Lieliska izvēle Krimas iepazīšanai un pastāvīgiem randiņiem ar to!!!

Rakstīts: 20 jūnijs 2015
Ceļošanas laiks: 6 — 16 jūnijs 2015
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Atpū tā mies villā "Elena K" no 2015. gada 6. lī dz 16. jū nijam. Uzreiz jā atzī mē , ka ar katru dienu arvien vairā k saproti, ka neredzē si un neapmeklē si pat simto daļ u no visiem apskates objektiem, tā pē c ar desmit dienā m nepietika.....
Un viss pateicoties iejū tī gajiem, atsaucī gajiem un gā dī gajiem Oksanai un Jevgeņ ijam! ! ! Gandrī z par visiem jaunumiem un atklā jumiem Krimā esam parā dā mū su ceļ vež iem uz š o brī niš ķ ī go pussalu !! ! )))
Brī niš ķ ī ga viesnī ca ar milzī gu skaitu iespē ju, kas paveras tā s atraš anā s vietas dē ļ , milzī gu terasi, kur vakarā izdzert pudeli Inkerman un sauļ oties atzveltnes krē slos, skatoties uz atklā to jū ru!

Jā piebilst, ka skati uz jū ras virsmu ir vienkā rš i neticami, š ķ iet, ka esi kaut kur Kiprā .
Pludmalē (apmē ram nedaudz zemā k), fotografē jot viļ ņ lauž us, kaijas, sē rfoš anu un smaragda ū deni, radā s iespaids par Vidusjū ru! ! ))
Villas atraš anā s vieta attiecī bā pret pludmali ir nedaudz vairā k kā.10-15 minū š u gā jiena attā lumā , tač u atš ķ irī bā no citā m vietā m, kur ir milzī gs skaits cilvē ku, kas vē las sauļ oties ar bē rniem, jū su rī cī bā bū s gandrī z tukš a pludmale ar tī rī bu. ū dens, sauļ oš anā s krē sli un pats galvenais - vietas, kur var nomazgā ties ar saldū deni un nopirkt ū deni pie pludmales! ))
Rī ta skrieš anas cienī tā jiem ir iespē ja skriet gandrī z bez pagrieziena pa trī s kilometru garo marš rutu pa š oseju uzreiz lī dz pludmalei ar Nā riņ u un ielē kt jau siltajā ū denī ! )))
Rī tausma un saulains karstums mums sā kā s gandrī z no 5 no rī ta! )))
Bū si pā rsteigts, ja ne reizi neesi bijis Krimā , tā s veģ etā cijā! ! ! Kaut kas dieviš ķ s un monumentā ls egļ u un egļ u č upā s!! !
Jā piebilst arī , ka gaiss villā un tuvumā apkā rtnē ir neparasti salds un (parasti mums pilsē tniekiem) nav nevienas molekulas izplū des gā zu un izplū des dū mu no termoelektrostacijas !!! !
Ar Eugene jū s varat viegli izpē tī t gandrī z simts kilometrus apkā rtnē , visus apskates objektus un populā rā kā s vietas - viņ i jums pastā stī s par visiem, parā dī s, aizvedī s, paņ ems, pastā stī s, kā un kas ir lē tā k, ko nevajag, ko vajag un kā vislabā k!

Mums, jaunpienā cē jiem Krimā , bez gidiem bū tu diezgan grū ti, bet Ž eņ ai tas izdevā s vislabā k! )
Pati viesnī ca pavisam nesen tika atjaunota teju kū rortam lī dzī gā kajā izskatā un tagad ir pielī dzinā ma viesnī cā m ar vairā kā m zvaigznē m!
Wi-Fi, TV, visas nepiecieš amā s ē rtī bas vannas istabā , jebkuras sadzī ves tehnikas klā tbū tne villas vestibilā arī ir milzī gs pluss!
Ē diens vispā r nav problē ma! Brokastis ziloņ a lielumā ir iekļ autas cenā ! )) Un kā jums patī k piedā vā jums pusdienot ar ī stu ukraiņ u borš č u ar virtuļ iem ar ķ iploku? ) Vakariņ ā s Oksana sarī kos jums ī stus svē tkus, rū pī gi apsverot visas jū su vē lmes. !! !
Vakariņ ā s izvē lī gā kie uz grila var pagatavot vienkā rš i dievī gas vietē jā s zivis!
Nu, tā kā mē s joprojā m atpū š amies Krimas vī nu dzimtenē - noteikti vakaros (un varbū t arī dienā ) pudele Inkerman, Bakhchisaray vai Massandra! ))
Vē lreiz gribu atzī mē t, ka Oksanas un Jevgeņ ija villā ir iespē jams gandrī z viss! ! ! Jums vienkā rš i jā grib un jā jautā , kas ir ļ oti svarī gi, kad lidojā t uz tā lā m zemē m un nezinā t, ar ko sā kt! )))
Visa informā cija vietnē ir patiesa, un Oksana atbildē s uz gandrī z visiem jū su jautā jumiem! ))
Visiem iesā cē jiem un tiem, kuri š aubā s par atvaļ inā juma izvē li, iesaku bez vilcinā š anā s rakstī t Oksanai, kliedē t š aubas un izvē lē ties omulī gu atpū tu uz daž ā m dienā m (nedē ļ ā m, varbū t pā ris mē neš iem! )) Villa Elena K. ! !! !

Oksana, Ž eņ a un Dimasič eka - sveiki jū s no Artjoma un Marinas no Habarovskas !! ! )))
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu