Kazantip-Tsentr Park-Otel 3*– Atsauksmes

8
Novērtējums 9.010
№3 viesnīcas reitingā Novootradny
8.5 Numurs
8.6 apkalpošana
8.4 Tīrība
9.8 Uzturs
8.8 Infrastruktūra
Viesnīcas Kazantip Center Park teritorija aizņem 0,56 hektāru platību, kas atrodas pirmajā līnijā no Kazantipas līča krasta. Sezonas darbība no maija līdz oktobrim.Vairāk →
аватар Cgermash228
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atbraucā m no prā mja naktī , domā jā m palikt uz dienu, bet palikā m divas nedē ļ as, jo viss mums piestā vē ja vē l vairā k: milzī ga teritorija, kur ir ko darī t jebkurā vecumā . Apmetā mies ekonomiskajā numurā , kur ir viss atpū tai (kondicionieris, duš a, satelī ttelevī zija, ledusskapis, WI-FI). … Tomēr ▾ Atbraucā m no prā mja naktī , domā jā m palikt uz dienu, bet palikā m divas nedē ļ as, jo viss mums piestā vē ja vē l vairā k: milzī ga teritorija, kur ir ko darī t jebkurā vecumā . Apmetā mies ekonomiskajā numurā , kur ir viss atpū tai (kondicionieris, duš a, satelī ttelevī zija, ledusskapis, WI-FI). Liels paldies pavā rei par lielisko un daudzveidī go ē dienu. Vienī gais, kas man nepatika, ka tuvumā nav akvaparka, lai gan, ja ir maš ī na, tā nav problē ma. Liels paldies Jekaterinai un Staņ islavam par sirsnī go uzņ emš anu un uzmanī bu. Mē s noteikti š eit ieradī simies vē l un vē l!!! ! !
аватар pln-a
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š o vietu atradu 2015. gadā , kad ar ģ imeni (2 pieauguš ie un 2 bē rni) braucā m ar maš ī nu: Tikā m mī ļ i sagaidī ti, pabaroti, piedzē ruš ies, sasildī juš ies (piestā jā m nakš ņ ot, palikā m nedē ļ u). … Tomēr ▾ Š o vietu atradu 2015. gadā , kad ar ģ imeni (2 pieauguš ie un 2 bē rni) braucā m ar maš ī nu: Tikā m mī ļ i sagaidī ti, pabaroti, piedzē ruš ies, sasildī juš ies (piestā jā m nakš ņ ot, palikā m nedē ļ u).
Š ogad devā mies treš o reizi (ar draugiem otro) astoņ os (4 pieauguš ie 4 bē rni)
Ē diens, tā pat kā iepriekš , augstumā (3 reizes barots ar mā jā s gatavotu pā rtiku) pē c Krimas standartiem nav ļ oti dā rgs un ļ oti ē rts.
Pē c iepriekš ē ja pasū tī juma mums atveda jē ru un cū kgaļ u. Mē s lieliski pavadī jā m laiku.
Numuri ir mā jī gi un ē rti.
Ī PAŠ I:
- Dā rzs slē gtā lielā teritorijā (celiņ i, lapenes, soliņ i, izcirtumi, š ū poles, pā vi aplokā , vardes, ež i). Ar bē rniem ir ļ oti ē rti: viņ us izsvieda teritorijā - gan gaisā , gan teritorijā vienlaicī gi, ļ oti ē rti
- Pludmale atrodas 100 metrus no teritorijas (bā ze pirmajā lī nijā ). Pludmale ir plata (smiltis 20 metri, tad smalka izaugsme 50 metri) un bezgalī gs garums.
Apkalpoš ana ir ļ oti uzmanī ga, ī paš nieki (Stas un Katja) ir lieliski!
Trū kumi: attā lums no pilsē tas, patiesī bā tas ir ciems, lai gan mums tā ir vispā rē ja priekš rocī ba (dzī vojam metropolē )
Mē s plā nojam nā kt tā lā k. gads ar draugiem.
Ieteikumi saimniekiem: organizē t informatī vo stendu par apkā rtnes apskates objektiem, izkā rt detalizē tu apkā rtnes karti.
Это дети на пляже строят чего то Это мы в столовой на территории (на заднем фоне многочисленные свидетельства футбольных увлечений владельца базы Стаса) Местная достопримечательность: ветрогенераторы - ознакамливались с системой энергоснабжения. Находится в 3-х километрах от базы
аватар aviagid
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Sā kš u ar priekš rocī bā m: 1. Plaš a istaba Rezervē jā m lē tā ko variantu - Economy room. Teritorija tieš ā m liela. 2. Sava slē gta teritorija Ideā li piemē rots ģ imenē m ar bē rniem, tā s tiek valkā tas visā teritorijā , un jums nav jā uztraucas. … Tomēr ▾ Sā kš u ar priekš rocī bā m:
1. Plaš a istaba
Rezervē jā m lē tā ko variantu - Economy room. Teritorija tieš ā m liela.
2. Sava slē gta teritorija
Ideā li piemē rots ģ imenē m ar bē rniem, tā s tiek valkā tas visā teritorijā , un jums nav jā uztraucas. Teritorija ļ oti liela, viss zaļ š , viss zied, ir dī ķ is ar lilijā m un vardē m, ir strū klaka, un voljē rs ar pā viem.
3. Viņ i pagatavo ļ oti garš ī gi
Es ļ oti iesaku rezervē t istabu ar ē dinā š anu. Turklā t Novootradnoje jū s neaizbē gsit ar kafejnī cu izvē li. Un Kazantip centrā viņ i gatavo ļ oti garš ī gi, viss ir mā jas stilā , dā snas porcijas, viss vienmē r ir ļ oti garš ī gs un apmierinoš s.
4. Aprī kota pludmale
Novootradnoe pludmale ir izplatī ta. Bet viesnī cas ī paš nieki aprī koja savu vietni ar nojumē m un sauļ oš anā s krē sliem. Viņ i godbijī gi un pastā vī gi rū pē jas par pludmali. Tā tad, nav atkritumu un citu nepatikš anu.
5. Papildu izklaide
Viesnī cā ir pienā cī gs biljarda galds un tenisa galds. Jū lijā -augustā , kā teica saimniece, bē rniem tiek algots animators. Bā rā notiek sporta spē ļ u, pokera spē ļ u translā cijas. Vispā r, ja paliek garlaicī gi, ir ko izklaidē ties.
6. Ar ū deni nav problē mu
Spiediens lielisks, nav problē mu ne ar karstu, ne aukstu ū deni.
7. Jauki saimnieki
Ļ oti jauki saimnieki, bez stresa komunikā cijā .
8. Laba cena
Trī s mums istabiņ a maksā ja 1500 rubļ u. dienā , tas ir, 500 rubļ u. no cilvē ka. Diezgan saprā tī ga cena.
8. Sava autostā vvieta
Ē rti, ja braucat ar automaš ī nu. Maš ī nu var atstā t pie vā rtiem, tur ir daudz vietas, vai arī iebraukt pagalmā .
trū kumi
1. Kalpone ir slinka
Tī rī š ana bija viduvē ja, bet pē c tam, kad sazinā jos ar saimnieci (pirms aizbraukš anas), š im jautā jumam vajadzē ja bū t pozitī vi atrisinā tam.
2. Pieticī gi cipari
Nosacī ts trū kums, jo cipars ir Ekonomika, tas ir Ekonomika. Bet linolejs istabā atklā ti sakot nolietots, tas nav ī paš i jauki. Arī gultas veļ a nav jauna, tā pē c vietā m nav izmazgā ti traipi.
3.  Wi-Fi “pievī la mū s”
Tas ir lielā kais kairinā jums. Istabā s Wi-Fi faktiski neuztver. Vairā k vai mazā k normā li tī klu var noķ ert uz terases. Tā tad, ja plā nojat strā dā t atvaļ inā jumā , tas nemaz nebū s ē rti. Restorā nu un bā ru tī kls darbojas lieliski. Es domā ju, ka Premium istabā s (tā s ir paš ā mā jā ) arī ar to nav problē mu.
Apkopojot visu iepriekš minē to, varu ieteikt š o viesnī cu relaksē još ā m ģ imenes brī vdienā m. Pludmale ir grezna, teritorija milzī ga, ē diens garš ī gs, telpas plaš as.
Территория отеля. Точнее, ее часть Терраса перед номером В вольере с павлинами пополнение семейства Номер Эконом
аватар pln-a
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
- Ļ oti ē rti un daudzveidī gi numuriņ i - Elegants plaš s dā rzs, paradī ze bē rniem vienkā rš i, - kvalitatī vu, daudzveidī gu ē dienu, - Ļ oti, ļ oti, ļ oti ē rta pludmale tieš ā tuvumā - Nosacī ta vientulī ba, maz cilvē ku - Atsaucī gs bā zes ī paš nieks. … Tomēr ▾ - Ļ oti ē rti un daudzveidī gi numuriņ i
- Elegants plaš s dā rzs, paradī ze bē rniem vienkā rš i,
- kvalitatī vu, daudzveidī gu ē dienu,
- Ļ oti, ļ oti, ļ oti ē rta pludmale tieš ā tuvumā
- Nosacī ta vientulī ba, maz cilvē ku
- Atsaucī gs bā zes ī paš nieks.
Это пляж перед базой. База на первой линии. От ворот до моря метров 70 через асфальтированную дорогу. Песок с мелким ракушечником Это,так называемые генеральские пляжи. Расположены в километрах пяти от базы. Небольшие каменистые бухты в количестве более 20-30 На базе. Веранда перед номером. Очень уютно На базе. Вид на одноэтажный корпус. Весь в зелени. Перед каждым номером небольшая веранда На базе. Сад. Сад Выше всяких похвал.
аватар Sergey.kireev
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ar ģ imeni š eit braucu jau 9 gadus. Manai sievai un bē rniem tas ļ oti patī k. Lielisks pansionā ts. Ē rti numuri, izcili ē dieni, jū ra pā ri ceļ am. Un daba ir vienkā rš i skaista. Bezgalī gas smilš u pludmales. Jū ras gaiss. Netā lu atrodas "ģ enerā ļ a" lī č i, dubļ u ezers Chokrak. … Tomēr ▾ Ar ģ imeni š eit braucu jau 9 gadus. Manai sievai un bē rniem tas ļ oti patī k. Lielisks pansionā ts. Ē rti numuri, izcili ē dieni, jū ra pā ri ceļ am. Un daba ir vienkā rš i skaista. Bezgalī gas smilš u pludmales. Jū ras gaiss. Netā lu atrodas "ģ enerā ļ a" lī č i, dubļ u ezers Chokrak. Tie, kas ierodas ar automaš ī nu, var doties uz Koktebel, Sudak, Novyi Svet. Dabas liegums "Opuk" - Turcija atpū š as! Kā das š eit ir medī bas un makš ķ erē š ana? Ī paš s paldies Staņ islavam par izcilajā m medī bā m un Katjai par viesmī lī bu!
аватар surovtsev90jon
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Es nejauš i uzgā ju š o viesnī cu Azovas jū ras krastā , nodomā ju, ka esmu palaidusi garā m vasaru, un, ierodoties augusta beigā s, sapratu, ka vasara š ķ iet tikko sā kusies. Priecā jos, ka tiku ļ oti labi uzņ emts, neskatoties uz to, ka ierados 3 naktī , jo aizkavē jos uz pā rbrauktuves. … Tomēr ▾ Es nejauš i uzgā ju š o viesnī cu Azovas jū ras krastā , nodomā ju, ka esmu palaidusi garā m vasaru, un, ierodoties augusta beigā s, sapratu, ka vasara š ķ iet tikko sā kusies.
Priecā jos, ka tiku ļ oti labi uzņ emts, neskatoties uz to, ka ierados 3 naktī , jo aizkavē jos uz pā rbrauktuves.
Mani iespaidoja viesnī cas milzī gā teritorija, lī dzī ga botā niskajam dā rzam, ī paš i dī ķ is ar ziedoš ā m ū densrozē m.
Man patika mā jī gā istaba ar skatu uz jū ru, kurā ir viss nepiecieš amais atpū tai.
Pludmale ir ļ oti liela, jū ra ir tī ra un nav dziļ a.
Vienī gais, kas man nepatika, bija tas, ka restorā ns uz vietas nebija atvē rts 24/7.
Liels paldies Staņ islavam un Katjai par viesmī lī bu, š ogad noteikti braukš u vē lreiz.
аватар Dona_n
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca atrodas Azovas jū ras krastā , minū tes attā lumā no pludmales. Teritorija ir sakopta, apzaļ umota. Istabas ir diezgan plaš as, vannas istabā ir tikai duš a. Ir istabas ar zā li (galvenajā ē kā ), un ir istabas ar lapeni. Š ie numuri atrodas iepretim dā rzam. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas Azovas jū ras krastā , minū tes attā lumā no pludmales. Teritorija ir sakopta, apzaļ umota. Istabas ir diezgan plaš as, vannas istabā ir tikai duš a. Ir istabas ar zā li (galvenajā ē kā ), un ir istabas ar lapeni. Š ie numuri atrodas iepretim dā rzam. Gribu pieminē t lielisko virtuvi! Bē rni ē d visu, un kā di brī niš ķ ī gi graudaugi - kā bē rnī bā . Jū ra ir ī paš i skaista!
Tī rs, silts. Pludmale ir plaš a smilš u un gliemež vā ku klints. Š ogad tā du nav daudz. Vienmē r bezmaksas sauļ oš anā s krē sli pludmalē .
Esam š eit otro reizi (pagā juš ogad braucā m garā m - piestā jā m pie draugiem, palikā m 3 dienas), bet joprojā m nevarē ju saskaitī t, cik numuriņ u ir š ajā viesnī cā . Cilvē ki pā rsvarā redzami tikai ē damistabā , jo teritorija liela, ir kur klī st. Nā kamgad noteikti atgriezī simies! Novē lam Katerinai un Staņ islavam veiksmi un biznesa labklā jī bu! Lieliski puiš i, kuri cenš as padarī t jū su uzturē š anos vē l ē rtā ku un patī kamā ku! Un kā du bā rbekjū mē s tur ē dā m!
Это вид с балкона из нашего номера. Пляж, чистый и девственный Генеральские бухты, минут 10 на машине. Только ты и море....
аватар asparasenko
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tā mies ar ģ imeni un bē rniem kopš.2016. gada gandrī z katru nedē ļ as nogali. Man ļ oti patika viesnī ca. Atpū ta tiem, kam patī k miers un klusums. Š eit jū s varat aizmirst, kas ir troksnis un kņ ada. Milzī ga teritorija, kur ir daudz ziedu un zaļ umu, un galvenā jū ra ir ļ oti tuvu. … Tomēr ▾ Atpū tā mies ar ģ imeni un bē rniem kopš.2016. gada gandrī z katru nedē ļ as nogali. Man ļ oti patika viesnī ca. Atpū ta tiem, kam patī k miers un klusums. Š eit jū s varat aizmirst, kas ir troksnis un kņ ada. Milzī ga teritorija, kur ir daudz ziedu un zaļ umu, un galvenā jū ra ir ļ oti tuvu. Dzī vojot Kerč ā , viņ i pat nevarē ja iedomā ties, ka tik tuvu atrodas tik brī niš ķ ī gs paradī zes gabals Azovas jū ras krastā . Ideā li piemē rots atpū tai ar ģ imenē m ar maziem bē rniem. Iesaku! ! !


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Līdzīgas viesnīcas
Atrakcijas

Территория парк-отеля Kazantip Center занимает площадь 0,56 га, находится в первой линии от берега Казантипского залива. Функционирование сезонное — с мая по октябрь.

Atrašanās vieta 35 км от г. Керчь. 70 км от г. Феодосия. 180 км от г. Симферополь.
Pludmale
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi
Viesnīcā

Охраняемая автомобильная стоянка, зона отдыха с мангалами, беседками и кафе-баром.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • autostāvvieta  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • izmitināšana ar dzīvniekiem
 • nesmēķētāju numuri
 • vēlā izbraukšana
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Один ребенок возрастом до 4-х лет при двух взрослых размещаются бесплатно (двухместный номер, плюс детская кроватка, бесплатное 3-х разовое питание ребенка). Дети до 6 лет при двух взрослых, размещаются бесплатно, с предоставлением спального места и бесплатного детского завтрака. Детям возрастом 7-11 лет — скидка 10% на питание и проживание.
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • ekskursiju organizēšana
 • svētku organizēšanas pakalpojums
Telpu apraksts

Всего в отеле 14 номеров.

Istabās

Ванна/душ, кондиционер, спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, чайник/кофеварка, холодильник, балкон/терраса.

Adrese Крым, г. Керчь, п. Новоотрадное, ул. Центральная 94
Tālruņi: +7-(978)-057-44-63, +7-(978)-919-30-69
Tīmekļa vietne: Kazantip-Tsentr Park-Otel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. На пляже есть зонтики (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).