Lieliska vieta ar mājīgu atmosfēru!

Rakstīts: 25 jūlijā 2016
Ceļošanas laiks: 11 — 22 jūlijā 2016
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 9.0
Vē los dalī ties savos pozitī vajos iespaidos par brī vdienā m Villa Elena K 2016. gada jū lijā .
Š ī ir brī niš ķ ī ga un mā jī ga vieta ar siltu atmosfē ru, ko rada menedž eri Oksana un Ž eņ a! !
Es gribē tu sā kt ar to, ka Oksana sazinā jā s visu ceļ u lī dz villai, sī ki paskaidroja, kā vislabā k nokļ ū t lī dz vietai, satikā s un pabaroja gardas vakariņ as.

Pati viesnī ca izskatā s ļ oti pievilcī ga un ar sakoptu teritoriju. Mā jas priekš ā ir no balkona redzama autostā vvieta, bet pagalmā ir pat lapene, bā rbekjū un neliels rotaļ u laukums. Numurā (mē s paņ ē mā m klasisko) ir viss nepiecieš amais ē rtai atpū tai, iekā rtojums pilnī bā atbilst mā jaslapā esoš ajā m fotogrā fijā m. Istaba un duš as telpa ir ļ oti tī ra, un no balkona paveras brī niš ķ ī gs skats uz jū ru.
Netā lu no villas atrodas maksas un publiskā s (20 minū š u gā jiena attā lumā ) pludmales. Izvē lē jā mies tuvā ko maksas pludmali - lī dz jū rai iet 10 minū tes (atpakaļ kā pš ana kalnā sā kumā ir nedaudz grū ta, bet tad pierod).
Par salī dzinoš i nelielu samaksu jū s iegū sit pludmali ar visā m ē rtī bā m (sauļ oš anā s krē sliem, tī rā m duš ā m un tualetē m) un pienā cī gu kontingentu (pamest savas lietas un doties peldē ties nebija absolū ti bail). Jū ra ir tī ra, pat pie bojā m ū dens ir dzidrs un var redzē t dibenu. Pludmale ir diezgan plaš a un "nepā rsprā gst" no liela skaita atpū tnieku, piemē ram, pilsē tā .
Atseviš ķ i es vē lē tos uzrakstī t par BRĪ NIŠ Ķ Ī GO Oksanu, Ž enju, Jū liju un Dimku - puiš i ir ļ oti draudzī gi un jautri. Viņ i rada mā jī gu mā jī gu atmosfē ru mā jā , rū pē jas par katru viesi un vienmē r ir gatavi atbildē t uz jebkuru jautā jumu. Ž eņ a un Oksana sniedz noderī gus ieteikumus par apskates vietā m, transportu, iepirkš anos. Un, kā jau daudzi jau iepriekš atzī mē ja, Oksana gatavo APbrī nojami, viss ir ļ oti garš ī gi un apmierinoš i.
Puiš i vē las pateikt milzī gu paldies par tik brī niš ķ ī giem pozitī vajiem svē tkiem un silto atmosfē ru, ko viņ i rada mā jā . Nav brī nums, ka tavā villā jau vairā kus gadus pē c kā rtas ierodas daudzi atpū tnieki! Un mē s noteikti tur atgriezī simies!
Uz drī zu redzē š anos!
Daš a un Ļ ena
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu