu stiklu.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Nepārtrauciet tur!
Telpas ir netī ras, smirdī gas, pelē jums, gulta un dvieļ i netī ri. Daudz daž ā du kukaiņ u. Novē rtē jot neadekvā ti augstu š ā dai telpai.
 •  2 gadā atpakaļ
Jauka uzturēšanās par saprātīgu cenu
Labs, izpalī dzī gs personā ls, pastā vī gi uztur kā rtī bu teritorijā , pamatī ga trenaž ieru zā le ar apzinī gu fizisko instruktoru.
 •  2 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca!
Izlasot iepriekš ē jā s atsauksmes, man likā s, vai nu saimnieks izdarī jis secinā jumus, vai arī š ajā viesnī cā atpū š as kā di ļ oti neapmierinā ti cilvē ki.
 •  3 gadā atpakaļ
Labi apstākļi, saprātīgas cenas un dažādas brīvdienas - iesakām!
Ž aivoronkā atpū š amies ne pirmo reizi, mū su dzimtenei patī k, labi apstā kļ i par mē renu naudu. Ieteicams atveseļ oš anai un atpū tai!
 •  3 gadā atpakaļ
Necienīga attieksme pret klientiem, zādzība istabās!
Mē s ieradā mies "Zhayvoronok", lai saņ emtu medicī nisko palī dzī bu un apskatī tu Aizkarpatu. Izvē lē jā mies starp š o viesnī cu un Kosino viesnī cu, bet Zhaivoronka cenas atsvē ra.
 •  4 gadā atpakaļ
f - k
Septembrī man tika rezervē ts numurs uz 11112019 tieš i no ī paš nieka un samaksā ja 400 gr. depozī ts. Dienu pirms ieraš anā s zvanī ju saimniekam.
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca, draudzīgs personāls
Vē los paust iespaidus un pozitī vā kā s emocijas no mū su atvaļ inā juma - pastā vī gu rū pju sajū tu un jebkuru jautā jumu risinā š anu.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Berehove